Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identificatie en etikettering van rundvlees en rundvleesproducten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identificatie en etikettering van rundvlees en rundvleesproducten

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1760/2000 — een identificatie- en etiketteringsregeling van rundvlees en rundvleesproducten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door deze verordening moet ieder EU-land een identificatie- en registratieregeling voor runderen beheren. De voorschriften, die tevens verplichte etikettering omvatten, zijn bedoeld om ziekten uit te roeien en om het mogelijk te maken rundvlees en rundvleesproducten in de hele voedselketen te traceren.

KERNPUNTEN

Ieder dier, met inbegrip van ingevoerd vee, moet een oormerk in elk oor hebben om identificatie mogelijk te maken en vast te stellen waar de dieren zijn geboren.

EU-landen moeten een gegevensbestand opzetten dat gegevens van alle runderen en hun verplaatsingen bevat.

Voor ieder dier wordt binnen twee weken na de de geboorte of de invoer van het dier een paspoort afgegeven. Dit paspoort moet het dier vergezellen wanneer het wordt verplaatst en moet worden overhandigd bij zijn overlijden.

Iedere landbouwer dient een register bij te houden en moet elke geboorte, sterfte en verplaatsing van de runderen binnen drie tot zeven dagen vanaf de betreffende gebeurtenis melden aan de relevante autoriteiten. De registers moeten gedurende ten minste drie jaar ter beschikking worden gehouden.

De etiketten op in de EU verkochte runderen moeten een referentiecode bevatten waarmee het mogelijk is vast te stellen waar de runderen vandaan komen en waar ze werden geslacht en versneden.

Vanaf 1 januari 2002 worden het land van geboorte van het dier en waar het dier is vetgemest en geslacht tevens op de etiketten vermeld.

De etiketten kunnen aanvullende facultatieve informatie bevatten over het vlees dat wordt verkocht, maar de bewoording moet eerst worden goedgekeurd door de bevoegde nationale autoriteit.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn trad op 14 augustus 2000 in werking.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1-10)

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 1760/2000 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

2006/28/EG: Beschikking van de Commissie van 18 januari 2006 betreffende de verlenging van de maximumtermijn voor de aanbrenging van oormerken bij bepaalde runderen (PB L 19 van 24.1.2006, blz. 32-33)

Verordening (EG) nr. 644/2005 van de Commissie van 27 april 2005 tot goedkeuring van een in Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad bedoeld speciaal identificatiesysteem voor runderen die voor culturele en historische doeleinden worden gehouden op erkende bedrijven (PB L 107 van 28.4.2005, blz. 18-19)

2001/672/EG: Beschikking van de Commissie van 20 augustus 2001 houdende vaststelling van bijzondere voorschriften voor het verplaatsen van runderen naar zomerweiden in bergstreken (PB L 235 van 4.9.2001, blz. 23-25) Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 29.11.2015

Top