Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Specifieke maatregelen voor ultraperifere gebieden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Specifieke maatregelen voor ultraperifere gebieden

Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Europese Unie (EU). Deze steun dient om de specifieke problemen te verzachten die te maken hebben met de uitzonderlijke ligging van deze gebieden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad van 30.1.2006 betreffende de specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De ultraperifere gebieden worden opgesomd in het artikel 349 van het verdrag betreffende de werking van de EU:

 • de Franse overzeese departementen (DOM): Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin;
 • de Azoren en Madeira (Portugal);
 • De Canarische Eilanden (Spanje).

Deze regio's worden „ultraperifeer” genoemd omwille van hun geografische ligging ten opzichte van Europa. De ultraperifere gebieden hebben meestal een kleine oppervlakte en een moeilijk klimaat. Deze factoren vormen specifieke problemen voor de ontwikkeling van de landbouw in de ultraperifere gebieden.

Onderhavige verordening voorziet specifieke maatregelen op het vlak van landbouw in ultraperifere gebieden. Het doel is de extra kosten te verlichten die het gevolg zijn van de voorziening en de landbouwactiviteit van deze regio's.

Specifieke voorzieningsregeling

Voor sommige landbouwproducten die van essentieel belang zijn voor menselijke en dierlijke consumptie of voor de vervaardiging van andere producten, wordt een specifieke voorzieningsregeling ingesteld. Dit stelsel voorziet de aanvoer van gelimiteerde hoeveelheden van deze producten uit de EU, met de toekenning van steun die een deel van de extra kosten dekt die het gevolg zijn van de ultraperifere ligging of van derde landen zonder heffing van invoerrechten.

De maximale hoeveelheden die door de specifieke voorzieningsregeling worden beoogd zijn vastgelegd in een geraamde voorzieningsbalans, die door de lidstaten wordt uitgewerkt en vervolgens goedgekeurd door de Commissie.

De producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast mogen pas uitgevoerd worden na betaling van de invoerrechten of de terugbetaling van de steun die werd toegekend op grond van dit stelsel. Deze voorwaarden gelden niet voor de handelstromen tussen de Franse overzeese departementen of voor producten die in de ultraperifere gebieden zijn verwerkt met producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling werd toegepast, indien die verwerkte producten:

 • worden uitgevoerd naar derde landen of verzonden naar de rest van de EU binnen de grenzen van de traditioneel uitgevoerde of verzonden hoeveelheden;
 • worden uitgevoerd naar derde landen in het kader van de regionale handel;
 • worden verzonden van de Azoren naar Madeira of omgekeerd;
 • worden verzonden van Madeira naar de Canarische Eilanden of omgekeerd.

In het kader van de specifieke voorzieningsregeling worden geen invoerrechten geheven op bepaalde soorten suiker die op Madeira of de Canarische eilanden worden ingevoerd. Hetzelfde geldt voor de invoer van bepaalde producten uit de rijstsector in Réunion. Bovendien wordt steun verleend aan de Canarische eilanden voor de levering van melkbereidingen die niet in de bijlage van het Verdrag staan.

Steun aan lokale landbouwproducten

Communautaire steunprogramma's bevorderen de lokale landbouwproducten. Ze worden uitgewerkt door de bevoegde autoriteiten die worden aangesteld door de betrokken lidstaten. Bij de uitwerking moet rekening gehouden worden met de Europese wetgeving en de beleidslijnen.

De communautaire steunprogramma's moeten volgende punten bevatten:

 • een gekwantificeerde beschrijving van de landbouwproductie in de betrokken regio's;
 • een beschrijving van de voorgestelde strategie en een beoordeling van de verwachte economische, milieu- en sociaal-maatschappelijke effecten;
 • een beschrijving van de geplande maatregelen;
 • een tijdschema voor de toepassingen van de maatregelen en een indicatieve algemene tabel met een samenvattend overzicht van de uit te trekken middelen;
 • een toelichting met betrekking tot de verenigbaarheid en de coherentie van de verschillende maatregelen van het programma, alsmede de definitie van de voor het toezicht en de evaluatie te gebruiken criteria en kwantitatieve indicatoren;
 • de getroffen regelingen om voor een doeltreffende en adequate uitvoering van het programma te zorgen, alsmede de definitie van de voor de evaluatie te gebruiken gekwantificeerde indicatoren en de bepalingen inzake controle en sancties;
 • de aanstelling van de bevoegde autoriteiten en van de voor de uitvoering van het programma verantwoordelijke instanties, de erbij te betrekken instanties en de sociale partners, alsmede de resultaten van het gepleegde overleg.

Jaarlijkse financiële toewijzing

De specifieke voorzieningsregeling en de maatregelen voor de lokale landbouwproductie genieten jaarlijks van de volgende financiële steun (in miljoen euro):

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2009

Begrotingsjaar 2010

Begrotingsjaar 2011 en volgende

de Franse overzeese departementen (DOM)

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

de Azoren en Madeira

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

de Canarische Eilanden

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42

Voor de specifieke voorzieningsregeling mogen de financieringen volgende bedragen niet overschrijden:

 • voor de DOM: 20,7 miljoen euro;
 • voor de Azoren en Madeira: 17,7 miljoen euro;
 • voor de Canarische Eilanden: 72,7 miljoen euro.

Begeleidende maatregelen

Naast de specifieke voorzieningsregeling en de communautaire steunprogramma's voert onderhavige verordening ook andere soorten afwijkingsmaatregelen in ten behoeve van de landbouwontwikkeling van de ultraperifere gebieden.

De verordening voorziet in de eerste plaats de mogelijkheid om in het kader van een gemeenschappelijk landbouwbeleid de Europese steun aan de ultraperifere gebieden te verhogen. Zo kunnen de ultraperifere gebieden genieten van afwijkingen inzake de maximumbedragen die voor financiering door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) in aanmerking komen.

Met betrekking tot de in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten kan de verordening eveneens aan de lidstaten toestaan dat in de sectoren productie, verwerking en afzet van die producten overheidssteun wordt verleend. Deze staatssteun moet echter goedgekeurd worden door de Commissie.

Frankrijk en Portugal kunnen bovendien bij de Commissie programma’s indienen om in hun respectieve ultraperifere gebieden voor planten of plantaardige producten (uitgezonderd voor bananen) schadelijke organismen te bestrijden. De EU draagt dan, op basis van een technische analyse van de regionale situaties, bij tot de financiering van deze programma's: tot 60 % van de subsidiale uitgaven in de Franse overzeese departementen en tot 75 % op de Azoren en Madeira.

Ten slotte legt deze verordening ook de specifieke afwijkingen en vrijstellingen vast in vier sectoren van de ultraperifere gebieden:

 • wijn: de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden kunnen gebruik maken van afwijkingen op de verordening (CE) nr. 1234/2007 inzake premies voor definitieve stopzetting, steun bij het aanspreken van de voorraden en maatregelen betreffende de distillatie;
 • melk: slechts de op de Azoren gevestigde producenten worden geacht te hebben bijgedragen tot de overschrijding van de referentiehoeveelheid voor de extra heffing in de zin van Verordening (CE) nr1788/2003. De bij Verordening (EG) nr. 1788/2003 ingestelde regeling inzake een heffing ten laste van de producenten van koemelk geldt niet in de Franse overzeese departementen en evenmin op Madeira (binnen de grenzen van een lokale productie van 4 000 ton melk). Op Madeira is de productie van voor lokale consumptie vanuit melkpoeder van communautaire oorsprong gereconstitueerde UHT-melk toegestaan als afwijking op Verordening (EG) nr. 2597/1997 van de Raad;
 • veehouderij: de Franse overzeese gebieden en Madeira krijgen de mogelijkheid mannelijke runderen in te voeren afkomstig uit derde landen zonder dat douanerechten worden toegepast. Deze maatregel is geldig tot het bestand van lokale jonge mannelijke runderen een niveau heeft bereikt dat voldoende is voor de instandhouding en de ontwikkeling van de lokale vleesproductie;
 • tabak: Spanje kan op de Canarische Eilanden steun verlenen voor de tabaksproductie. De aanvullende steun wordt toegekend voor maximaal 10 ton per jaar. Bovendien wordt geen douanerecht toegepast bij rechtstreekse invoer in de Canarische Eilanden van bepaalde ruwe tabakssoorten en halffabrikaten van tabak.

Context

De landbouw in de ultraperifere gebieden kan gebruik maken van het POSEI-stelsel (Programma van speciaal op het afgelegen insulair karakter afgestemde maatregelen) en dit sedert 1991 in de Franse overzeese gebieden (POSEDOM) en sedert 1992 op de Canarische Eilanden (POSEICAN), de Azoren en Madeira (POSEIMA). Het POSEI-stelsel neemt de geografische en economische belemmeringen in deze regio's in overweging.

Deze verordening hervormt daarmee het POSEI-stelsel en zorgt voor de opheffing van Verordeningen nr.

1452/2001

, nr.

1453/2001

en nr.

1454/2001

.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 247/2006

15.2.2006

-

PB L 42, 14.2.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 318/2006

3.3.2006

PB L 58, 28.2.2006

Verordening (EG) nr. 2013/2006

1.1.2007

-

PB L 384, 29.12.2006

Verordening (EG) nr. 1276/2007

31.10.2007

-

PB L 284, 30.10.2007

Verordening (EG) nr. 674/2008

24.7.2008

-

PB L 189, 17.7.2008

Verordening (EG) nr. 72/2009

1.2.2009

-

PB L 30, 31.1.2009

Verordening (EG) nr. 73/2009

1.2.2009

-

PB L 30, 31.1.2009

Verordening (EG) nr. 641/2010

24.7.2010

-

PB L 194, 24.7.2010

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van verordening (EG) nr. 247/2006 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Toepassingsgebieden

Verordening (EG) nr. 793/2006 van de Commissie van 12 april 2006 inzake bepaalde toepassingsmodaliteiten van de Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie [Publicatieblad L 145 van 31.5.2006].

Zie geconsolideerde versie

Communautaire steun voor de bestrijding van schadelijke organismen

Besluit 2007/609/EG van de Commissie van 10.9.2007 tot vaststelling van de maatregelen die in aanmerking komen voor de financiering door de Gemeenschap in het kader van de programma's ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen, op de Azoren en op Madeira. [Publicatieblad L 242 van 15.9.2007].

Besluit 2009/126/EG van de Commissie van 13.2.2009 inzake de bijdrage van de Gemeenschap voor 2009 in de financiering van een programma ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen [Publicatieblad L 44 van 14.2.2009].

Informatieoverdracht

Verordening (EG) nr. 792/2009 van de Commissie van 31.8.2009 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de kennisgeving door de lidstaten aan de Commissie van de informatie en de documenten ter uitvoering van de gemeenschappelijke marktordening, de regeling voor rechtstreekse betalingen, de afzetbevordering voor landbouwproducten en de regelingen voor de ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee [Publicatieblad L 228 van 1.9.2009].

Laatste wijziging: 12.11.2010

Top