Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handelsverkeer in runderen en varkens binnen de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handelsverkeer in runderen en varkens binnen de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in runderen en varkens binnen de EU

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • Deze richtlijn stelt regels vast voor het handelsverkeer van runderen* en varkens* binnen de Europese Unie (EU) voor de fokkerij, de melk- of vleesproductie, de slacht of tentoonstellingen.
 • Ze heeft geen betrekking op dieren die worden gebruikt voor sportieve of culturele evenementen.

KERNPUNTEN

 • Het vervoer naar een ander EU-land van dieren die onder deze richtlijn vallen, is enkel toegestaan indien de dieren:
  • geen tekenen van ziekte vertonen;
  • niet verkregen werden van een bron waarop volgens EU-recht of nationaal recht een verbod of beperking rust;
  • officieel geïdentificeerd werden in overeenstemming met de EU-richtlijnen en -verordeningen;
  • tijdens het vervoer vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat;
  • afkomstig zijn van een kudde die officieel als vrij van tuberculose, brucellose en enzoötische boviene leukose wordt erkend (alleen voor runderen);
  • tijdens het vervoer niet in contact komen met dieren met een lagere gezondheidsstatus.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van dieren, moeten het welzijn van de dieren respecteren en moeten:
  • zo gebouwd zijn dat geen dierlijk afval, mest of voer uit het voertuig lekt;
  • worden gereinigd en ontsmet na gebruik en indien nodig opnieuw vóór elke nieuwe inlading van dieren, volgens goedgekeurde methoden;
  • een locatiedocument aan boord hebben met informatie over de datums en tijden van de verplaatsingen van de dieren, de vervoerde dieren en de reiniging en ontsmetting van het voertuig, dat ten minste drie jaar moet worden bewaard.
 • Voor de slacht bestemde dieren moeten binnen 72 uur worden geslacht indien ze rechtstreeks naar een slachthuis worden vervoerd, of binnen drie werkdagen indien ze aankomen via een goedgekeurd verzamelcentrum.
 • Indien een relevante ziekte in het bedrijf wordt vermoed, moet dat onmiddellijk worden gemeld aan de bevoegde autoriteit.
 • Gezondheidscertificaten moeten door een officiële veearts worden opgesteld na inspectie.
 • Alle handelaars en hun stallen en bedrijven moeten worden geregistreerd en goedgekeurd, en de EU-landen moeten een systeem van toezicht invoeren met sancties bij niet-naleving.

Intrekking

Richtlijn 64/432/EEG zal worden ingetrokken door Verordening (EU) 2016/429 van 21 april 2021.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn moest worden omgezet in het nationale recht van de zes oorspronkelijke landen van de Europese Economische Gemeenschap (nu EU-landen) tegen 30 juni 1965.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

* KERNBEGRIPPEN

Rund: onderfamilie van dieren waartoe de koe, zeboe, jak, bizon en buffel behoren.

Varken: onderfamilie van dieren waartoe het varken en het wild zwijn behoren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977-2012)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 64/432/EEG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Laatste bijwerking 17.10.2016

Top