Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kennisgeving van nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kennisgeving van nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen

Een grotere transparantie met betrekking tot nationale maatregelen die het vrije verkeer van producten verhinderen, maakt het mogelijk de problemen voor het vrije verkeer van goederen gemakkelijker aan te pakken. Deze beschikking stelt een procedure vast die de lidstaten verplicht de Commissie in kennis te stellen van nationale maatregelen die van het beginsel van het vrije verkeer van goederen afwijken. Dankzij deze procedure kunnen internemarktproblemen tot voldoening van bedrijven en consumenten worden opgelost.

BESLUIT

Beschikking nr. 3052/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1995 tot vaststelling van een procedure voor uitwisseling van informatie over nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap.

SAMENVATTING

Beschikking 3052/95/EG stelt een procedure voor uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de Commissie vast. Het informatiesysteem heeft betrekking op nationale maatregelen die afwijken van het beginsel van in vrij Europees verkeer van goederen niet-geharmoniseerde sectoren.

Toepassingsgebied

Het informatiesysteem houdt in dat de Commissie in kennis moet worden gesteld van nationale maatregelen die verhinderen dat een rechtmatig in een andere lidstaat vervaardigd of in de handel gebracht model of product in het vrije verkeer of in de handel wordt gebracht en die direct of indirect tot gevolg hebben dat het product algeheel wordt verboden, de vergunning voor het in de handel brengen wordt geweigerd, het model of het type wordt gewijzigd voordat het product in de handel kan worden gebracht of gehandhaafd, of het product uit de handel wordt genomen.

Vrijstellingen en afwijkingen

Het informatiesysteem geldt niet voor:

  • maatregelen die uitsluitend ter uitvoering van communautaire harmonisatievoorschriften zijn genomen;
  • maatregelen die krachtens specifieke bepalingen aan de Commissie ter kennis zijn gebracht;
  • maatregelen die krachtens specifieke communautaire bepalingen in het ontwerpstadium aan de Commissie ter kennis zijn gebracht;
  • maatregelen die, zoals conservatoire of onderzoeksmaatregelen, slechts dienen ter voorbereiding van de hoofdmaatregel die verhindert dat een rechtmatig in een andere lidstaat vervaardigd of in de handel gebracht model of product in het vrije verkeer of in de handel wordt gebracht;
  • maatregelen die alleen ter bescherming van de openbare zedelijkheid of de openbare orde worden genomen;
  • maatregelen betreffende gebruikte goederen die door de tijd of het gebruik ongeschikt zijn geworden voor het in de handel brengen of handhaven.

Context

Beschikking 3052/95/EG wordt met ingang van 13 mei 2009 ingetrokken en vervangen door Verordening 764/2008 /2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking nr. 3052/95/EG [goedkeuring: medebeslissingsprocedure COD/1993/0489]

30.12.1995

1.1.1997

L 321 van 30.12.1995

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 april 2000 over de toepassing van Beschikking 3052/95/EG in 1997 en 1998 [COM(2000) 194 def. Niet in het Publicatieblad verschenen]. In het verslag wordt de werking van de beschikking in 1997 en 1998 geëvalueerd, wordt de balans opgemaakt van de toepassing van de beschikking door de lidstaten en de Commissie tijdens de eerste twee jaren en worden een aantal conclusies getrokken.

See also

Nadere informatie vindt u op de site van DG Ondernemingen en industrie van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 27.11.2008

Top