Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rijst

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rijst

Om de prijzen te stabiliseren en de landbouwers een redelijke levensstandaard te garanderen omvat de gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt een prijsregeling en een regeling voor het handelsverkeer met derde landen. De marktordening blijft van kracht tot en met 31 augustus 2008.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Met ingang van 1 september 2008 vallen de producten waarvoor deze verordening van toepassing is, onder de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (de integrale-GMO-verordening).

Deze verordening betreft de gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor rijst, die voordien was vervat in Verordening (EG) nr. 3072/1995.

De GMO voor rijst voorziet in interventiemaatregelen voor de interne markt, met inbegrip van de vaststelling van een interventieprijs, en in bepaalde steunmaatregelen voor communautaire producten bij het handelsverkeer met derde landen. De bepalingen van de verordening zijn sterk beïnvloed voor bepaalde in het kader van de GATT gesloten internationale overeenkomsten.

Toepassingsgebied

De GMO voor rijst bevat voorschriften voor:

 • padie,
 • gedopte rijst,
 • halfwitte of volwitte rijst,
 • breukrijst,
 • rijstmeel,
 • gries en griesmeel van rijst,
 • pellets van rijst,
 • vlokken van rijst,
 • rijstkorrels,
 • rijstzetmeel.

Het verkoopseizoen begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

De landbouwers ontvangen rechtstreekse betalingen of specifieke steun overeenkomstig de landbouwhervorming van 2003, waarbij de bedrijfstoeslagregeling is ingevoerd.

Interne markt

De interventieprijs per ton padie (rijst waarvan na het dorsen het kroonkafje niet is verwijderd) bedraagt 150 euro. Van 1 april tot en met 31 juli van elke jaar kunnen de interventiebureaus maximaal 75 000 ton rijst aankopen. Indien de kwaliteit van de bij de interventie aangeboden padie verschilt van de standaardkwaliteit waarvoor de interventieprijs is vastgesteld, worden prijsverhogingen of -verlagingen toegepast. Vervolgens kunnen de interventiebureaus de opgeslagen rijst aanbieden voor verkoop op de communautaire markt of voor uitvoer naar derde landen.

De lidstaten delen de Europese Commissie de nodige gegevens mee met betrekking tot de rijstproductie, de opslag van rijst en de prijzen, een en ander op basis van de aangiften van de op hun grondgebied gevestigde producten en verwerkingsbedrijven.

Handelsverkeer met derde landen

Bij invoer en uitvoer moet een door de lidstaat af te geven invoercertificaat, respectievelijk uitvoercertificaat worden overgelegd dat in de hele Gemeenschap geldig is.

Naargelang van het product variëren de invoerrechten als volgt:

 • voor gedopte rijst stelt de Commissie de toepasselijke rechten vast met inachtneming van de ingevoerde hoeveelheid;
 • voor Basmati-rijst wordt geen invoerrecht toegepast;
 • voor volwitte of halfwitte rijst stelt de Commissie de toepasselijke rechten vast met inachtneming van de ingevoerde hoeveelheid;
 • voor breukrijst is het invoerrecht gelijk aan 65 euro per ton;
 • voor alle andere producten gelden de invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende invoerrechten worden toegepast.

De tariefcontingenten worden door de Commissie geopend en beheerd volgens verschillende methoden die zijn gebaseerd op: de chronologische volgorde waarin de aanvragen worden ingediend (het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt"), de evenredige verdeling op basis van de hoeveelheden waarom bij de indiening van de aanvragen is verzocht (methode van het "gelijktijdig onderzoek"), de inachtneming van de traditionele handelsstromen of andere niet-discriminerende methoden.

Om uitvoer van de in deze verordening bedoelde producten mogelijk te maken, kan een uitvoerrestitutie worden toegekend ter dekking van het verschil tussen de prijzen voor deze producten op de markt van de Gemeenschap en die op de wereldmarkt. In de verordening zijn de principes vastgesteld voor de toekenning van de uitvoerrestituties.

Voor zover dit voor de goede werking van de GMO voor rijst nodig is, kan de Raad de producten geheel of gedeeltelijk uitsluiten van de regeling actief of passief veredelingsverkeer.

In het handelsverkeer met derde landen zijn heffingen van gelijke werking als een douanerecht en kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking verboden. Als de markt door invoer of uitvoer dreigt te worden verstoord, kunnen evenwel vrijwaringsmaatregelen worden genomen.

Andere bepalingen

Tenzij in de verordening anders is bepaald, zijn de verdragsregels betreffende staatssteun van toepassing op de sector rijst.

De lidstaten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de uitvoering van de verordening nodige gegevens. Voor de uitvoering van de verordening wordt de Commissie bijgestaan door een comité van beheer voor granen (FR) dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en onder voorzitterschap staat van een vertegenwoordiger van de Commissie.

Context

De eerste gemeenschappelijke marktordening voor rijst dateert van 1964 en was vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 16/1964. Sedert de inwerkingtreding ervan is deze verordening bij herhaling gewijzigd, namelijk in 1967, 1976 en 1995.

Met de bij de onderhavige verordening in 2003 ingevoerde hervorming van de GMO voor rijst wordt ernaar gestreefd het evenwicht op de gemeenschappelijke markt voor rijst te herstellen en terzelfder tijd de interventieprijs te verlagen. Deze verlaging maakt overigens deel uit van de grote landbouwhervorming van 2003, waarbij een specifieke steun voor rijstproducenten is ingevoerd.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1784/2003

28.10.2003

-

L 270 van 21.10.2003

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 247/2006

15.2.2006

-

L 42 van 14.2.2006

Verordening (EG) nr. 797/2006

3.6.2006

-

L 144 van 31.5.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsbepalingen

Verordening (EG) nr. 489/2005 van de Commissie van 29 maart 2005 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad met betrekking tot de vaststelling van de interventiecentra en de overname van padie door de interventiebureaus [Publicatieblad L 81 van 30.3.2005]

Handel met de minst ontwikkelde landen

Verordening (EG) nr. 964/2007 van de Commissie van 14 augustus 2007 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de opening en het beheer van de tariefcontingenten voor rijst van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen voor de verkoopseizoenen 2007/2008 en 2008/2009 [Publicatieblad L 213 van 15.8.2007].

Basmati-rijst

Verordening (EG) nr. 972/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 tot vaststelling van de bij de invoer van Basmati-rijst geldende specifieke voorschriften en van een overgangsregeling voor de controle met het oog op het bepalen van de oorsprong daarvan [Publicatieblad L 176 van 30.6.2006]

See also

Voor meer informatie over de GMO voor rijst, zie de Europese regelgeving ter zake.

Laatste wijziging: 11.03.2008

Top