Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Douane 2013 (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Douane 2013 (2008-2013)

De douanediensten van de Europese Unie (EU) leveren een belangrijke bijdrage tot de bescherming van de belangen van de Europese Gemeenschap (EG). Tevens staan zij borg voor een niveau van bescherming van de burgers en de marktdeelnemers van de lidstaten dat op het hele grondgebied van de EG gelijk is. In deze beschikking wordt het actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013) vastgesteld. Het programma heeft tot doel om aan de hand van de ontwikkeling van een pan-Europese elektronische douaneomgeving de activiteiten van de douane af te stemmen op de behoeften van de markt, op een wijze die de financiële belangen van de EG beschermt en de veiligheid en zekerheid versterkt.

BESLUIT

Beschikking nr. 624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot vaststelling van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013) [Publicatieblad L 154 van 14.6.2007].

SAMENVATTING

Het programma Douane 2013 moet de douanediensten van de deelnemende landen helpen bij de bevordering van de legitieme handel en de vereenvoudiging en versnelling van de douaneprocedures. Het programma wordt uitgevoerd in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het programma Douane 2013 zijn:

  • aan de hand van de ontwikkeling van een pan-Europese elektronische douaneomgeving de activiteiten van de douane af te stemmen op de behoeften van de markt, en dat op een wijze die de financiële belangen van de EG beschermt en de veiligheid en zekerheid versterkt;
  • bij te dragen aan de tenuitvoerlegging van het gemoderniseerde douanewetboek;
  • te garanderen dat de douanediensten net zo efficiënt met elkaar samenwerken en hun taken uitvoeren als betrof het één enkele dienst;
  • te streven naar de verdere uitbreiding van de internationale douanesamenwerking tussen de EU-douanediensten en de douanediensten van derde landen op het gebied van de beveiliging van de bevoorradingsketen;
  • voorbereidingen te treffen voor de uitbreiding, inclusief het delen van ervaringen en kennis met de douanediensten van de betrokken landen;
  • te streven naar de verdere ontwikkeling van de samenwerking en van de uitwisseling van informatie en best practices met de douanediensten van derde landen, met name de kandidaat-lidstaten, de potentiële kandidaat-lidstaten en de partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid;
  • de douanesystemen en -controles te standaardiseren en te vereenvoudigen om de administratieve lasten en de nalevingskosten voor de marktdeelnemers te verminderen;
  • het in kaart brengen, ontwikkelen en toepassen van beste werkmethoden.

Maatregelen

Douane 2013 omvat met name maatregelen op het gebied van communicatiesystemen en systemen voor informatie-uitwisseling, benchmarking, seminars en workshops, projectgroepen en stuurgroepen, werkbezoeken, opleiding en monitoring.

Deelname aan het programma

Aan het programma wordt deelgenomen door de lidstaten van de EU. Het programma staat ook open voor kandidaat-lidstaten die in aanmerking komen voor een pretoetredingsstrategie, potentiële kandidaat-lidstaten (na vaststelling van kaderovereenkomsten betreffende hun deelname aan communautaire programma's) en bepaalde partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid (op voorwaarde dat deze een niveau hebben bereikt dat voldoende overeenstemt met dat in de Gemeenschap en de betrokken kaderovereenkomsten in acht worden genomen).

Gevolgen voor de begroting

Het programma Douane 2013 wordt uitgevoerd over een periode van tien jaar die samenvalt met die van de financiële vooruitzichten 2007-2013. Het totale op de Gemeenschapsbegroting in te schrijven bedrag beloopt 328,8 miljoen euro.

CONTEXT

Douane 2013 is een voortzetting van de activiteiten die van start zijn gegaan in het kader van de vorige programma's op douanegebied, met name Douane 2007, en vormt een steeds belangrijker wordende basis voor de invoering van de elektronische douane.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking nr. 624/2007/EG

4.7.2007

-

L 154 van 14.6.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 6 april 2005 "De communautaire programma's Douane 2013 en Fiscalis 2013"[COM(2005) 111 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. In afwachting van haar voorstel inzake het toekomstige programma Douane 2013 (2007-2013) stelt de Commissie voor het programma Douane 2007 te verlengen. Volgens de Commissie draagt het douaneprogramma bij tot een duurzame economische groei. Het programma 2013 heeft onder meer tot doel de buitenlandse handel vlot te doen verlopen, zonder dat de goederen daarom minder efficiënt worden gecontroleerd. Evenals in de vorige programma's dragen de activiteiten bij tot de evenwichtige werking van de interne markt door een gemeenschappelijke tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving voor te bereiden en te waarborgen. Bovendien moet in het nieuwe programma rekening worden gehouden met nieuwe uitdagingen en de aan de gang zijnde veranderingen, zoals op het gebied van veiligheid (beheer van de buitengrenzen en controle op de gehele internationale goederenstroom), de invoering van een elektronische douaneruimte en de bestrijding van namaak en piraterij.

Beschikking nr. 253/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2003 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane 2007). Het programma Douane 2007 (2003-2007) moet de maatregelen die de lidstaten hebben getroffen om de werking van de interne markt op douanegebied te garanderen, ondersteunen en aanvullen. Deze beschikking wordt op 1 januari 2008 ingetrokken.

Laatste wijziging: 14.06.2007

Top