Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intracommunautair handelsverkeer in en invoer van rundersperma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intracommunautair handelsverkeer in en invoer van rundersperma

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 88/407/EEG — Veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan de veterinairrechtelijke regels die van toepassing zijn op de handel en invoer in de Europese Unie (EU) van rundersperma (voornamelijk runderen, bizons en buffels).

KERNPUNTEN

 • Sperma van runderen moet aan de volgende voorwaarden voldoen voordat het de EU inkomt of naar een ander EU-land wordt vervoerd:
  • het is gewonnen, behandeld, opgeslagen en vervoerd met behulp van voorzieningen en praktijken die voor dit doel zijn erkend, en het is vrij van mond - en klauwzeer en andere ziekten waarvoor een aangifteplicht geldt;
  • het moet verkregen zijn van gezonde runderen van beslagen die ten minste 28 dagen zijn afgezonderd, die vrij zijn van tuberculose, brucellose en leukose en die niet ingeënt zijn tegen mond- en klauwzeer in de voorafgaande twaalf maanden (of die negatief zijn voor de ziekte);
  • er moeten bepaalde concentraties antibiotica worden toegevoegd;
  • tenzij het vers is, moet het sperma ten minste gedurende de laatste dertig dagen voor verzending onder erkende voorwaarden worden opgeslagen, en
  • het moet tijdens het vervoer vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat.
 • De invoer van rundersperma in de EU moet ook aan bovenstaande voorwaarden voldoen en wordt uitsluitend toegestaan uit niet-EU-landen die op een daartoe bestemde lijst zijn opgenomen en die toestemming hebben verkregen op basis van:
  • de algemene gezondheid van dieren en wild in het niet-EU-land;
  • de kwaliteit van de communicatie over de aanwezigheid van besmettelijke dierziekten;
  • de voorschriften met betrekking tot preventie en bestrijding van dierziekten;
  • de structuur van de veterinaire diensten;
  • de organisatie en de tenuitvoerlegging van preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten, en
  • de waarborgen ten aanzien van de inachtneming van deze richtlijn.
 • Veterinaire deskundigen van de Europese Commissie kunnen, voor zover de uniforme toepassing van de richtlijn dit vereist, in samenwerking met de bevoegde autoriteiten van EU- en niet-EU-landen controles ter plaatse uitvoeren.
 • De Commissie wordt bij het beheren van geldende veterinairrechtelijke voorschriften voor de handel in sperma van runderen bijgestaan door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 29 juni 1988 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 januari 1990 omzetten in nationale wetgeving.

Intrekking

Richtlijn 88/407/EEG wordt ingetrokken en met ingang van 21 april 2021 vervangen door Verordening (EU) 2016/429.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan (PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10-23)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 88/407/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1-24)

Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking van de Commissie 2007/240/EG van 16 april 2007 tot vaststelling van nieuwe veterinaire certificaten voor levende dieren, sperma, embryo’s, eicellen en producten van dierlijke oorsprong die in de Gemeenschap worden binnengebracht uit hoofde van de Beschikkingen 79/542/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG, 93/197/EEG, 95/328/EG, 96/333/EG, 96/539/EG, 96/540/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/666/EG, 2002/613/EG, 2003/56/EG, 2003/779/EG, 2003/804/EG, 2003/858/EG, 2003/863/EG, 2003/881/EG, 2004/407/EG, 2004/438/EG, 2004/595/EG, 2004/639/EG en 2006/168/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1622) (PB L 104 van 21.4.2007, blz. 37-50)

Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU van de Commissie van 20 september 2011 betreffende de invoer van rundersperma in de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 6426) (PB L 247 van 24.9.2011, blz. 32-46)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Laatste bijwerking 09.01.2017

Top