Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De strijd tegen de ziekte van Newcastle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De strijd tegen de ziekte van Newcastle

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/66/EEG — EU-maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

De ziekte van Newcastle is een hoogst besmettelijke ziekte bij pluimvee en andere vogels, die vooral invloed heeft op de eierproductie, met ernstige sociaaleconomische gevolgen. De richtlijn is bedoeld om de reactie van de landen van de Europese Unie (EU) op vermoedelijke of bevestigde uitbraken te bepalen.

KERNPUNTEN

 • De richtlijn is van toepassing op pluimvee en andere vogels in gevangenschap, met inbegrip van postduiven.
 • Wanneer pluimvee op een bedrijf van besmetting of verontreiniging met de ziekte van Newcastle wordt verdacht, moeten de betrokken autoriteiten onmiddellijk worden geïnformeerd, het bedrijf onder officieel toezicht worden geplaatst en de volgende maatregelen worden getroffen:
  • het pluimvee in kwestie moet worden geïsoleerd en het mag geen contact hebben met ander pluimvee;
  • verplaatsingen van personen, voertuigen, andere dieren, vlees van pluimvee, eieren, voeders, afval, materiaal of andere objecten waardoor de ziekte kan worden overgedragen, worden verboden;
  • er worden ontsmettingsvoorzieningen geïnstalleerd bij de in- en uitgangen van de gebouwen waar het pluimvee is gehuisvest, en van het bedrijf zelf;
  • andere bedrijven kunnen onder toezicht worden geplaatst als er mogelijke besmetting moet worden gevreesd.
 • Als de ziekte is bevestigd, moeten de volgende maatregelen worden getroffen:
  • pluimvee op het bedrijf moet worden afgemaakt;
  • besmette materialen moeten worden vernietigd of behandeld;
  • eieren en vlees van pluimvee dat tijdens de vermoedelijke incubatieperiode is geslacht, moet worden vernietigd;
  • gebouwen waar het pluimvee wordt gehuisvest, moeten worden gereinigd en ontsmet;
  • na het schoonmaken moet een leegstand van ten minste 21 dagen in acht worden genomen;
  • er moeten gedurende ten minste 21 dagen een beschermingsgebied met een straal van ten minste 3 km en een toezichtgebied met een straal van ten minste 10 km rond het besmette bedrijf worden afgebakend, er moeten officiële controles en klinische onderzoeken worden gehouden en het pluimvee moet worden geïsoleerd.
 • EU-landen moeten een nationaal laboratorium aanwijzen om de reactie op deze ziekte te coördineren in samenwerking met andere EU-landen en het referentielaboratorium voor de ziekte van Newcastle, dat in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd.
 • Ook kan er worden ingeënt tegen de ziekte en noodvaccinatie worden gegeven in geval van een uitbraak.
 • Ieder EU-land moet zijn eigen rampenplan tegen deze ziekte opstellen, waarbij de procedures uit deze richtlijn worden nageleefd, met inbegrip van de oprichting van een crisiscentrum en lokale noodcentra. Deskundigen van de Europese Commissie mogen controles ter plaatse uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze instellingen hun verantwoordelijkheden ten volle nakomen.
 • EU-landen kunnen in overeenstemming met Beschikking 90/424/EEG aanspraak maken op financiële steun om te helpen bij het beheersen van de ziekte van Newcastle.
 • Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders ondersteunt de Commissie bij de beheersing van de ziekte van Newcastle.

Intrekking

De richtlijn wordt ingetrokken en met ingang van 21 april 2021 vervangen door Verordening (EU) nr. 2016/429.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 29 juli 1992 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 oktober 1993 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (PB L 260 van 5.9.1992, blz. 1-20)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 92/66/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1-24)

Zie de geconsolideerde versie

Laatste bijwerking 26.10.2016

Top