Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Paarden (sperma, eicellen en embryo's) — handel binnen de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Paarden (sperma, eicellen en embryo's) — handel binnen de EU

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 90/427/EEG — zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn harmoniseert de zoötechnische* en genealogische voorschriften waaronder paarden (inclusief alle dieren die behoren tot de familie van paardachtigen*) en hun sperma, eicellen en embryo's worden gekocht en verkocht binnen de Europese Unie (EU).

KERNPUNTEN

Krachtens deze richtlijn moeten paarden worden geregistreerd en geïdentificeerd, en worden genealogische voorschriften geïntroduceerd, waarmee de Europese Commissie de verantwoordelijkheid krijgt voor:

de vaststelling van de criteria voor de manier waarop paarden worden geïdentificeerd;

de goedkeuring van organisaties die paardenstamboeken* bijhouden;

de inschrijving van paarden in paardenstamboeken.

Binnen de handel in de EU moeten paarden die zijn geregistreerd in het land van verzending onder dezelfde naam worden ingeschreven in het stamboek van het land van bestemming.

Ieder EU-land is verantwoordelijk voor het bijhouden van een lijst van organisaties die stamboeken bijhouden, en voor de circulatie van deze lijst onder de overige EU-landen.

De richtlijn omvat tevens zoötechnische voorschriften. Zo moet de Commissie bijvoorbeeld de algemene voorschriften vaststellen voor geregistreerde fokpaarden en prestatiecontrolemethoden. Bovendien moeten EU-landen ervoor zorgen dat paarden (of sperma, eicellen en embryo's) tijdens hun aankoop of verkoop vergezeld zijn van een certificaat van oorsprong en identificatie.

Handel in paarden binnen de EU mag niet verboden of beperkt worden op genealogische of zoölogische gronden.

De algemene gezondheidsvereisten voor paardensperma, -eicellen en -embryo's zijn geharmoniseerd in Richtlijn 92/65/EEG, waarin tevens de voorschriften zijn uiteengezet voor de goedkeuring van spermacentra en embryoteams en productieteams.

Verordening (EU) 2015/262 versterkt de documentatie- en identificatieregels van de EU met de introductie van een paardenpaspoortregeling.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn trad op 4 juli 1990 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 juli 1991 omzetten in hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Intracommunautaire handel in en invoer van paardachtigen

KERNBEGRIPPEN

*Paardachtigen: leden van de paardenfamilie, inclusief paarden, ezels, zebra's en kruisingen.

*Zoötechnisch: met betrekking tot de technologie van veeteelt, inclusief het domesticeren en fokken.

*Stamboek: een boek, of andere dossiervorm, waarin geschikte geregistreerde paarden zijn opgenomen, met een vermelding van hun voorouders voor zover bekend.

BESLUIT

Richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 55-59)

De achtereenvolgende wijzigingen in en correcties aan Richtlijn 90/427/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

92/353/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 juni 1992 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van organisaties en verenigingen die stamboeken voor geregistreerde paardachtigen bijhouden of aanleggen (PB L 192 van 11.7.1992, blz. 63-65)

92/354/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 juni 1992 tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor de coördinatie tussen organisaties en verenigingen die stamboeken van geregistreerde paardachtigen bijhouden of aanleggen (PB L 192 van 11.7.1992, blz. 66)

Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54-72) Zie de geconsolideerde versie.

96/78/EG: Beschikking van de Commissie van 10 januari 1996 tot vaststelling van de criteria voor de inschrijving en de registratie van paardachtigen in de stamboeken voor de fokkerij (PB L 19 van 25.1.1996, blz. 39-40)

96/79/EG: Beschikking van de Commissie van 12 januari 1996 tot vaststelling van de fokkerijcertificaten voor sperma, eicellen en embryo's van geregistreerde paardachtigen (PB L 19 van 25.1.1996, blz. 41-49)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort) (PB L 59 van 3.3.2015, blz. 1-53)

Laatste bijwerking 27.11.2015

Top