Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handelsverkeer in schapen en geiten binnen de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handelsverkeer in schapen en geiten binnen de EU

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 91/68/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • De richtlijn geeft regels die van toepassing zijn op slacht-, fok- en mestschapen en slacht-, fok- en mestgeiten die van een EU-land naar een ander EU-land worden vervoerd en tot doel hebben te garanderen dat zij gezond zijn en geen ziekten met zich meevoeren.

KERNPUNTEN

 • De dieren moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • geïdentificeerd en geregistreerd zijn overeenkomstig EU-wetgeving;
  • geïnspecteerd zijn tijdens de 24 uur die aan hun transport voorafgaan;
  • niet afkomstig zijn van een bedrijf, of in contact met dieren zijn geweest, waar een ziekte is aangetroffen totdat een gepaste tijd is verstreken — 42 dagen voor brucellose, 30 voor rabiës en 15 voor miltvuur;
  • moeten zijn geboren en gehouden in de EU of geïmporteerd van buiten de EU overeenkomstig de EU-wetgeving;
  • gedurende een aangesloten periode van tenminste 30 dagen, of voor jongere dieren sinds hun geboorte, op het bedrijf van herkomst verbleven hebben;
  • hun oorspronkelijke bedrijf niet meer dan zes dagen voordat zij hun definitieve handelsvergunning krijgen verlaten hebben;
  • niet in aanraking zijn geweest met andere schapen en geiten gedurende de voorafgaande 21 dagen, of in het geval van in de EU geïmporteerde hoefdieren in de voorafgaande 30 dagen.
 • Fok- en mestdieren moeten aan aanvullende voorwaarden voldoen om zeker te zijn dat zij vrij zijn van brucellose.
 • Dieren mogen niet naar een ander EU-land worden vervoerd wanneer:
  • zij in het kader van een programma voor de uitroeiing van een ziekte zullen worden geslacht of
  • zij vanwege de vrees voor ziekten niet op hun eigen grondgebied kunnen worden verkocht.
 • Verzamelcentra, waar dieren van verschillende bedrijven bijeen worden gebracht voordat ze worden getransporteerd, moeten:
  • onder toezicht van een officiële dierenarts staan,
  • voor gebruik zijn schoongemaakt en gedesinfecteerd,
  • regelmatig door de bevoegde autoriteiten worden geïnspecteerd.
 • De centra moeten:
  • voldoende ruimte en voorzieningen hebben voor de dieren die er zijn ondergebracht,
  • alleen dieren toelaten die voldoen aan de gezondheidseisen van de EU, en
  • een register bijhouden dat over tenminste de laatste drie jaar de gegevens bevat over de aankomst- en vertrekdata van de dieren, de naam van hun eigenaar en het registratienummer van de vervoerder.
 • De centra ontvangen een persoonlijk goedkeuringsnummer en hun vergunning kan worden opgeschort of ingetrokken als er wetten worden overtreden.
 • Houders en vervoerders die zijn betrokken bij het vervoer van dieren van een EU-land naar een ander EU-land moeten staan geregistreerd en een database bijhouden over hun activiteiten van de laatste drie jaar. Zowel houders als vervoerders moeten zich aan strikte normen met betrekking tot de hygiëne houden.

De richtlijn is een aanvulling op:

 • Verordening (EG) nr. 21/2004 over een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten;
 • Richtlijn 2003/85/EG over maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer; en
 • Beschikking 93/52/EEG van de Commissie over het voldoen van bepaalde EU-landen of gebieden aan de voorwaarden met betrekking tot brucellose.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 4 februari 1991 van toepassing. De EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 1992 in nationaal recht omzetten.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie de webpagina „Handel in schapen en geiten binnen de EU” van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19-36)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 91/68/EG werden opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8-17). Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2003/85/EG van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van Richtlijn 85/511/EEG en van de Beschikkingen 89/531/EEG en 91/665/EEG, en tot wijziging van Richtlijn 92/46/EEG (PB L 306 van 22.11.2003, blz. 1-87). Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking 93/52/EEG van de Commissie van 21 december 1992 houdende constatering dat bepaalde Lidstaten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br melitensis) (PB L 13 van 21.1.1993, blz. 14-15). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 18.04.2016

Top