Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke marktordening in de sector schapen- en geitenvlees

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemeenschappelijke marktordening in de sector schapen- en geitenvlees

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) in de sector schapen- en geitenvlees beoogt een stabilisering van de prijzen en de verzekering van een redelijke levensstandaard voor de landbouwers door de vaststelling van de prijsregeling en de bepalingen voor het handelsverkeer met derde landen. Deze GMO blijft van kracht tot en met 31 juni 2008.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19 december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees. [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Met ingang van 1 juli 2008 is op de producten die onder vorengenoemde verordening vallen de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten(de "integrale-GMO-verordening") van toepassing.

Toepassingsgebied

De betrokken producten zijn: lammeren, levende schapen, levende geiten, vlees van schapen en geiten, vers of gekoeld en bevroren, eetbare slachtafvallen van schapen en van geiten, schapen- of geitenvet, andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van schapen of van geiten.

Steun voor particuliere opslag

Indien zich een bijzonder moeilijke marktsituatie voordoet in Groot-Brittannië, Noord-Ierland of in een van de andere lidstaten, kan de Europese Commissie besluiten steun te verlenen voor de particuliere opslag in het kader van een inschrijvingsprocedure. In dringende gevallen kan het bedrag van de steun vooraf worden vastgesteld zonder inschrijving.

Handelsverkeer met derde landen

Bij de invoer en de uitvoer kan de overlegging van een invoer- of uitvoercertificaat worden geëist dat door de lidstaten wordt afgegeven aan iedere belanghebbende die hiertoe een verzoek indient.

De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief zijn van toepassing op de producten van de schapen- en geitensector.

Wanneer de invoer de communautaire markt dreigt te destabiliseren, kunnen aanvullende invoerrechten worden geheven.

De tariefcontingenten worden toegekend volgens de methode "wie het eerst komt, het eerst maalt" , de methode van het "gelijktijdige onderzoek", of de methode "traditionele marktdeelnemers/nieuwkomers" . Andere niet-discriminerende methodes mogen worden toegepast.

Gebruikmaking van de regeling actieve veredeling kan worden verboden voor zover nodig voor de goede werking van de GMO of bij gevaar van verstoring van de markt van de Gemeenschap.

De toepassing van heffingen van gelijke werking als douanerechten, alsook van kwantitatieve invoerbeperkingen of van maatregelen van gelijke werking zijn verboden in het handelsverkeer met derde landen.

Indien de communautaire markt dreigt te worden verstoord door invoer- of uitvoertransacties, kunnen vrijwaringmaatregelen worden genomen.

Andere bepalingen

De lidstaten waken over de prijsontwikkeling op de markt. Bij een belangrijke wijziging die de communautaire markt dreigt te verstoren, kunnen passende maatregelen worden genomen.

Bij de uitbraak van dierziekten, kunnen buitengewone maatregelen worden genomen om een markt die is getroffen door beperkingen van het handelsverkeer, te ondersteunen.

Behoudens andersluidende bepalingen die zijn vervat in de verordening, zijn de regels van het Verdrag met betrekking tot de steunmaatregelen van de Staten van toepassing op de sector schapen- en geitenvlees.

De lidstaten en de Commissie delen elkaar de gegevens mee die voor de tenuitvoerlegging van de verordening zijn vereist.

Voor de tenuitvoerlegging van de verordening wordt de Commissie bijgestaan door een Comité van beheer voor schapen en geiten (FR), dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

Vóór het einde van het jaar 2005 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad verslag uitgebracht over de gevolgen van de schapen- en geitenhouderij voor het milieu.

Zo nodig worden overgangsmaatregelen ingesteld om de overgang naar de nieuwe marktordening te vergemakkelijken.

Context

In de tot dusverre geldende gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees was alle wetgeving tot 2001 die op de sector van toepassing was, geïntegreerd.

Deze gemeenschappelijke ordening der markten reglementeerde wat deze producten betreft, zowel het binnenlandse handelsverkeer als het handelsverkeer met derde landen. Binnen dat kader voorzag deze marktordening in steunverlening - door middel van rechtstreekse betalingen - aan de producenten van de Gemeenschap.

Deze regeling werd vervangen door de in het kader van de landbouwhervorming van 2003 ingevoerde bedrijfstoeslagregeling, waarbij evenwel ook premies per ooi en/of geit in aanmerking werden genomen.

In 2007 is deze GMO opgenomen in de integrale-GMO-verordening, die in de plaats is gekomen van de 21 gemeenschappelijke marktordeningen per sector, en is het juridische kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vereenvoudigd.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening 2529/2001

22.12.2001

--

PB L 341 van 22.12.2001

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluiten met betrekking tot de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de EU

01.05.2004

--

PB L 236 van 23.9.2003

Verordening (EG) nr. 1782/2003

1.1.2004

-

PB L 270 van 21.10.2003

Verordening (EG) nr. 1913/2005

2.12.2005

-

PB L 307 van 25.11.2005

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 2529/2001 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie (pdf) is slechts bedoeld ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Definities

Verordening (EEG) nr. 461/93 [Publicatieblad L 49 van 27.2.1993]

Communautair indelingsschema voor geslachte schapen.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Premieregeling

Verordening (EG) nr. 2550/2001 [Publicatieblad L 341 van 22.12.2001]

Uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees voor wat betreft de premieregeling en wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001.

Interventie/particuliere opslag

Verordening (EG) nr. 6/2008 [Publicatieblad L 3 van 5.1.2008] Uitvoeringsbepalingen betreffende de toekenning van steun voor de particuliere opslag van schapen- en geitenvlees.

Verordening (EEG) nr. 3447/90 [Publicatieblad L 333 van 30.11.1990]

Bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan de particuliere opslag in de sector schapen- en geitenvlees.

Zie geconsolideerde versie (pdf).

Invoer

Verordening (EG) nr. 874/96 [Publicatieblad L 118 van 15.5.1996]

Invoer van raszuivere fokschapen en -geiten uit derde landen

Markttoezicht

Verordening (EG) nr. 315/2002 [Publicatieblad L 50 van 21.2.2002]

Constatering van de prijzen voor verse of gekoelde geslachte schapen op de representatieve markten in de Gemeenschap.

Overgangsmaatregelen

Verordening (EG) nr. 264/2002 [Publicatieblad L 43 van 14.2.2002]

Overgangsmaatregelen voor de toepassing van de premieregelingen in de sector schapen- en geitenvlees

See also

Gelieve, voor meer bijzonderheden, de wetgeving met betrekking tot de marktordening voor schapen- en geitenvlees en de pagina van de Commissie die aan deze gemeenschappelijke ordening der markten (DE) (EN) (FR) is gewijd, te raadplegen.

Laatste wijziging: 11.03.2008

Top