Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Overbrenging van radioactieve afvalstoffen - Toezicht en controle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Overbrenging van radioactieve afvalstoffen - Toezicht en controle

De EU vereist een voorafgaande vergunning voor de overbrenging van radioactieve afvalstoffen* om risico’s voor de volksgezondheid tot een minimum te beperken.

BESLUIT

Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006 betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof

SAMENVATTING

De EU vereist een voorafgaande vergunning voor de overbrenging van radioactieve afvalstoffen* om risico’s voor de volksgezondheid tot een minimum te beperken.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

  • Deze richtlijn maakt het overbrengen van bestraalde splijtstof tussen EU-landen voor opwerking mogelijk.
  • Door de richtlijn is een voorafgaande vergunning nodig om radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof* over grenzen te vervoeren als deze stoffen uit, door of naar een EU-land worden gestuurd.
  • Voorgeschreven is dat in geval van overbrenging van radioactieve stoffen waarbij de richtlijn in de wind wordt geslagen, deze stoffen moeten worden teruggebracht naar hun land van herkomst.

KERNPUNTEN

Overbrengingssysteem voor de hele EU

Er is een verplicht overbrengingssysteem voor de hele EU waarbij een standaard controledocument wordt gebruikt.

Wanneer een overbrenging van radioactieve afvalstoffen in een EU-land ingevoerd, uit een EU-land uitgevoerd of via een EU-land doorgevoerd wordt, moeten de bevoegde nationale autoriteiten in kennis worden gesteld.

Voor overbrenging moet de houder* een aanvraag doen bij de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst.

Om een overbrenging te ontvangen, moet de importeur een aanvraag doen bij de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming.

Het land van bestemming en, indien van toepassing, het land van doorvoer moeten de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst in kennis stellen van hun goedkeuring voordat een zending mag worden overgebracht.

Welke soorten overbrenging vallen niet onder de richtlijn?

  • Afgedankte bronnen* die worden teruggezonden naar de leverancier.
  • Opgewerkte radioactieve afvalstoffen bestemd voor een ander gebruik.
  • Radioactieve afvalstoffen van natuurlijke oorsprong die niet het gevolg zijn van verwerking.

De richtlijn verbiedt de uitvoer van radioactieve afvalstoffen naar:

  • Afrikaanse of Caribische landen of landen in de Stille Oceaan, zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou
  • Ieder ander niet-EU-land dat niet in staat is de radioactieve afvalstoffen te beheren.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 25 december 2008.

Zie vervoer van radioactief materiaal voor meer details.

KERNBEGRIPPEN

* Radioactieve afvalstoffen: radioactief materiaal waarvoor geen verder gebruik is voorzien.

* Verbruikte of bestraalde splijtstof: nucleaire brandstof die is bestraald in en permanent verwijderd uit een reactorkern. Dit kan een grondstof zijn voor opwerking en hergebruik, of voor eindberging bestemd zijn.

* Houder: een persoon of organisatie die belast is met de planning van de overbrenging van radioactieve afvalstoffen of verbruikte splijtstof en die daar voorafgaand aan de overbrenging juridisch verantwoordelijk voor is.

* Afgedankte bron: bron die niet langer wordt gebruikt, noch bestemd is om te worden gebruikt voor de handeling waarvoor oorspronkelijk een vergunning was verleend.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

PB L 337 van 5.12.2006, blz. 21-32

GERELATEERDE BESLUITEN

Aanbeveling van de Commissie 2008/956/Euratom van 4 december 2008 betreffende criteria voor de uitvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof naar derde landen (PB L 338 van 17.12.2008, blz. 69-71)

Beschikking 2008/312/Euratom van de Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van het in Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad bedoelde uniforme document voor toezicht en controle op de overbrenging van radioactieve afvalstoffen en verbruikte splijtstof (PB L 107 van 17.4.2008, blz. 32-59)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake de tenuitvoerlegging door de lidstaten van Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006 betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof (COM(2013) 240 final van 25 april 2013)

Laatste bijwerking 27.08.2015

Top