Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aan wedstrijden deelnemende paarden en ezels — regels betreffende de handel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aan wedstrijden deelnemende paarden en ezels — regels betreffende de handel

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 90/428/EEG inzake het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan deze wedstrijden

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

  • Deze richtlijn bevat regels betreffende de handel binnen de EU in paardachtigen, d.w.z. voor wedstrijden bestemde, als huisdier gehouden paarden en ezels, of kruisingen daarvan (muildieren en muilezels).
  • Deze regels moeten obstakels die de handel in paardachtigen belemmeren wegnemen door de verschillen tussen de voorwaarden voor toegang tot wedstrijden in verschillende EU-landen te elimineren.

KERNPUNTEN

In deze richtlijn zijn de voorwaarden vastgelegd betreffende de handel in voor wedstrijden bedoelde paardachtigen en hun deelname aan wedstrijden in de EU.

Soorten wedstrijden

De term „wedstrijd” verwijst naar elke hippische wedstrijd, inclusief wedrennen, springconcoursen (jumping), dressuurproeven, menproeven, alsmede proeven inzake model en gangen.

Deelname aan wedstrijden

De wedstrijdbepalingen mogen geen ongelijke behandeling veroorzaken op basis van het EU-land van herkomst of registratie van de paardachtigen. Paardachtigen uit alle EU-landen moeten met name gelijk worden behandeld met betrekking tot:

  • de criteria voor toelating tot de wedstrijd;
  • de beoordeling tijdens de wedstrijd;
  • de aan de wedstrijd verbonden prijzen of winsten.

Deze verplichting doet geen afbreuk aan de mogelijkheid tot het organiseren van:

  • wedstrijden, uitsluitend voor paardachtigen die in éénzelfde stamboek zijn ingeschreven, met het oog op verbetering van het ras;
  • regionale wedstrijden, met het oog op selectie;
  • evenementen met een historisch of traditioneel karakter.

EU-landen zijn gerechtigd een bepaald percentage van de prijzen of winsten te bestemmen voor het behoud, de ontwikkeling en de verbetering van de fokkerij in het land waar de wedstrijd heeft plaatsgevonden.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 17 juli 1990 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 juli 1991 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 90/428/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan deze wedstrijden (PB L 224, 18.8.1990, blz. 60–61)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 90/428/EEG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 92/216/EEG van de Commissie van 26 maart 1992 met betrekking tot het verzamelen van de gegevens over wedstrijden voor paardachtigen als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 90/428/EEG van de Raad (PB L 104, 22.4.1992, blz. 77)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 25.07.2016

Top