Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Melding van dierziekten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Melding van dierziekten

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 82/894/EEG — Melding van dierziekten in de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • De richtlijn bevat een lijst met besmettelijke dierziekten (land- en aquacultuurdieren*) die moeten worden gemeld vanwege het gevaar op verspreiding ervan als gevolg van de handel tussen de landen van de Europese Unie (EU).
 • In de richtlijn is vastgelegd hoe deze ziekten snel kunnen worden gemeld, zodat kan worden gevolgd hoe zij zich ontwikkelen.
 • Deze melding maakt een snelle toepassing mogelijk van de verschillende beschermingsmaatregelen die zijn neergelegd in EU-wetgeving.

KERNPUNTEN

 • Om de verspreiding van bepaalde besmettelijke dierziekten te voorkomen, moeten EU-landen de volgende zaken melden bij de Europese Commissie:
  • een haard* van een van de ziekten als genoemd in bijlage I bij de richtlijn;
  • de intrekking (na de opruiming van de laatste haard) van de beperkingen die in verband met een van deze ziekten zijn ingesteld.
 • EU-landen moeten:
  • de Commissie en de andere EU-landen binnen 24 uur informeren over zowel een primaire haard* als de intrekking (na opruiming van de laatste haard) van de opgelegde beperkingen, en
  • de Commissie op de eerste werkdag van iedere week informeren over secundaire haarden* die op hun grondgebied zijn geconstateerd. Deze informatie wordt vervolgens door de Commissie doorgestuurd naar de veterinaire diensten in ieder EU-land.
 • De Commissie wordt in haar werk bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

Intrekking

De richtlijn wordt ingetrokken en met ingang van 21 april 2021 vervangen door Verordening (EU) 2016/429.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 23 december 1982 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn vóór 1 januari 1984 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Aquacultuur: het kweken of telen van vis, schaal- en schelpdieren, waterplanten, zeewier enz.

Haard: de boerderij of de plaats, op het grondgebied van de EU, waar dieren samen worden gehouden en waar een of meer ziektegevallen officieel zijn geconstateerd.

Primaire haard: een haard die losstaat van een eerdere haard in hetzelfde gebied van een EU-land, of het voor de eerste maal uitbreken in een ander gebied van hetzelfde EU-land.

Secundaire haard: een haard die ontstaat volgend op een primaire haard in een reeds besmet gebied.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap (PB L 378 van 31.12.1982, blz. 58-62

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 82/894/EEG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit 2007/142/EG van de Commissie van 28 februari 2007 tot oprichting van een communautair veterinair noodteam dat de Commissie moet bijstaan bij hulp aan lidstaten en derde landen op het gebied van veterinaire vraagstukken in verband met bepaalde dierziekten (PB L 62 van 1.3.2007, blz. 27-29)

Beschikking 2005/176/EG van de Commissie van 1 maart 2005 tot vaststelling van het formaat en de codes voor de melding van dierziekten krachtens Richtlijn 82/894/EEG van de Raad (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 40-41)

Laatste bijwerking 06.12.2016

Top