Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel in dierlijke producten tussen EU-landen — veterinaire controles

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel in dierlijke producten tussen EU-landen — veterinaire controles

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 89/662/EEG — Veterinaire controles in het handelsverkeer binnen de EU

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn worden regels vastgesteld voor EU-landen betreffende veterinaire controles op dierlijke producten die worden ingevoerd in de EU of worden verhandeld tussen EU-landen.
 • Het uiteindelijke doel is dat die controles enkel zullen plaatsvinden in het land van verzending in plaats van aan interne EU-grenzen of op de bestemming.

KERNPUNTEN

De EU-landen zien erop toe dat dierlijke producten die bedoeld zijn voor de verkoop gecontroleerd en geëtiketteerd zijn overeenkomstig de EU-voorschriften voor de desbetreffende bestemming en vergezeld gaan van een geschikt gezondheidscertificaat.

Wanneer de producten bestemd zijn voor uitvoer naar een niet-EU-land blijft het vervoer onder douanetoezicht tot op de plaats waar het EU-grondgebied wordt verlaten.

De EU-landen zien erop toe dat bij de controles op de invoer uit niet-EU-landen in havens, luchthavens en grensovergangen met niet-EU-landen de volgende maatregelen worden getroffen:

 • controle van de documenten betreffende de oorsprong van de producten;
 • de producten worden onder douanetoezicht naar de inspectieposten gebracht voor veterinaire controles.

Controle bij de oorsprong

De EU-landen van verzending zorgen ervoor dat de veterinaire voorschriften in alle stadia van productie, opslag, verhandeling en vervoer van de producten door de ondernemers worden nageleefd.

Bovendien verbindt het EU-land van verzending sancties aan elke overtreding, in het bijzonder wanneer wordt geconstateerd dat de opgestelde documenten niet overeenstemmen met de feitelijke staat van de producten of dat de producten niet aan de gezondheidsvoorschriften voldoen.

Controles ter bestemming

 • De EU-landen van bestemming passen de volgende controlemaatregelen toe:
  • steekproefsgewijze veterinaire controles of het nemen van monsters om na te gaan of aan de veterinaire vereisten is voldaan;
  • controles tijdens de doorvoer of op het grondgebied van bestemming wanneer een overtreding wordt vermoed.
 • Het EU-land van bestemming kan vereisen dat de verkoper in het land van oorsprong aan de nationale regelgeving van het EU-land van bestemming voldoet. De door verkopers te volgen regels worden vastgesteld waarbij ze de procedures moeten controleren bij toegangspunten tot de EU voor producten uit niet-EU-landen. Verder worden de procedures vastgesteld die moeten worden toegepast wanneer bij een controle een onregelmatigheid of een ernstige bedreiging van de gezondheid van mens of dier aan het licht komt.
 • Samen met Richtlijn 91/496/EEG van de Raad stelt deze richtlijn de maatregelen vast die moeten worden genomen wanneer zich een ziekte voordoet die van dieren op mensen kan overgaan, of een andere kwestie die een ernstige bedreiging van de gezondheid van mens of dier kan vormen. Bij handel binnen de EU is in de eerste plaats het EU-land van oorsprong verantwoordelijk voor die maatregelen.
 • Met betrekking tot dierlijke producten uit niet-EU-landen kan de Europese Commissie, als voorzorgsmaatregel wanneer er een ernstig risico bestaat voor de gezondheid van mens of dier, de invoer verbieden of bijzondere voorwaarden opleggen.
 • In Richtlijn 91/496/EEG worden ook de procedures voor inspectieposten aan grensovergangen aangepast. Verder wordt de Commissie gevraagd een systeem voor gegevensverwerking met databanken te introduceren dat de diensten van de inspectieposten aan de grens en de bevoegde veterinaire autoriteiten met de Commissie verbindt.
 • In Richtlijn 92/67/EEG van de Raad worden de regels gewijzigd voor het handelsverkeer binnen de EU in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 22 december 1989. De EU-landen dienden de richtlijn om te zetten in nationaal recht vóór 1 juli 1992, behalve Griekenland, dat de richtlijn diende om te zetten vóór 31 december 1992.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13-22)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 89/662/EEG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 12.09.2016

Top