Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mediterraan pakket

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mediterraan pakket

De ontkoppelde bedrijfstoeslagregeling voorziet in specifieke bepalingen voor hop, katoen, olijfgaarden en tabak. De voorschriften voor deze producten zijn ingevoerd in het kader van de tweede fase van de grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van 2003.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 864/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, en tot aanpassing daarvan in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie.

SAMENVATTING

Deze verordening, die bekend staat als het "mediterrane pakket", vervolledigt de grote GLB-hervorming van juni 2003 met bepalingen over de opname van de steun voor tabak, hop, olijfgaarden en katoen in de bedrijfstoeslagregeling.

In deze verordening wordt de specifieke rechtstreekse steun voor deze sectoren vastgesteld. De steun wordt toegekend mits de landbouwers de randvoorwaarden die op grond van de hervorming van 2003 werden ingevoerd, in acht nemen.

Hop

De rechtstreekse steun voor hop is met ingang van 1 januari 2005 ontkoppeld van de productie (behalve in de landen die een overgangsperiode tot 31 december 2005 hebben toegepast). Om rekening te houden met bijzondere marktomstandigheden of met een bepaalde regionale impact, mogen de lidstaten echter een deel van de steun blijven koppelen aan de productie (maximaal 25 % van hun nationale maximum *).

Het referentiebedrag voor de berekening van deze steun bedraagt 48 euro per hectare waarvoor tijdens de referentieperiode 2000-2002 steun is ontvangen.

In de verordening inzake een gemeenschappelijke marktordening voor de sector hop zijn voorschriften vastgesteld betreffende afzet, producentengroeperingen en handel met derde landen.

Katoen

De rechtstreekse steun voor katoen is met ingang van 1 januari 2006 losgekoppeld van de productie. Om te voorkomen dat de productie in de katoenproducerende regio's als gevolg van de invoering van een volledige ontkoppeling zou verdwijnen, mogen de lidstaten echter een deel van de steun aan de productie blijven koppelen (maximaal 35 % van het totale steunbedrag dat voordien voor katoen werd betaald).

Deze steun wordt als volgt berekend:

(Totale) maximale oppervlakte440 000 ha

Griekenland

Spanje

Portugal

Nationaal basisareaal

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Te betalen steun in euro per in aanmerking komende hectare

300 000 ha tot 594 /ha70 000 ha tot 342,85 /ha

1 039 /ha

556 /ha

De "erkende brancheorganisaties" in de katoensector worden gestimuleerd om deel te nemen aan het beheer van de voor hun leden bestemde oppervlaktesteun (aan de hand van een vastgestelde schaal).

Naar aanleiding van de nietigverklaring van de hervorming van 2004 door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van september 2006 zal de bestaande wetgeving inzake de katoensector in de nabije toekomst worden vervangen. In de aanloop naar het opstellen van een nieuw hervormingsvoorstel is ruim overleg (DE) (EN) (FR) gepleegd met de betrokken partijen en het grote publiek.

Olijfolie

De steun voor de olijfoliesector is met ingang van 1 januari 2006 ontkoppeld van de productie. Om in milieu- of maatschappelijk opzicht waardevolle olijfgaarden te beschermen, is echter voorzien in steun (ten belope van maximaal 40 % van de voordien toegekende steun) voor olijfgaarden die zijn geregistreerd in het geografische informatiesysteem *.

Alleen Spanje heeft besloten om voor zijn olijfgaarden gekoppelde steun te verlenen, ten bedrage van 103,14 miljoen euro.

De lidstaten mogen tot 10 % van het voor olijfolie bestemde deel van het nationale totaalbedrag besteden aan maatregelen ter verbetering van de kwaliteit.

De voor olijfolie en tafelolijven geldende bepalingen inzake de werking van de interne markt en de handel met derde landen zijn vastgesteld in de marktordening voor deze sectoren.

Tabak

De rechtstreekse steun voor tabak wordt met ingang van 2010 volledig ontkoppeld van de productie. Om de lokale economie te beschermen en de marktprijzen de kans te geven zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen, kunnen de lidstaten tijdens de vier jaren voorafgaande aan 2010 echter een deel van de steun aan de productie blijven koppelen (maximaal 60 % van de voordien verleende steun).

Tijdens die periode van vier jaar en afhankelijk van de keuze van de betrokken lidstaten, mag de steun niet meer bedragen dan:

2006-2009(in miljoen euro)

Duitsland

21,287

Spanje

70,599

Frankrijk

48,217

Italië (behalve Apulië)

189,366

Portugal

8,468

Een deel van deze productiesteun (in 2007 vastgesteld op 5 %) gaat naar het communautaire fonds voor tabak ter financiering van onderzoeks- en voorlichtingsprogramma's aangaande de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik.

Met ingang van 2011 zal de helft van de steun die in de periode 2000-2002 jaarlijks aan de tabakssector is betaald (geraamd op 484 miljoen euro), worden overgeheveld naar plattelandsontwikkelingsprogramma's in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en worden gebruikt voor de herstructurering van de tabakproducerende gebieden.

De tabaksproductie en de handel in tabak met derde landen worden geregeld in de gemeenschappelijke marktordening voor de tabaksector.

Context

De hervorming van de sector "mediterrane producten" is gebaseerd op de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Verwezenlijking van een duurzaam landbouwmodel voor Europa door een hervormd GLB - de sectoren tabak, olijfolie, katoen en suiker". De hervorming van de hopsector is gestoeld op het verslag van de Commissie aan de Raad over de evolutie van deze sector.

Belangrijkste begrippen

  • Nationaal maximum: maximumbedrag dat elke lidstaat voor de betaling van rechtstreekse steun mag uittrekken.
  • Geografisch informatiesysteem: een informaticahulpmiddel met geografische gegevens dat een realistisch beeld geeft van de ruimtelijke omgeving.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Termijn voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 864/2004

1.5.2004

-

L 161 van 30.4.2004

See also

Aanvullende informatie:

Laatste wijziging: 05.10.2007

Top