Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gedroogde voedergewassen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gedroogde voedergewassen

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor gedroogde voedergewassen heeft ten doel de prijzen te stabiliseren dankzij een steunregeling en een regeling voor het handelsverkeer met derde landen. Zij blijft tot 31 maart 2008 van kracht.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1786/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Met ingang van 1 april 2008 is op de producten die onder deze verordening vallen de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten (de “integrale-GMO-verordening”) van toepassing.

Toepassingsgebied

De betrokken producten zijn: meel, pellets en andere aanbiedingsvormen van luzerne, hanenkammetjes, klaver, lupine, wikke en andere dergelijke voedergewassen die kunstmatig zijn gedroogd door middel van een warmtebehandeling; luzerne, hanenkammetjes, klaver en bepaalde andere in de zon gedroogde en vermalen leguminosen; eiwitconcentraten uit sap van luzerne en van gras en kunstmatig gedroogde producten die afkomstig zijn van de bereiding van de genoemde concentraten.

Het verkoopseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar.

Steunregeling

Het steunbedrag per ton bedraagt 33 euro. De bedoelde steun wordt toegekend voor voedergewassen die zijn verwerkt, op voorwaarde dat het maximumvochtgehalte tussen 11 % en 14 % ligt en het gehalte ruwe eiwitten niet lager is dan 15 % of 45 % van de droge stof, afhankelijk van de bedoelde producten.

Voor elk verkoopseizoen bedraagt de gegarandeerde maximumhoeveelheid (GMH) 4 960 723 ton kunstmatig of in de zon gedroogde voedergewassen. Als in een bepaald verkoopseizoen de in de Gemeenschap geproduceerde hoeveelheid gedroogde voedergewassen de GMH overschrijdt, wordt in de lidstaten waar meer is geproduceerd dan de betrokken nationale gegarandeerde hoeveelheid (NGH), het steunbedrag verlaagd om binnen het vastgestelde budget te blijven.

De verwerkingsbedrijven die steun hebben aangevraagd en voor welke het recht op dit voorschot is erkend, kunnen aanspraak maken op een voorschot van 19,80 euro per ton of 26,40 euro per ton, indien zij een zekerheid van 6,60 euro per ton hebben gesteld. Het voorschot kan eveneens worden uitbetaald voordat is geconstateerd dat de gegadigde recht heeft op steun op voorwaarde dat een zekerheid is gesteld die gelijk is aan het steunbedrag, plus 10 %.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te controleren of de verwerkingsbedrijven voldoen aan de communautaire bepalingen die voor de sector gedroogde voedergewassen gelden.

Uiterlijk op 31 mei van elk jaar delen de lidstaten de Commissie mee welke hoeveelheden gedroogde voedergewassen in het voorgaande verkoopseizoen in aanmerking zijn genomen voor de steun.

Handelsverkeer met derde landen.

De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief zijn van toepassing op de producten van de sector gedroogde voedergewassen.

In het handelsverkeer met derde landen is de toepassing van heffingen van gelijke werking als een douanerecht, van kwantitatieve invoerbeperkingen of van maatregelen van gelijke werking verboden.

Wanneer de communautaire markt door invoer of uitvoer dreigt te worden verstoord, kunnen vrijwaringmaatregelen worden genomen.

Andere bepalingen

Tenzij in de verordening anders is bepaald, zijn de verdragsregels betreffende staatssteun van toepassing op de sector gedroogde voedergewassen.

De lidstaten moeten de Commissie in kennis stellen van de maatregelen die zij voor de uitvoering van de verordening treffen.

Voor de tenuitvoerlegging van de verordening wordt de Commissie bijgestaan door het comité van beheer voor granen (FR).

Vóór 30 september 2008 moet de Commissie de Raad, op basis van een evaluatie, een verslag voorleggen over de sector gedroogde voedergewassen dat met name betrekking heeft op de ontwikkeling van het areaal met peulgewassen en andere groenvoedergewassen, de productie van gedroogde voedergewassen en de gerealiseerde besparingen aan fossiele brandstoffen. Het verslag gaat, indien nodig, vergezeld van passende voorstellen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) 1786/2003

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 583/2004

Verordening (EG) nr. 456/2006

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1786/2003 zijn in de basistekst geïntegreerd. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 382/2005 van de Commissie van 7 maart 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1786/2003 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen[Publicatieblad L 61 van 8.3.2005]. Bij deze verordening is vastgesteld welke de voorwaarden zijn om voor de steun in aanmerking te komen, welke verplichtingen op de verwerkingsbedrijven en de consumenten rusten, op welke wijzen de controles plaatsvinden en hoe de contracten, de leveringsaangiften, de steunaanvragen en de betaling van de steun eruitzien.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Laatste wijziging: 07.03.2008

Top