Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GMO voor hop

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

GMO voor hop

De steun die de Europese Unie verleent aan de hopteelt wordt vanaf 1 januari 2005 (de overgangsperiode loopt af op 31 december 2005) omgevormd tot een ontkoppelde steunregeling (de toegekende steun hangt niet af van de productie) en de bedrijfstoeslagregeling. Elke lidstaat kan evenwel maximum 25% van de steun aan de sector toekennen als aanvullende steun aan de landbouwers en/of erkende producentengroeperingen.

BESLUIT

Verordening (EG) Nr. 864/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1786/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, en tot aanpassing daarvan in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie.

SAMENVATTING

Toepassingsgebied

De GMO voor hop heeft betrekking op hopbellen, vers of gedroogd, fijngemaakt, gemalen of in pellets en hopextracten.

Ontkoppeling

De rechtstreekse steun aan de hopteelt wordt vanaf 1 januari 2005 volledig losgekoppeld van de productie (behalve voor de landen die voor hop voorzien in een overgangsperiode en op 31 december 2005 overstappen op het nieuwe systeem).

Rechtstreekse steun

De lidstaten kunnen, binnen hun respectieve nationale maxima, maximum 25% toekennen als areaalsteun of steun voor het tijdelijk niet bewerken van hoppercelen. Deze steun wordt toegekend om het hoofd te bieden aan specifieke marktomstandigheden of regionale structurele factoren (producerende regio's die zich in een specifieke situatie bevinden).

Berekening van de rechtstreekse steun (areaalsteun of steun voor tijdelijk niet bewerkte akkers)

Om het referentiebedrag voor de steun aan elke landbouwer te berekenen, vermenigvuldigt de lidstaat het aantal hectaren (afgerond tot op twee decimalen na de komma) waarvoor in de periode 2000-2002 steun werd verleend, met een bedrag van 480 euro per hectare.

Randvoorwaarden inzake milieu

Net als voor de andere rechtstreekse steun aan producenten, dienen de landbouwers te voldoen aan bepaalde verplichtingen: randvoorwaarden inzake milieu, modulatie en financiële discipline.

Context

De GMO voor de hopsector werd tijdens onderhandelingen in de Raad van ministers en het Europees Parlement gewijzigd als onderdeel van het zogenaamde "mediterraan pakket". Dit pakket omvat ook tabak en katoen, evenals olijfolie en tafelolijven. Hoewel de hervorming van de hopsector kan starten in 2005 zal de hervorming van de GMO voor de andere producten pas in werking treden op 1 januari 2006.

7. Deze producten werden in een tweede fase meegenomen bij de invoering van de ontkoppelde bedrijfstoeslagregeling, maar voor elk product gelden specifieke voorwaarden: hetzij gedeeltelijk behoud van de hectaresteun (katoen, olijfolie); hetzij behoud van extra steun voor de landbouwers of erkende producentengroeperingen (hop); hetzij volledige overgang maar met een ruime overgangsperiode (tabak (es de en fr)).

Katoen, tabak en olijfolie worden geproduceerd in een aantal regio's die kampen met een ontwikkelingsachterstand. De hervorming beoogt het behoud van deze teelten in die regio's en geeft prioriteit aan het inkomen van de landbouwer boven de steun voor het product. In deze context zal voor tabak en katoen een gekoppeld steunregime gehanteerd worden met het oog op de aanpassing aan het nieuwe systeem. Voor hop kan gekoppelde steun toegekend worden om rekening te houden met specifieke marktomstandigheden of regionale structurele factoren.

9. De huidige hervorming van de "mediterrane producten" is gebaseerd op een mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de "totstandbrenging van een duurzaam landbouwmodel voor Europa via het hervormde GLB - de sectoren tabak, olijfolie, katoen en suiker (es de en fr)". De hervorming van de hopsector volgt op een verslag van de Commissie betreffende de ontwikkeling van de hopsector [COM (2003)571 def].

De huidige steunregeling voor hop (tot uiterlijk 31 december 2005) wordt toegelicht in de betrokken SCADplus-samenvatting ().

Meer informatie over hop vindt u op de betreffende bladzijde op de site van het directoraat-generaal Landbouw.

Referenties

Besluit

Inwerkintreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) 864/2004. [goedkeuring : raadpleging: CNS/2003/0278]

1.5.2004

1.1.2005 (voor hop)

L 161 van 30.4.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1850/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende de wijze van certificering van hop en hopproducten [Publicatieblad L 355 van 15.12.2006].

Verordening (EG) nr. 1557/2006 van de Commissie van 18 oktober 2006 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1952/2005 van de Raad met betrekking tot de registratie van de contracten en de mededeling van de gegevens in de sector hop [Publicatieblad L 288 van 19.10.2006].

Lijst van centra voor de certificering van hop en hun codenummer [Publicatieblad C 230 van 23.9.2006].

Lijst van de plaatsen van productie in de sector hop [Publicatieblad C 230 van 23.9.2006].

See also

Meer details vindt u in de regelgeving betreffende de hopteelt.

Laatste wijziging: 14.01.2008

Top