Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Actieprogramma: Douane 2007 (2003-2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Actieprogramma: Douane 2007 (2003-2007)

De Europese Unie (EU) heeft, ter verbetering van de coördinatie op het gebied van de douane, een reeks actieprogramma’s opgesteld. Het eerste programma Douane 2000 (1996-2000) werd voortgezet door de achtereenvolgende programma’s Douane 2002 (2001-2002) en Douane 2007 (2003-2007). Het doel is om gemeenschappelijke acties in een enkel rechtsinstrument te integreren en zo een nauwere samenwerking tussen de nationale douaneadministraties te bewerkstelligen en trans-Europese systemen voor informatie-uitwisseling ter beschikking te stellen.

BESLUIT

Beschikking nr. 253/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2003 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane 2007) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het programma Douane 2007 (2003-2007) is erop gericht de door de lidstaten ondernomen maatregelen om de werking van de interne markt op douanegebied te waarborgen, te ondersteunen en aan te vullen. Het is opgezet om de handel te vergemakkelijken en fraude te bestrijden, zodat de financiële en veiligheidsbelangen van de Gemeenschap en haar burgers worden gewaarborgd. De douane speelt bovendien een belangrijke rol om het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven te versterken.

De kosten van het programma bestrategie voor de douane-unie dragen 133 miljoen euro voor de periode 2003-2007. De begroting wordt bij de uitbreiding van de EU herzien, om rekening te houden met de behoeften van de nieuwe lidstaten.

Doelstelling

Het belangrijkste doel van het programma is ervoor te zorgen dat de douaneadministraties van de lidstaten een gecoördineerde actie voeren, zodat de op douanegebied genomen maatregelen aansluiten op de behoeften van de interne markt van de EU.

Prioriteiten

De prioriteiten van Douane 2007 hebben betrekking op:

 • het minimaliseren van de kosten die voor de economische subjecten aan de uitvoering van de douanewetgeving zijn verbonden;
 • het invoeren van een systeem voor het beoordelen van de prestaties en de beste werkmethoden (waarbij ook samenwerking tussen de laboratoria die analyses voor de douane uitvoeren);
 • de verbetering van de normalisatie en de vereenvoudiging van de procedures;
 • de ontwikkeling van een elektronisch douanesysteem met papierloze douaneprocedures;
 • het uitwerken van gemeenschappelijke opleidingsmaatregelen.

Maatregelen

Douane 2007 houdt rekening met de strategie voor de douane-unie. Het programma vormt de juridische en financiële grondslag voor maatregelen op de volgende gebieden:

 • systemen voor elektronische gegevensuitwisseling tussen nationale administraties;
 • gemeenschappelijke acties zoals projectgroepen, benchmarking, seminars, opleidingsmaatregelen voor douaneambtenaren en –deskundigen;
 • uitwisselingen van ambtenaren tussen nationale douanediensten;
 • een elektronisch systeem waardoor de bedrijven kunnen overstappen op een douanesysteem zonder papieren;
 • hulp voor de kandidaatlanden bij de voorbereiding van hun systemen op de vrijhandel en bij de uitvoering van douanecontroles aan de nieuwe buitengrenzen.

CONTEXT

Het programma Douane 2007 vormt de voortzetting van de twee vorige actieprogramma’s op douanegebied: Douane 2000 (1996-2000) en Douane 2002 (2001-2002). Voor de periode 1996-2002 werd een budget van 135 miljoen euro uitgetrokken, alsmede 12,5 miljoen euro voor externe maatregelen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking nr. 253/2003/EG

4.3.2003

-

L 36 van 12.2.2003

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 787/2004/EG

20.5.2004

-

L 138 van 30.4.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking nr. 624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot vaststelling van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013) [Publicatieblad L 154 van 14.6.2007]. Het programma Douane 2007 is vervangen door het programma Douane 2013.

Verslag van de Commissie van 7 oktober 2008 aan de Raad en het Europees Parlement inzake de eindevaluatie van het programma Douane 2007 overeenkomstig artikel 19 van Beschikking 253/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ("Douane 2007") [COM(2008) 612 definitief – Niet verschenen in het Publicatieblad].

Na de eerste vijf jaar van het programma Douane 2007, komt de Commissie bij het opmaken van de balans tot positieve resultaten. Het programma heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking en de handel tussen de douanediensten is verbeterd. De efficiëntie van de douanes is verbeterd door de ontwikkeling van nieuwe computersystemen. Van het budget dat aanvankelijk was voorzien voor deze vijf jaar, werd slechts 60% besteed.

Het programma heeft in het bijzonder bijgedragen tot de creatie van een veiliger omgeving en de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap. De acties leidden tot een meer eenvormige uitvoering van de gemeenschappelijke douanewetgeving en een harmonisering van de werkmethoden van de douanediensten. Het liet toe om de zware lasten voor het bedrijfsleven te verlichten, ondanks de toename van nationale initiatieven ter versterking van de veiligheid en zekerheid van de handel. Door het gebruik van computersystemen werden de procedures voor douanevervoer en tariefgerelateerde informatie sneller, terwijl ook de rechtszekerheid van de transacties verbeterde.

De 27 lidstaten en de kandidaat-lidstaten van de EU konden aan het programma deelnemen. Zo droeg het programma bij aan het integratie- en uitbreidingsproces door de capaciteit en procedures van die landen te verbeteren.

De Commissie doet aanbevelingen voor de nieuwe programmering Douane 2013. De voortzetting van de ondernomen acties moet in de eerste plaats zorgen voor een vereenvoudiging van het handelsverkeer, risicobeheer, de vorming van douaneautoriteiten en het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van het programma "Douane 2002" (1998-2002) [COM(2003) 672 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen]. Dit verslag over de tenuitvoerlegging van Douane 2002 toont aan dat het programma tot een versterking van de douanesamenwerking heeft bijgedragen. Bovendien hebben de administraties van de toetredingslanden door Douane 2002 de integratie in het communautaire douanebeheer kunnen voorbereiden.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van het programma "Douane 2000" [COM(98) 471 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen]. Doel van dit tussentijds verslag is de doeltreffendheid van de douaneprocedures en –controles overal in het grondgebied van de Gemeenschap te versterken. Het wil een transparante toepassing van het Gemeenschapsrecht waarborgen en beschrijft de moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging ervan en welke gebieden bij uitstek geschikt zijn voor samenwerking.

Laatste wijziging: 06.02.2009

Top