Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke ordening der markten voor olijfolie en tafelolijven

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemeenschappelijke ordening der markten voor olijfolie en tafelolijven

Dankzij deze verordening wordt een gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie en tafelolijven ingesteld. De steunverlening voor deze producten wordt geregeld dankzij het mediterrane pakket dat met zijn bepalingen met betrekking tot de sectoren hop, katoen, olijven en tabak een aanvulling vormt op de belangrijke hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) die in juni 2003 is ingevoerd. De verordening blijft tot en met 31 juni 2008 van kracht.

BESLUIT

Verordening (EG) Nr. 865/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor olijfolie en tafelolijven en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 827/68.

SAMENVATTING

Met ingang van 1 juli 2008 is op de producten die onder vorengenoemde verordening vallen, de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (de “integrale-GMO-verordening”) van toepassing.

Deze verordening maakt deel uit van het mediterrane pakket en behelst een grondige herziening van de gemeenschappelijke ordening der markten (GMO) voor olijfolie en tafelolijven.

 In de verordening is voorzien in een interventieregeling in het kader van de interne markt en in bepaalde steunmaatregelen voor de Europese producten in het kader van het handelsverkeer met derde landen.

Toepassingsgebied

De ordening der markten geldt voor:

  • olijfolie en fracties daarvan;
  • olijven, vers, of - als resultaat van bepaalde behandelingen – gekoeld, gekookt en op azijn;
  • afvallen en residuen van olijven

Bedrijfstoeslagregeling.

De GMO voor olijfolie en tafelolijven werd grondig gewijzigd door de gedeeltelijke overschakeling op het systeem van de bedrijfstoeslagregeling. Deze bedrijfstoeslagregeling is vanaf het verkoopseizoen 2005-2006 op de gemeenschappelijke ordening der markten voor olijfolie en tafelolijven van toepassing .

Verkoopseizoen

Het verkoopseizoen begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het verkoopseizoen 2005/2006 begint evenwel op 1 november 2005.

INTERNE MARKT

Handelsnormen

Olijfolie en andere oliën op basis van olijfolie kunnen aan handelsnormen worden onderworpen. Deze normen hebben met name betrekking op de kwaliteitscategorieën, de verpakking en de presentatie.

Interventie

In geval van een ernstige verstoring van de markt van de Europese Unie of van bepaalde regio's van de Unie kan de Europese Commissie toestaan dat olijfolie wordt opgeslagen, met name wanneer de gemiddelde marktprijs gedurende een lange periode minder bedraagt dan:

  • 1 779 euro/ton voor extra olijfolie van eerste persing*,
  • 1 710 euro/ton voor olijfolie van eerste persing*,
  • 1 524 euro/ton voor olijfolie voor verlichting* waarvan het gehalte aan vrije vetzuren 2 graden bedraagt (dit bedrag wordt met 36,70 euro/ton verlaagd voor elke extra graad zuurgehalte).

Producentenorganisaties

Beroepsorganisaties of producentenorganisaties kunnen werkprogramma’s opstellen om de markt voor olijfolie en tafelolijven te verbeteren op het vlak van kwaliteit, milieu, informatie of administratief beheer.

De financiering van deze initiatieven varieert van 50 % tot 100 % van de voor rechtstreekse steun bestemde maximumbedragen. De lidstaten kunnen tot 50 % van de uitgaven financieren die van financiering door de Gemeenschap zijn uitgesloten.

HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN

Afgifte van invoercertificaten

Bepaalde producten mogen slechts worden ingevoerd wanneer hiervoor een door de lidstaten afgegeven invoercertificaat wordt overgelegd. Afhankelijk van de marktevolutie kunnen ook uitvoercertificaten noodzakelijk worden.

Gemeenschappelijk douanetarief

De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief gelden voor alle betrokken producten. Afwijkingen kunnen evenwel worden toegestaan indien de prijzen gedurende een periode van minstens drie maanden ruimschoots boven het gemiddelde liggen.

 Belemmeringen van het handelsverkeer

De toepassing van heffingen van gelijke werking als een douanerecht, van kwantitatieve invoerbeperkingen of van maatregelen van gelijke werking is onder normale omstandigheden in het handelsverkeer met derde landen niet toegestaan. Gebruikmaking van de regeling actieve veredeling kan eveneens worden verboden.

Vrijwaringmaatregelen

Als de markt voor een van de betrokken producten ernstige verstoringen dreigt te ondergaan als gevolg van invoer, kunnen vrijwaringmaatregelen worden getroffen, met inachtneming van de internationale verplichtingen van de Gemeenschap.

OVERIGE BEPALINGEN

Prijs van andere plantaardige oliën

De lidstaten mogen de prijs van andere plantaardige oliën niet verhogen om de afzetmogelijkheden voor olijfolie te verbeteren.

Mededeling

De lidstaten en de Commissie verstrekken elkaar alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van deze verordening en voor de nakoming van de internationale verplichtingen betreffende olijfolie en olijven.

 Comitologie

Voor de tenuitvoerlegging van deze verordening wordt de Commissie bijgestaan door een "Comité van beheer voor olijfolie en tafelolijven" (FR) dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een lid van de Commissie.

Deze gemeenschappelijke marktordening vervangt die met betrekking tot oliën en vetten (es de en fr).

Context

Hoewel over de hervorming van de gemeenschappelijke ordening van de markt voor olijfolie en tafelolijven is onderhandeld in het kader van het "mediterraan pakket" (waarin ook hop, katoen en tabak (es de en fr) aan bod kwamen), is er toch een specifieke verordening voor opgesteld. In een tweede fase (april 2004) zijn deze producten ook aan bod gekomen in de belangrijke hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), die in juni 2003 is ingevoerd. In het kader van deze hervorming is onder meer de overgang van het systeem van rechtstreekse steun (steun per hectare, per hoeveelheid of per dier) naar de bedrijfstoeslagregeling goedgekeurd.

In 2007 is deze GMO opgenomen in de integrale-GMO-verordening, die in de plaats is gekomen van de 21 gemeenschappelijke marktordeningen per sector, en is het juridische kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vereenvoudigd.

Belangrijkste begrippen

  • Extra olijfolie van eerste persing: Olijfolie waarvan het gehalte aan vrije vetzuren (uitgedrukt in oliezuur) hoogstens 0,8 g/100 g bedraagt.
  • Olijfolie van eerste persing: Olijfolie waarvan het gehalte aan vrije vetzuren (uitgedrukt in oliezuur) hoogstens 2 g/100 g bedraagt.
  • Olijfolie voor verlichting: Olijfolie waarvan het gehalte aan vrije vetzuren (uitgedrukt in oliezuur) meer dan 2 g/100 g bedraagt.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 865/2004

7.5.2004

-

PB L 161 van 30.4.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2153/2005 van de Commissie van 23 december 2005 inzake de steunregeling voor de particuliere opslag van olijfolie [Publicatieblad L 342 van 24.12.2005].

Verordening (EG) nr. 2080/2005 van de Commissie van 19 december 2005 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 865/2004 van de Raad met betrekking tot de organisaties van deelnemers aan de olijven- en olijfoliemarkt, de activiteitenprogramma’s van deze organisaties en de financiering daarvan [Publicatieblad L 333 van 20.12.2005].

Verordening (EG) nr. 1345/2005 van de Commissie van 16 augustus 2005 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoercertificatenregeling in de sector olijfolie [Publicatieblad L 212 van 17.8.2005].

Verordening (EG) nr. 1019/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de handelsnormen voor olijfolie [Publicatieblad L 155 van 14.6.2002]. Zie geconsolideerde versie (pdf).

Laatste wijziging: 07.03.2008

Top