Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systeem voor de terugvordering van en informatieverstrekking over de in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid onverschuldigd betaalde bedragen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systeem voor de terugvordering van en informatieverstrekking over de in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid onverschuldigd betaalde bedragen

De Europese Unie (EU) is voornemens de strijd tegen de onregelmatigheden op te voeren en de terugvordering van de in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) onverschuldigd betaalde bedragen te stimuleren. Met dit doel voor ogen is het belangrijk dat de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie wordt verbeterd. In de verordening is bepaald aan welke voorschriften de systematische informatieverstrekking door de lidstaten aan de Commissie moet voldoen en welke verplichtingen met het oog op de vrijwaring van de financiële belangen van de Gemeenschap moeten worden nagekomen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1848/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad.

SAMENVATTING

Deze verordening heeft ten doel ervoor te zorgen dat onregelmatigheden door de Gemeenschap beter kunnen worden aangepakt. Hiertoe is in de verordening bepaald dat onregelmatigheden (voor bedragen van meer dan 10 000 euro) die de lidstaten op het spoor komen, de Commissie trimestrieel moeten worden gemeld. De lidstaten moeten de Commissie eveneens informeren over nationale procedures waarmee administratieve of strafrechtelijke sancties worden opgelegd en - indien de Commissie hier zelf om verzoekt - over de stand van procedures waarmee gelden worden teruggevorderd van ontvangers die ten nadele van de Gemeenschapsfondsen ELGF en EFLPO onregelmatigheden hebben begaan.

Trimestriële kennisgeving aan de Commissie

De lidstaten delen de Commissie uiterlijk twee maanden na het einde van elk kwartaal mee voor welke onregelmatigheden een eerste administratieve of gerechtelijke vaststelling heeft plaatsgevonden. In het kader van deze mededeling wordt ook vermeld van welke aard en omvang de uitgave was, op welke wijze de onregelmatigheid werd begaan, welke personen/begunstigden erbij betrokken waren en welk verloop de administratieve en gerechtelijke procedures kennen. Indien bepaalde inlichtingen nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de eerste kennisgeving, worden ze door de lidstaten bij de volgende trimestriële kennisgevingen meegedeeld.

Kennisgeving aan de andere lidstaten

Iedere lidstaat deelt de Commissie en de andere belanghebbende lidstaten mee bij welke onregelmatigheden ook voor gevolgen buiten haar grondgebied moet worden gevreesd en bij welke onregelmatigheden gebruik werd gemaakt van een nieuwe tactiek.

Het CocOlaf

Het Raadgevend Comité coördinatie fraudebestrijding (CocOlaf) wordt door de Commissie jaarlijks op de hoogte gebracht van de krachtens deze verordening verzamelde informatie.

Belangrijkste begrippen

  • Onregelmatigheid in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95
  • Eerste administratief of gerechtelijk proces-verbaal in de zin van artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1290/2005
  • Vermoeden van fraude, in de zin van artikel 1 bis, punt 4, van Verordening (EG) nr. 1681/94
  • Marktdeelnemer in de zin van artikel 1 bis, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1681/94 1290/2005

Referenties

Besluitl

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening nr. 1848/2006

18.12.2006

-

PB L 355 van 15.12.2006

Laatste wijziging: 23.07.2006

Top