Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Specifieke maatregelen ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Specifieke maatregelen ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

Met specifieke maatregelen wordt de landbouw van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee ondersteund. Het doel van deze maatregelen is tweeledig: de extra vervoerkosten voor bepaalde landbouwproducten naar deze regio's opvangen en de plaatselijke productie bevorderen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad van 18 september 2006 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Voor de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee geldt een specifieke regeling voor de voorziening van bepaalde landbouwproducten en zijn gepaste ondersteunende maatregelen getroffen voor de lokale landbouwproductie. Deze in de verordening vastgelegde maatregelen hebben tot doel de ontwikkeling van deze regio's te bevorderen, die door een samenspel van geografische en economische omstandigheden wordt belemmerd.

Specifieke voorzieningsregeling

Er geldt een specifieke voorzieningsregeling voor landbouwproducten (zie de lijst in bijlage I van het verdrag) die van essentieel belang zijn voor menselijke consumptie of als productiemiddel. De jaarlijkse behoefte aan deze producten wordt gekwantificeerd in een geraamde voorzieningsbalans, die wordt opgesteld door de daartoe door Griekenland aangewezen autoriteiten. Deze balans wordt door de Commissie goedgekeurd.

De steun voor deze producten wordt vastgesteld op basis van de extra afzetkosten. Bij de tenuitvoerlegging van de specifieke voorzieningsregeling wordt rekening gehouden met een aantal factoren, zoals de specifieke behoeften van de kleinere eilanden, de traditionele handelsstromen, het economische aspect van de voorgestelde steun en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de plaatselijke producten.

Producten die onder deze regeling vallen, mogen slechts worden uitgevoerd onder de voorwaarden die worden vastgesteld door het comité dat de Commissie bijstaat. Deze voorwaarden omvatten terugbetaling van ontvangen steun. Uitvoer naar derde landen of verzending naar de rest van de Gemeenschap is mogelijk voor producten die op de kleinere eilanden zijn vervaardigd met producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling is toegepast. De maximale hoeveelheden worden vastgesteld door de Commissie.

Maatregelen ten gunste van de lokale landbouwproductie

Griekenland legt een steunprogramma voor, dat door de Commissie dient te worden goedgekeurd. Dit programma omvat maatregelen ter bevordering van de landbouwproductie op de kleinere eilanden. Deze maatregelen dienen verenigbaar en in overeenstemming te zijn met het Gemeenschapsrecht en de communautaire beleidstakken, met name met het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Het steunprogramma kan het volgende omvatten:

  • een gekwantificeerde beschrijving van de situatie van de landbouwproductie;
  • de voorgestelde strategie en de verwachte economische, milieu- en maatschappelijke effecten;
  • een tijdschema voor de toepassing van de maatregelen en een indicatieve algemene tabel waarin een overzicht wordt gegeven van de uit te trekken middelen;
  • een toelichting met betrekking tot de verenigbaarheid en de coherentie van de verschillende maatregelen van het programma, en de voor het toezicht en de evaluatie te gebruiken criteria;
  • de regelingen voor een doeltreffende en adequate uitvoering van het programma;
  • de aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van het programma en van betrokken instanties.

Flankerende maatregelen

De Commissie kan toestaan dat in de sectoren productie, verwerking en afzet van de producten in kwestie aanvullende steun in de vorm van exploitatiesteun wordt verleend voor de tenuitvoerlegging van het steunprogramma.

Financiële bepalingen

De Gemeenschap financiert de specifieke voorzieningsregeling en maatregelen ten behoeve van de landbouwproductie tot ten hoogste 23,93 miljoen EUR per jaar. Voor de specifieke voorzieningsregeling kan jaarlijks ten hoogste 5,47 miljoen EUR worden toegewezen.

Algemene bepalingen

De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen (EN).

Griekenland legt de Commissie het volgende voor:

  • uiterlijk op 15 februari van elk jaar deelt het de Commissie mee welke kredieten het voornemens is het volgende jaar uit te geven voor de uitvoering van het steunprogramma;
  • uiterlijk op 30 juni van elk jaar dient het een verslag in over de bij deze verordening vastgestelde maatregelen.

De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2011 een algemeen verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over het effect van de op grond van deze verordening uitgevoerde acties.

Context

Het eerste uniforme kader voor landbouwsteun aan de eilanden in de Egeïsche Zee is gecreëerd met Verordening (EEG) nr. 2019/93. Hierin is een specifieke voorzieningsregeling vastgelegd alsmede specifieke steunmaatregelen voor bepaalde sectoren zoals de aardappel-, de druiven- en de olijventeelt. Gezien het succes van de regeling heeft de onderhavige verordening ten doel de steun te handhaven en tegelijkertijd het partnerschap met de lokale autoriteiten te versterken en hen meer vrijheid te bieden bij het beheer van de financiële middelen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding - vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1405/2006

3.10.2006

-

L 265 van 26.9.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkintreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 615/2008

29.6.2008

-

L 168 van 28.6.2008

Verordening (EG) nr. 72/2009

7.2.2009

-

L 30 van 31.1.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EEG) nr. 1405/2006 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsbepalingen

Verordening (EG) nr. 1914/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad houdende vaststelling van specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee [Publicatieblad L 365 van 21.12.2006]. Deze verordening omvat de uitvoeringsbepalingen van maatregelen ten gunste van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee. Met betrekking tot de specifieke voorzieningsregeling wordt hierin het functioneren beschreven van de administratieve onderdelen, zoals het steuncertificaat en het register van marktdeelnemers, worden de uitvoervoorwaarden uiteengezet en wordt het functioneren van controle en uitvoer toegelicht. Wat de maatregelen ten gunste van lokale producten betreft, worden in de verordening de modaliteiten beschreven voor de vaststelling van het steunbedrag, voor de steunaanvragen en voor de uitbetaling van steun alsmede de beginselen voor het toezicht op het juiste gebruik van de steun en de sancties.

Zie de geconsolideerde versie.

Informatieverstrekking

Verordening (EG) nr. 792/2009 van de Commissie van 31 augustus 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de kennisgeving door de lidstaten aan de Commissie van de informatie en de documenten ter uitvoering van de gemeenschappelijke marktordening, de regeling voor rechtstreekse betalingen, de afzetbevordering voor landbouwproducten en de regelingen voor de ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee [Publicatieblad L 228 van 1.9.2009].

Laatste wijziging: 16.09.2009

Top