Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Producten van dierlijke oorsprong — Bescherming van de gezondheid van mens en dier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Producten van dierlijke oorsprong — Bescherming van de gezondheid van mens en dier

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/118/EEG — Veterinairrechtelijke en gezondheidsvoorschriften voor de handel en de invoer in de EU van bepaalde producten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Het doel van de richtlijn is het beschermen van de gezondheid van mens en dier door het stellen van eisen aan de handel in en de invoer van alle dierlijke producten die zijn bedoeld voor menselijke consumptie die niet reeds vallen onder de wetgeving inzake vers vlees en vleesproducten.

KERNPUNTEN

 • Deze richtlijn geeft voorschriften voor een reeks van niet nader gespecificeerde, uiteenlopende producten die zijn bestemd voor menselijke consumptie, waaronder worstvellen (vaak gemaakt van dierlijke darmen), beenderen, vetten, bloedproducten en verwerkte dierlijke eiwitten.
 • De handel in of de invoer van nieuwe producten van dierlijke oorsprong moet worden goedgekeurd door de Europese Unie (EU) en, indien van toepassing, in overeenstemming zijn met het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.
 • Producten voor de handel moeten afkomstig zijn van goedgekeurde inrichtingen die in het EU-land staan geregistreerd, waardoor is verzekerd dat de voorschriften voor producttoezicht worden nageleefd.
 • Producten mogen alleen worden ingevoerd wanneer ze aan de volgende eisen voldoen:
  • ze moeten afkomstig zijn uit een goedgekeurd land, met gezondheidsvoorschriften die gelijkwaardig zijn aan die in de EU;
  • ze moeten afkomstig zijn van goedgekeurde inrichtingen, met de garantie dat ze voldoen aan gezondheidseisen die gelijkwaardig zijn aan die in de EU;
  • in bepaalde, bijzondere gevallen moeten ze vergezeld gaan van een gezondheids- en keuringscertificaat;
  • er mogen nadere, bijzondere voorwaarden worden opgelegd, met name om de EU te beschermen tegen bepaalde exotische ziekten of tegen voor de mens besmettelijke ziekten.

Specifieke voorschriften in de richtlijn zijn onder andere:

 • Darmen van dieren. Deze moeten afkomstig zijn van goedgekeurde productie-inrichtingen en zijn gereinigd, geslijmd en vervolgens gezouten, geblancheerd of gedroogd, waarbij maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de darmen opnieuw worden verontreinigd.
 • Beenderen, hoornen en hoeven (en producten daarvan), met uitzondering van meel. De veterinairrechtelijke voorschriften komen in het algemeen overeen met die voor vers vlees.
 • Verwerkte dierlijke eiwitten . In geval van invoer moeten deze op de plaats waar ze vandaan komen worden onderzocht op Salmonella en bij een inspectiepost worden onderworpen aan steekproefsgewijs onderzoek.
 • Vers bloed en bloedproducten van vee en gevogelte. De veterinairrechtelijke voorschriften voor handel en invoer komen in het algemeen overeen met die voor verse vleesproducten.
 • Reuzel en gesmolten vet. Deze moeten worden onderworpen aan een warmtebehandeling en mogen uitsluitend in nieuwe verpakkingen worden verpakt.

Deze richtlijn wordt ingetrokken en met ingang van 20 april 2021 vervangen door Verordening (EU) nr. 2016/429 (zie onder gerelateerde documenten).

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 6 januari 1993 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 januari 1994 omzetten in nationale wetgeving (behalve de voorschriften waarmee werd voldaan aan artikel 12, lid 2, en artikel 17, waarvoor de uiterste termijn 1 januari 1993 was).

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49-68)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 92/118/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Beschikking 94/453/EG van de Commissie van 29 juni 1994 houdende wijziging of intrekking van enkele bepalingen betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften en de gezondheidsvoorschriften voor de invoer van bepaalde levende dieren en dierlijke producten uit Oostenrijk, Finland, Noorwegen en Zweden, ter uitvoering van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB L 187 van 22.7.1994, blz. 11-13)

Beschikking 94/775/EG van de Commissie van 28 november 1994 tot wijziging van de Beschikkingen 94/143/EG, 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, 94/446/EG en 94/435/EG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van bepaalde producten als bedoeld bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad (PB L 310 van 3.12.1994, blz. 77-78)

Beschikking 97/199/EG van de Commissie van 25 maart 1997 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van zich in hermetisch gesloten recipiënten bevindend voeder voor gezelschapsdieren uit bepaalde derde landen waar alternatieve warmtebehandelingssystemen worden gebruikt, en tot wijziging van Beschikking 94/309/EG (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 44-48)

Beschikking 2003/779/EG van de Commissie van 31 oktober 2003 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van darmen van dieren uit derde landen (PB L 285 van 1.11.2003, blz. 38-41)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 119/2009 van de Commissie van 9 februari 2009 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen daarvan voor de invoer in of de doorvoer door de Gemeenschap van vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen en tot vaststelling van de voorschriften inzake de veterinaire certificering (PB L 39 van 10.2.2009, blz. 12-28)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsbesluit 2014/160/EU van de Commissie van 20 maart 2014 tot intrekking van op grond van Beschikking 95/408/EG van de Raad goedgekeurde lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van bepaalde producten van dierlijke oorsprong toestaan (PB L 87 van 22.3.2014, blz. 104-108)

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 van de Commissie van 28 april 2016 tot vaststelling van lijsten van derde landen, delen van derde landen en gebieden waaruit de lidstaten het binnenbrengen in de Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong moeten toestaan, tot vaststelling van certificeringsvoorschriften, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 en tot intrekking van Beschikking 2003/812/EG (PB L 126 van 14.5.2016, blz. 13-62)

Laatste bijwerking 23.01.2017

Top