Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/89/EG van de Raad — Bestrijding van klassieke varkenspest

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn worden maatregelen ingevoerd voor de bestrijding en het uitroeien van klassieke varkenspest, een uiterst besmettelijke en dodelijke ziekte bij varkens, gebaseerd op snelle detectie, isolatie en slacht.

KERNPUNTEN

EU-landen moeten ervoor zorgen dat vermoedelijke en bevestigde uitbraken van klassieke varkenspest worden gemeld bij de relevante nationale autoriteit en dat er onderzoek wordt ingesteld.

Vermoedelijke uitbraken

Bij een vermoedelijke uitbraak moet er onmiddellijk onderzoek worden gedaan. Als een uitbraak niet wordt uitgesloten, moet het bedrijf onder officieel toezicht worden geplaatst, en:

 • alle varkens moeten worden geïsoleerd, als ziek, dood of waarschijnlijk besmet worden gemeld, en geen enkel varken mag in of uit het bedrijf worden gebracht;
 • karkassen, varkensproducten of andere materialen, zoals instrumenten waarmee klassieke varkenspest kan worden overgebracht, mogen niet zonder officiële toestemming in of uit het bedrijf worden gebracht;
 • verkeer van personen of voertuigen van en naar het bedrijf zonder toestemming is niet toegestaan;
 • in- en uitgangen moeten worden ontsmet, net als voertuigen voordat ze het bedrijf verlaten.

Bevestigde uitbraken

Als varkenspest op een bedrijf officieel wordt bevestigd, gelden de volgende aanvullende maatregelen:

 • alle varkens moeten onverwijld worden gedood;
 • er moeten monsters worden genomen om inzicht te krijgen in het verloop van de ziekte;
 • karkassen moeten onder officieel toezicht worden verwerkt;
 • vlees van mogelijk besmette varkens die voor deze maatregelen zijn geslacht, en alle sperma, eicellen en embryo's moeten indien mogelijk worden getraceerd en vernietigd;
 • alle besmette stoffen en het materiaal moeten worden gereinigd of vernietigd;
 • getroffen gebouwen moeten worden ontsmet of gereinigd.

Beschermingsgebieden en toezichtsgebieden

 • Zodra een uitbraak is bevestigd, moet de bevoegde autoriteit een beschermingsgebied met een straal van ten minste 3 km en een toezichtsgebied met een straal van ten minste 10 km rond het betrokken bedrijf instellen. Bovendien zijn de volgende maatregelen van toepassing:
  • verplaatsing van varkens is op enkele uitzonderingen na verboden;
  • voertuigen en uitrusting moeten worden schoongemaakt, ontsmet en gereinigd;
  • andere huisdieren mogen de zone niet zonder toestemming in- of uitgaan (in het toezichtsgebied geldt dit tijdens de eerste zeven dagen);
  • elk geval van sterfte of ziekte onder varkens moet onmiddellijk worden gemeld;
  • varkens mogen gedurende ten minste 30 dagen niet in of uit de zone worden gebracht (in het toezichtsgebied is dit 21 dagen) na schoonmaken en ontsmetten; daarna mogen ze worden afgevoerd voor de slacht of verwerking;
  • sperma, eicellen en embryo's moeten worden geïsoleerd;
  • iedereen die het bedrijf binnenkomt of verlaat, dient adequate hygiënemaatregelen in acht te nemen.
 • Bij een uitbraak in een slachthuis of vervoersmiddel moeten mogelijk besmette dieren worden gedood. Tot 24 uur na ontsmetting mogen er geen nieuwe dieren worden toegelaten en mogelijk besmette karkassen, afval en dierlijke afvallen moeten onder officieel toezicht worden verwerkt.

Wilde varkens *

 • Bij een bevestigde uitbraak onder wilde varkens moeten nationale deskundigengroepen bepalen welk gebied is besmet en welke actie er moet worden ondernomen. Varkensbedrijven in het gebied moeten onder toezicht worden geplaatst en varkens moeten worden geïsoleerd van wilde varkens.
 • EU-landen moeten binnen 90 dagen uitroeiingsprogramma's indienen bij de Europese Commissie, inclusief begeleiding voor jagers en methoden om karkassen te verwijderen. Er gaat een zesmaandelijks voortgangsverslag naar de Commissie en de andere EU-landen.

Vaccinatie

Vaccinatie is normaal gesproken verboden, maar landen kunnen een noodplan indienen bij de Commissie.

Rampenplannen

Ieder EU-land moet een rampenplan opstellen in het geval van een uitbraak van klassieke varkenspest en moet in staat zijn een nationaal ziektebestrijdingscentrum op te richten zodra er zich een uitbraak voordoet.

Keukenafval

EU-landen moeten ervoor zorgen dat er geen keukenafval meer aan varkens wordt gevoerd.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

 • De richtlijn is sinds 1 december 2001 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn vóór 31 oktober 2002 omzetten naar hun nationale wetgeving.
 • Deze Richtlijn werd ingetrokken bij Verordening (EU) 2016/429 die van toepassing is vanaf 21 april 2021.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Wilde varkens: varkens die niet op een bedrijf worden gehouden of gefokt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest (PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5-35)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/89/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 06.12.2016

Top