Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varkensvlees

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Varkensvlees

Dankzij een prijsregeling en een regeling voor het handelsverkeer met derde landen stabiliseert de gemeenschappelijke marktordening voor varkensvlees de prijzen en garandeert zij de landbouwers een redelijke levensstandaard. Deze marktordening blijft tot en met 30 juni 2008 van kracht.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees [zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze verordening verduidelijkt de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees en omvat de communautaire indeling van de betrokken producten, de prijsregeling en de regeling voor het handelsverkeer met derde landen. Bovendien zijn in de verordening algemene bepalingen vastgesteld met betrekking tot de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt en met betrekking tot het comité van beheer voor varkensvlees.

Met ingang van 1 juli 2008 is op de producten die onder deze verordening vallen, de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten (de “integrale-GMO-Verordening”) van toepassing.

TOEPASSINGSGEBIED

De betrokken producten zijn levende varkens, andere dan fokdieren van zuiver ras, en producten afkomstig van varkens.

RECHTSTREEKSE STEUN

Ingevolge de in 2003 doorgevoerde hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen varkenshouders rechtstreekse steun of rechtstreekse betalingen ontvangen die niet afhankelijk zijn van de productie.

PRIJSREGELING

Ondersteuning van initiatieven van het bedrijfsleven

Maatregelen ter bevordering van initiatieven die gericht zijn op aanpassing van de bedrijven aan de markt, worden gesteund.

Basisprijs

De basisprijs voor varkensvlees is vastgesteld op 1509,39 euro per ton.

Interventiemaatregelen

Om te voorkomen dat de prijzen aanzienlijk dalen, wordt steun verleend voor de particuliere opslag, en worden hele of halve karkassen, buiken, of vers of gekoeld spek bij interventie aangekocht. Wanneer de communautaire prijs, gewogen aan de hand van coëfficiënten die de relatieve omvang van de varkensstapel van elke lidstaat uitdrukken, lager is dan 103 % van de basisprijs, kan tot dergelijke interventiemaatregelen worden besloten. De aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit ligt tussen 78 % en 92 % van de basisprijs. Voor andere producten dan geslachte varkens of voor producten die niet van standaardkwaliteit zijn, wordt de aankoopprijs afgeleid van de prijs voor geslachte varkens van standaardkwaliteit. Sedert een twintigtal jaren heeft geen openbare interventie meer plaatsgehad.

HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN

Afgifte van invoer- of uitvoercertificaten.

Voor in- of uitvoer kan een invoer- of uitvoercertificaat verplicht worden gesteld.

Gemeenschappelijk douanetarief

De tarieven van het gemeenschappelijk douanetarief zijn op de producten van de varkenssector van toepassing.

Invoer

Wanneer invoer de communautaire markt dreigt te destabiliseren, kan een aanvullend invoerrecht worden toegepast.

Tariefcontingenten

Hoeveelheden uit de contingenten worden toegewezen op basis van aanvragen die elke drie maanden door de marktdeelnemers worden ingediend.

Schorsing van de invoerrechten

Een duurzame prijsstijging op de markt van de Gemeenschap kan ertoe leiden dat de invoerrechten geheel of gedeeltelijk worden geschorst.

Uitvoer

Om uitvoer mogelijk te maken, kan,een uitvoerrestitutie worden toegekend.

Verwerking

Gebruikmaking van de regeling actief veredelingsverkeer kan worden verboden.

Handelsbelemmeringen

In het handelsverkeer met derde landen is de toepassing van heffingen van gelijke werking als douanerechten, van kwantitatieve beperkingen of van maatregelen van gelijke werking, verboden.

Vrijwaringsmaatregelen

Indien de communautaire markt dreigt te worden verstoord door in- of uitvoer, kunnen vrijwaringsmaatregelen worden getroffen.

OVERIGE BEPALINGEN

Dierziekten

Op verzoek van de betrokken lidstaat kunnen tijdens een periode die tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt, buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt worden genomen. Voorwaarde voor de toepassing van dergelijke maatregelen is dat in de betrokken lidstaat de nodige sanitaire en veterinaire maatregelen zijn genomen.

Overheidssteun

Tenzij in de verordening anders bepaald, gelden de regels van het Verdrag voor steunmaatregelen van de staten voor de varkenssector.

Communicatie

De lidstaten en de Commissie verstrekken elkaar alle inlichtingen die nodig zijn voor de toepassing van de verordening.

Comitologie

Voor de uitvoering van de verordening wordt de Commissie bijgestaan door een Comité van beheer voor varkensvlees, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten een vertegenwoordiger van de Commissie.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 2759/75

01.11.1975

-

PB L 282 van 1.11.1975

Wijzigingsbesluiten

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 1423/78

1.7.1978

-

PB L 171 van 28.6.1978

Verordening (EEG) nr. 2966/80

21.11.1980

-

PB L 307 van 18.11.1980

Verordening (EEG) nr. 1473/86

24.5.1986

-

PB L 133 van 21.5.1986

Verordening (EEG) nr. 3906/87

2.1.1988

-

PB L 370 van 30.12.1987

Verordening (EEG) nr. 1249/89

14.5.1989

-

PB L 129 van 11.5.1989

Verordening (EG) nr. 3290/94

1.1.1995

-

PB L 349 van 31.12.1994

Verordening (EG) nr. 1365/2000

2.7.2000

-

PB L 156 van 29.6.2000

Verordening (EG) nr. 1913/2005

2.12.2005

-

PB L 307 van 25.11.2005

De opeenvolgende wijzingen en rectificaties van Verordening (EEG) nr. 2759/75 zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie (pdf) heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoer:

Verordening (EG) nr. 303/2007 [Publicatieblad L 81 van 22.3.2007].

Verordening tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector varkensvlees met ingang van 22 maart 2007.

Verordening (EG) nr. 1518/2003 [Publicatieblad L 217 van 29.8.2003]. Verordening tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees.

De opeenvolgende wijzingen en rectificaties zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie (pdf) is slechts bedoeld ter informatie.

Marktprijzen:

Verordening (EG) nr. 1319/2006 [Publicatieblad L 243 van 6.9.2006].

Verordening betreffende bepaalde wederzijdse mededelingen van de lidstaten en de Commissie over de noteringen in de sector varkensvlees.

Verordening (EG) nr. 1128/2006 [Publicatieblad L 201 van 25.7.2006]. Verordening betreffende het handelsstadium waarop het gemiddelde van de prijzen voor geslachte varkens betrekking heeft.

Verordening (EG) nr. 908/2006 [Publicatieblad L 168 van 21.6.2006]. Verordening tot vaststelling van de lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap.

Steunmaatregelen:

Verordening (EG) nr. 1267/2007 [Publicatieblad L 283 van 27.10.2007].

Verordening betreffende de bzondere voorwaarden voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees.

Verordening (EG) nr. 2246/2003 [Publicatieblad L 333 van 20.12.2003].

Verordening betreffende de bzondere voorwaarden voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees.

Verordening (EG) nr. 3444/90 [Publicatieblad L 333 van 30.11.1990].

Verordening houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de toekenning van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees.

De opeenvolgende wijzingen en rectificaties zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie (pdf) is slechts bedoeld ter informatie.

See also

Voor meer informatie over de gemeenschappelijk marktordening in de sector varkensvlees: zie de desbetreffende pagina van het directoraat-generaal Landbouw (DE) (EN) (FR) en de desbetreffende Europese wetgeving.

Laatste wijziging: 07.03.2008

Top