Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maatregelen tegen paardenpest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maatregelen tegen paardenpest

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/35/EEG — Controlevoorschriften en maatregelen ter bestrijding van paardenpest

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Paardenpest is een virale ziekte die alle paardachtigen* kan treffen, gewoonlijk dodelijk is voor paarden en ernstige sociaaleconomische gevolgen kan hebben. In de richtlijn worden controlevoorschriften en maatregelen ter bestrijding van de ziekte vastgesteld.

KERNPUNTEN

 • Indien wordt vermoed dat een of meer paarden in een bedrijf aan paardenpest lijden, moeten de betrokken autoriteiten onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. De autoriteiten plaatsen het bedrijf onder officieel toezicht en nemen de volgende maatregelen:
  • een officiële telling uitvoeren van de paardachtigen, met inbegrip van de dieren die reeds gestorven, besmet of vermoedelijk besmet zijn;
  • een lijst opmaken van de plaatsen waar de insecten die de ziekte overdragen, gemakkelijk kunnen overleven of verblijven;
  • een volledig onderzoek en een klinisch onderzoek van de paardachtigen;
  • alle paardachtigen in het bedrijf beschermen tegen insecten die de ziekte overdragen;
  • alle verkeer van paardachtigen van of naar het bedrijf verbieden;
  • inspanningen doen om insecten die de ziekte overdragen, te verdelgen in en rond de gebouwen waarin de paardachtigen zijn ondergebracht;
  • kadavers van in het bedrijf gestorven paardachtigen vernietigen.
 • Wanneer de aanwezigheid van paardenpest officieel is bevestigd, worden de volgende maatregelen genomen:
  • de besmette paardachtigen en degene die klinische verschijnselen van paardenpest vertonen, worden onmiddellijk afgemaakt, en de kadavers worden vernietigd;
  • de voorzorgsmaatregelen voor bedrijven die van de ziekte worden verdacht, worden uitgebreid tot de bedrijven gelegen binnen een straal van 20 km rond de besmette bedrijven;
  • alle paardachtigen binnen dat gebied worden ingeënt met een vaccin, behalve in specifieke omstandigheden.
 • Er wordt een beschermingsgebied met een straal van ten minste 100 km rond elk besmet bedrijf afgebakend waarbinnen alle paardachtigen klinisch worden onderzocht en vervoer verboden is, behalve naar een slachthuis in het beschermingsgebied of het toezichtsgebied. Een toezichtsgebied is een gebied dat zich ten minste 50 km rond het beschermingsgebied uitstrekt en waar in de afgelopen twaalf maanden niet systematisch is ingeënt.
 • Personen die in die gebieden wonen, worden geïnformeerd over alle geldende beperkingen. Systematische vaccinatie van de dieren wordt alleen uitgevoerd in het beschermingsgebied.
 • Elk EU-land wijst een nationaal laboratorium aan om de respons op de ziekte te coördineren in samenwerking met andere EU-landen en het referentielaboratorium in Spanje.
 • Elk EU-land stelt een rampenplan op om een antwoord te formuleren op de ziekte, met inbegrip van het opzetten van een crisiscentrum en lokale ziektebestrijdingscentra. Deskundigen van de Europese Commissie kunnen controles ter plaatse uitvoeren om na te gaan of de bevoegde autoriteiten ten volle hun verantwoordelijkheid uitoefenen.
 • De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders voor de aanpak van paardenpest.

Intrekking

Richtlijn 92/35/EEG zal worden ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2016/429 van 21 april 2021.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 18 mei 1992. EU-landen dienden ze om te zetten in nationale wetgeving tegen 31 december 1992.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

* KERNBEGRIPPEN

Paardachtige: dier zoals het paard, de ezel, de zebra en gekruiste soorten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 92/35/EEG van de Raad van 29 april 1992 tot vaststelling van controlevoorschriften en van maatregelen ter bestrijding van paardenpest (PB L 157 van 10.6.1992, blz. 19-27)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 92/35/EEG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1-24)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 20.10.2016

Top