Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slachtpluimvee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slachtpluimvee

Dankzij de gemeenschappelijke ordening der markten (GOM) in de sector slachtpluimvee kunnen de prijzen worden gestabiliseerd en kan de betrokken landbouwers een redelijk inkomen worden gegarandeerd, door de afzet te vergemakkelijken en door een regeling voor het handelsverkeer met derde landen vast te stellen.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee [zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Met ingang van 1 juli 2008 is op de producten die onder vorengenoemde verordening vallen, de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten (de "integrale-GMO-verordening") van toepassing.

Toepassingsgebied

De betrokken producten zijn hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders, vlees en eetbare slachtafvallen, levers van pluimvee, vetten en andere bereidingen op basis van vlees van pluimvee.

Afzet

Er kunnen communautaire maatregelen worden genomen ter aanmoediging van initiatieven van het bedrijfsleven, ten einde de kwaliteit en het gebruik van de producten te verbeteren, bij te dragen aan een betere organisatie van de productie en afzet van de producten en de vaststelling van het prijsverloop op de markt te vergemakkelijken.

Voor vlees en eetbare slachtafvallen zijn handelsnormen vastgesteld met betrekking tot de indeling in gewichts- en kwaliteitsklassen en de etikettering. Voor de overige producten is de vaststelling van normen facultatief.

Regeling voor het handelsverkeer met derde landen

Voor alle invoer in of uitvoer uit de Gemeenschap moet een door de lidstaten afgegeven in- of uitvoercertificaat worden overgelegd.

Voor de producten van de pluimveesector gelden normaliter de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief.

Als de invoer de communautaire markt dreigt te destabiliseren, kunnen aanvullende invoerrechten worden geheven.

De hoeveelheden van de tariefcontingenten worden toewezen op basis van de chronologische volgorde ("wie het eerst komt, het eerst maalt") of volgens de methode van het gelijktijdige onderzoek. Er kunnen ook andere niet-discriminerende methoden worden vastgesteld.

Wanneer de prijzen op de communautaire markt stijgen, kan de Raad, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, passende maatregelen nemen.

Om de uitvoer mogelijk te maken kan een uitvoerrestitutie worden toegekend.

Gebruikmaking van de regeling actieve veredeling kan worden verboden.

Er kunnen vrijwaringmaatregelen worden genomen als de communautaire markt als gevolg van in‑ of uitvoer dreigt te worden verstoord.

De toepassing van heffingen van gelijke werking als douanerechten, van kwantitatieve invoerbeperkingen of van maatregelen van gelijke werking zijn in het handelsverkeer met derde landen verboden.

Andere bepalingen

In geval van dierziekten mogen buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt worden genomen.

Tenzij in vorengenoemde verordening anders is bepaald, zijn de in het Verdrag opgenomen bepalingen inzake steunmaatregelen van de staten van toepassing op de pluimveesector.

De lidstaten en de Commissie verstrekken elkaar de informatie die nodig is voor de tenuitvoerlegging van de verordening.

Voor de tenuitvoerlegging van de verordening wordt de Commissie bijgestaan door het Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee (FR), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 2777/75

1.11.1975

-

L 282 van 01.11.1975

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 369/76

1.5.1976

-

L 45 van 21.2.1976

Verordening (EEG) nr. 1475/86

24.5.1986

-

L 133 van 21.5.1986

Verordening (EEG) nr. 3907/87

2.1.1988

-

L 370 van 30.12.1987

Verordening (EEG) nr. 1235/89

14.5.1989

-

L 128 van 11.5.1989

Verordening (EEG) nr. 3714/92

1.1.1993

-

L 378 van 23.12.1992

Verordening (EEG) nr. 1574/93

1.1.1994

-

L 152 van 24.6.1993

Verordening (EG) nr. 3290/94

1.1.1995

-

L 349 van 31.12.1994

Verordening (EG) nr. 2916/95

1.1.1996

-

L 305 van 19.12.1995

Verordening (EG) nr. 493/2002

27.3.2002

-

L 77 van 20.3.2002

Verordening (EG) nr. 806/2003

5.6.2003

-

L 122 van 16.5.2003

Verordening (EG) nr. 1913/2005

2.12.2005

-

L 307 van 25.11.2005

Verordening (EG) nr. 679/2006

11.5.2006

-

L 119 van 4.5.2006

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EEG) nr. 2777/75 zijn in de basistekst verwerkt. Deze "geconsolideerde" versie (pdf) is slechts bedoeld ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Normen met betrekking tot het houden en beschermen van dieren

Richtlijn 1999/74/EG van de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen [Publicatieblad L 203 van 3.8.1999].

Richtlijn 2002/4/EG van de Commissie met betrekking tot de registratie van onder Richtlijn 1999/74/EG van de Raad vallende inrichtingen waar legkippen worden gehouden [Publicatieblad L 30 van 31.1.2002]. Geconsolideerde versie (pdf)

Intracommunautaire handel

Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren [Publicatieblad L 303 van 31.10.1990]. Zie geconsolideerde versie (pdf)

Beschikking 2006/605/EG van de Commissie tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee dat bestemd is om in het wild te worden uitgezet [Publicatieblad L 246 van 8.9.2006].

Marktondersteuning

Verordening (EG) nr. 774/94 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten [Publicatieblad L 91 van 8.4.1994]. Geconsolideerde versie (pdf)

Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende invoerrechten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovoalbumine [Publicatieblad L 145 van 29.6.1995].

Beschikking 97/4/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan [Publicatieblad L 2 van 4.1.1997]. Geconsolideerde versie (pdf)

Verordening (EG) nr. 1010/2006 betreffende enige buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector eieren en slachtpluimvee in sommige lidstaten [Publicatieblad L 180 van 4.7.2006].

Geconsolideerde versie (pdf)

Invoer

Verordening (EG) nr. 533/2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vlees van pluimvee [Publicatieblad L 125 van 15.5.2007].

Uitvoer

Verordening (EG) nr. 633/2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector slachtpluimvee [Publicatieblad L 100 van 6.4.2004]. Geconsolideerde versie (pdf)

Verordening (EG) nr. 1649/2006 met betrekking tot de toepassing van de laagste restitutievoet bij uitvoer van bepaalde producten van de sector eieren en de sector slachtpluimvee [Publicatieblad L 309 van 9.11.2006].

Verordening (EG) nr. 420/2007 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee [Publicatieblad L 102 van 19.4.2007].

Bepalingen inzake het handelsverkeer met bepaalde landen

Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS)Verordening (EG) nr. 701/2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad ten aanzien van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde producten van de sectoren slachtpluimvee en eieren, van oorsprong uit de ACS-staten [Publicatieblad L 99 van 17.4.2003]. Geconsolideerde versie (pdf).

Verenigde Staten van AmerikaVerordening (EG) nr. 536/2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor vlees van pluimvee [Publicatieblad L 128 van 16.5.2007].

IsraëlVerordening (EG) nr. 2497/96 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is voorzien in de Associatieovereenkomst en de Interim-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Israël [Publicatieblad L 338 van 28.12.1996].

Andere derde landen

Verordening (EG) nr. 616/2007 van de Commissie van 4 juni 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen [Publicatieblad L 142 van 5.6.2007].

See also

Voor nadere gegevens, zie de wetgeving met betrekking tot de GMO in de sector slachtpluimvee.

Laatste wijziging: 11.03.2008

Top