Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het in de handel brengen van dieren in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het in de handel brengen van dieren in de EU

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/65/EEG: veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de EU van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor geen specifieke regelgeving geldt

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer van dieren, sperma, eicellen en embryo's in de EU met inbegrip van regels voor invoer.

Specifieke regels zijn van toepassing op bepaalde groepen van dieren, waarbij sommigen al onder eerdere wetgeving of in wijzigingen aan deze richtlijn vallen.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Dieren die onder deze richtlijn vallen zijn onder andere:

dierentuindieren;

hoefdieren;

vogels;

kamelen;

bijen;

konijnen, hazen, vossen en nertsen;

katten, honden en fretten.

Verschillende reeksen regels zijn van toepassing op verschillende categorieën dieren. De richtlijn bevat een omschrijving van de voorschriften voor de volgende gebieden, afhankelijk van de diersoort:

de noodzaak om dieren te identificeren;

regelmatige en tijdige veterinaire controle;

ziekten waarvoor een aangifteplicht geldt;

maatregelen ter bestrijding van de ziekte die in EU-landen van toepassing zijn;

quarantainemaatregelen onder bepaalde omstandigheden;

een gezondheidscertificaat en de noodzaak dat dieren vrij van ziekte zijn; en

problemen inzake het dierenwelzijn.

Met Richtlijn 2004/68/EG worden de regels die van toepassing zijn op de invoer van hoefdieren geactualiseerd, vooral om de ontwikkeling van het risico op ziekten mee te nemen.

Circusdieren vallen specifiek onder Verordening (EG) nr. 1739/2005.

De noodzaak voor veterinair onderzoek is teruggeschroefd tot 48 uur (voorheen 24 uur) voorafgaand aan de beweging in geactualiseerde regels voor huisdieren (bijvoorbeeld honden, katten en fretten) die in het kader van Verordening (EU) nr. 576/2013 niet-commercieel worden verhandeld of ingevoerd.

Deze richtlijn bevat ook regels voor de handel in sperma, eicellen en embryo's van bepaalde dieren die nog niet onder andere wetgeving vallen, zoals paarden, ezels, schapen en geiten.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 29 juli 1992 in werking getreden. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 januari 1994 omzetten naar hun nationale wetgeving.

BESLUIT

Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PB L 268, 14.9.1992, blz. 54-72)

Achtereenvolgende wijzigingen en veranderingen aan Richtlijn 92/65/EEG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PB L 178 van 28.06.2013, blz. 1-26)

Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie van 12 maart 2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 73, 20.3.2010, blz. 1-121). Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten (PB L 279 van 22.10.2005, blz. 47-62)

Laatste bijwerking 04.01.2016

Top