Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke marktordening voor granen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemeenschappelijke marktordening voor granen

De GMO omvat een prijsregeling en een regeling van het handelsverkeer met derde landen. Deze instrumenten maken het mogelijk de prijzen te stabiliseren. De verordening blijft van kracht tot en met 31 juni 2008.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Met ingang van 1 juli 2008 vallen de producten waarvoor deze verordening van toepassing is, onder de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (de integrale-GMO-verordening).

Deze verordening maakt deel uit van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van 2003 (EN) (FR) en bevat een grondige wijziging van de bij Verordening (EEG) nr. 1766/92 vastgestelde GMO voor granen.

De GMO voor granen voorziet in een interventieregeling voor de interne markt en in bepaalde steunmaatregelen voor communautaire producten bij het handelsverkeer met derde landen.

Toepassingsgebied

De GMO voor granen bevat voorschriften voor:

  • de verschillende kwaliteiten maïs (met inbegrip van suikermaïs en zaaigoed)
  • zachte tarwe en durumtarwe
  • spelt
  • rogge, gerst en haver
  • graansorgho
  • boekweit
  • meel van tarwe en van rogge
  • gries en griesmeel van tarwe
  • mout

Het verkoopseizoen voor deze producten loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Interne markt

De interventie in de graansector wordt beheerd door de Commissie, die daarin wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor granen (FR).

De interventieprijs, die betrekking heeft op het groothandelsstadium, bedraagt 101,31 euro per ton en wordt maandelijks verhoogd (met een naargelang van de maand verschillend bedrag). De door de lidstaten aangewezen interventiebureaus (zie de rubriek "erkende interventiecentra" onder de gerelateerde besluiten) kopen zachte tarwe of durumtarwe, gerst, maïs en sorgho op tegen de interventieprijs, die onder bepaalde omstandigheden kan worden aangepast. Deze interventieaankopen kunnen slechts plaatsvinden in bepaalde voor elke lidstaat vastgestelde perioden.

Vanaf het verkoopseizoen 2009/2010 wordt interventie voor maïs afgeschaft en voor de verkoopseizoenen 2007/2008 en 2008/2009 mogen de interventiebureaus nog slechts beperkte hoeveelheden aankopen (1 500 000 ton voor 2007/2008 en 700 000 ton voor 2008/2009).

Wanneer zulks op grond van de marktsituatie noodzakelijk is, kunnen bijzondere interventiemaatregelen worden genomen. Voor bepaalde producten kan ook een periodiek vastgestelde productierestitutie worden toegekend.

Handelsverkeer met derde landen

Voor alle invoer in, of uitvoer uit de Gemeenschap moet een invoer- of uitvoercertificaat worden overgelegd dat door de lidstaten wordt afgegeven aan elke belanghebbende die daarom verzoekt.

Voor de invoer van granen gelden de invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief en, onder bepaalde voorwaarden, aanvullende invoerrechten. Deze aanvullende invoerrechten worden met name toegepast bij invoer tegen een prijs die lager is dan het niveau dat de Gemeenschap aan de Wereldhandelsorganisatie heeft gemeld, en ook wanneer de invoer van producten nadelige gevolgen kan hebben voor de markt van de Gemeenschap.

De Commissie kan, daarin bijgestaan door het comité, tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten openen. Voor het beheer van deze maatregelen worden beheersmethoden toegepast die rekening houden met de voorzieningsbehoeften van de markt van de Gemeenschap en met de noodzaak om het evenwicht op deze markt te vrijwaren.

Voor de uitvoer van granen, in ongewijzigde staat of in de vorm van in bijlage III genoemde producten, kan een uitvoerrestitutie worden toegekend. Deze uitvoerrestitutie kan periodiek of via openbare inschrijving worden vastgesteld, overeenkomstig methoden waarmee discriminatie tussen de betrokken marktdeelnemers wordt voorkomen.

Indien de communautaire graanmarkt dreigt te worden verstoord, kunnen de instellingen bepalen dat de regeling actief of passief veredelingsverkeer niet mag worden toegepast en kunnen zij andere maatregelen vaststellen. Uitzonderlijke maatregelen kunnen worden genomen indien de wereldmarktprijzen de voorziening van de Gemeenschap in gevaar brengen.

Context

De eerste gemeenschappelijke marktordening voor granen dateert van 1962 en was vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 19. Sedert de inwerkingtreding ervan is deze verordening bij herhaling gewijzigd, namelijk in 1967, 1975 en 1992. Met de bij deze verordening in 2003 ingevoerde wijziging van de GMO wordt ernaar gestreefd de geest van de verordening van 1992 - vermindering van de rol van communautaire interventie in het kader van de GMO voor granen, in combinatie met een verlaging van de interventieprijs - te respecteren.

In 2007 is deze GMO opgenomen in de integrale-GMO-verordening (FR), die in de plaats is gekomen van de 21 gemeenschappelijke marktordeningen per sector, en is het juridische kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vereenvoudigd.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1784/2003

28.10.2003

-

PB L 270 van 21.10.2003

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1154/2005

26.7.2005

-

PB L 187 van 19.7.2005

Verordening (EG) nr. 735/2007

2.7.2007

-

PB L 169 van 29.6.2007

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1784/2003 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie (pdf) is slechts bedoeld ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Procedures en voorwaarden voor verkoop

Verordening (EG) nr. 2131/93 [Publicatieblad L 191 van 31.7.1993].

Bij deze verordening worden de voorwaarden vastgesteld voor de verkoop van graan door de interventiebureaus. Krachtens deze verordening moeten de producten worden toegewezen aan degene die de gunstigste offerte indient in het kader van een openbare inschrijving waaraan alle belanghebbenden kunnen deelnemen. Bij deze verordening wordt de werking van de openbare inschrijving vastgesteld en wordt de bij Verordening (EEG) nr. 1836/1982 vastgestelde procedure ingetrokken.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Verordening (EG) nr. 712/2007 [Publicatieblad L 163 van 23.6.2007]. Bij deze verordening worden, voor elk interventiebureau van de lidstaten, de hoeveelheden vastgesteld die beschikbaar worden gesteld voor verkoop op de interne markt in het kader van de deelinschrijvingen die plaatsvinden in de periode 4 juli 2007 - 25 juni 2008. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Invoer en uitvoer

Verordening (EG) nr. 2133/2001 [Publicatieblad L 287 van 31.10.2001].

Bij deze verordening worden de communautaire tariefcontingenten voor de contingentperioden en de tariefplafonds vastgesteld voor de graansector. Ook worden minimumkwaliteitsnormen vastgesteld voor in de Gemeenschap in te voeren tarwe.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Verordening (EG) nr. 1342/2003 [Publicatieblad L 189 van 29.7.2003].

Bij deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de regeling inzake invoer- en uitvoercertificaten voor de sector granen en rijst. De verordening bevat ook de lijst van op het certificaat aan te brengen vermeldingen.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Verordening (EG) nr. 824/2000 [Publicatieblad L 100 van 20.4.2000]

Bij deze verordening worden de procedures vastgesteld voor de overneming van granen door de interventiebureaus, en de analysemethoden om na te gaan of het graan van gezonde handelskwaliteit is. Voor elk product uit de graansector worden bepaalde kwaliteitscriteria vastgesteld zoals het maximumvochtgehalte, het maximumpercentage aan onzuiverheden en het minimaal soortelijk gewicht.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Bestrijdingsmiddelen

Richtlijn 86/362/EEG [Publicatieblad L 221 van 7.8.1986]

Deze richtlijn heeft ten doel de gezondheid van de consument te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen in granen. Daartoe worden maximumgehalten aan residuen vastgesteld voor een aantal bestrijdingsmiddelen.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Jaarlijkse statistische gegevens over granen

Verordening (EG) nr. 837/90 [Publicatieblad L 88 van 3.4.1990].

Bij deze verordening is bepaald welke statistische gegevens de lidstaten moeten meedelen aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Erkende interventiecentra

Verordening (EG) nr. 2273/93 [Publicatieblad L 207 van 18.8.1993].

Deze verordening bevat de lijst van de erkende interventiecentra in elke lidstaat.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

See also

Meer informatie over de GMO voor granen is te vinden op de website van het directoraat-generaal Landbouw (DE) (EN) (FR) (de pagina inzake akkerbouwgewassen) en in het overzicht van de desbetreffende wetgeving.

Laatste wijziging: 07.03.2008

Top