Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gezondheidscriteria voor rauwe en warmtebehandelde melk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gezondheidscriteria voor rauwe en warmtebehandelde melk

 

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) stelt gezondheidscriteria vast voor warmtebehandelde melk (gepasteuriseerde, UHT- of gesteriliseerde melk) voor intracommunautaire handel.

WAT DOEN DEZE BESLUITEN?

Richtlijn 89/384/EEG

In deze richtlijn wordt beschreven welke procedures gelden voor de controle van het vriespunt van rauwe melk die wordt geleverd aan melkinrichtingen, centrale melkdepots of centra voor standaardisering. Rauwe melk van elk landbouwbedrijf moet regelmatig worden gecontroleerd door middel van steekproefsgewijs te nemen monsters.

Indien uit de resultaten van de controle blijkt dat er geen water is toegevoegd, kan de rauwe melk worden gebruikt voor de productie van warmtebehandelde melk. Indien dat niet het geval is, moeten verdere controles worden uitgevoerd en moet de melk, indien de verdenking wordt bevestigd, worden uitgesloten van de markt.

Beschikking 92/608/EEG

In deze beschikking worden methoden vastgesteld voor de analyses en tests van warmtebehandelde melk voor menselijke consumptie.

Hierin worden de toepassing van de referentiemethoden voor de analyses en tests, de vaststelling van betrouwbaarheidscriteria en het verzamelen van monsters beschreven.

De methoden voor de analyses en de tests voor warmtebehandelde melk voor rechtstreekse menselijke consumptie betreffen de bepaling van

het drogestofgehalte,

het vetgehalte,

het gehalte aan vetvrije droge stof (d.w.z. lactose, eiwitten, mineralen, zuren en enzymen),

het totale stikstofgehalte,

het eiwitgehalte,

de volumieke massa van een product.

VANAF WANNEER ZIJN DEZE BESLUITEN VAN TOEPASSING?

Richtlijn 89/384/EEG van de Raad: vanaf 26 juni 1989.

92/608/EEG: Beschikking van de Raad: vanaf 31 december 1992.

BESLUITEN

Richtlijn 89/384/EEG van de Raad van 20 juni 1989 tot vaststelling van de wijze van de controle van de naleving van het in bijlage A van Richtlijn 85/397/EEG bedoelde vriespunt van rauwe melk (PB L 181 van 28.6.1989, blz. 50)

92/608/EEG: Beschikking van de Raad van 14 november 1992 tot vaststelling van bepaalde analyse- en testmethoden voor warmtebehandelde melk voor rechtstreekse menselijke consumptie (PB L 407 van 31.12.1992, blz. 29-46)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55-205)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties van Verordening (EG) nr. 853/2004 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

Verordening (EG) nr. 1664/2006 van de Commissie van 6 november 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 wat betreft uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong en tot intrekking van bepaalde uitvoeringsmaatregelen (PB L 320 van 18.11.2006, blz. 13-45)

Laatste bijwerking 26.10.2015

Top