Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitvoer van cultuurgoederen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Uitvoer van cultuurgoederen

Om te komen tot een eenvormige controle bij de uitvoer van cultuurgoederen, werd bij ondergenoemde verordening de uitvoer van die goederen uit het douanegebied van de EU aan een vergunning onderworpen.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze verordening heeft ten doel tot een eenvormige controle te komen bij de uitvoer van cultuurgoederen. Zij is van toepassing op de cultuurgoederen die zijn genoemd in de bijlage bij de verordening.

Uitvoervergunning

Bij de uitvoer van cultuurgoederen moet een uitvoervergunning worden overgelegd die in de gehele EU geldig is.

De vergunning wordt op verzoek van de belanghebbende afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Bij uitvoer moet de uitvoervergunning, tezamen met de aangifte ten uitvoer, worden aangeboden bij het bevoegde douanekantoor.

De lidstaten kunnen weigeren een uitvoervergunning af te geven voor cultuurgoederen die onder de wetgeving vallen ter bescherming van nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit.

Samenwerking tussen douanediensten

De nationale douanediensten en de Commissie werken met elkaar samen en verlenen elkaar bijstand bij de uitvoering van deze verordening.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 3911/92

1.4.1993

-

L 395 van 31.12.1992

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 2469/96

27.12.1996

-

L 335 van 24.12.1996

Verordening (EG) nr. 974/2001

8.6.2001

-

L 137 van 19.5.2001

Verordening (CE) nr. 806/2003

5.6.2003

-

L 122 van 16.5.2003

GERELATEERDE BESLUITEN

Maatrelen ter uitvoering

Verordening van de Commissie (EEG) nr. 752/93 van 30 maart 1993 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen [Publicatieblad L 77 van 31.3.1993]. Bij deze verordening werd vastgesteld dat een vergunning moet worden aangevraagd voor de uitvoer van de in de bijlage vermelde cultuurgoederen. Ook bevat deze verordening het model van het daarvoor vereiste formulier en aanwijzingen hoe dit formulier moet worden ingevuld. De uitvoervergunning heeft een beperkte geldigheidsheidsduur. Deze verordening werd gewijzigd bij de volgende verordeningen:

Verordening (EG) nr. 1526/98 van de Commissie van 16 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 752/93 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen [Publicatieblad L 201 van 17.7.1998] Om onnodige administratieve formaliteiten te voorkomen, werd bij deze verordening een methode vastgesteld voor de afgifte van open vergunningen voor de tijdelijke uitvoer van cultuurgoederen ten behoeve van tentoonstellingen in derde landen.

Verordening (EG) nr. 656/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot wziging van Verordening (EEG) nr. 752/93 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen [Publicatieblad L 104 van 8.4.2004; rectificatie in Publicatieblad L 203 van 8.6.2004] Deze verordening voorziet in een nieuw modelformulier voor de normale exportvergunning. Het oude formulier was niet in overeenstemming met het model van de Verenigde Naties voor handelsdocumenten.

De verordening voorziet tevens in de mogelijkheid om het document langs elektronische weg op te stellen.

Om controle op de uitvoer van cultuurgoederen te vergemakkelijken is bovendien bepaald dat de douanekantoren via welke de goederen het douanegebied van de EU verlaten exemplaar 3 van het formulier van de normale uitvoervergunning rechtstreeks terugzenden aan de instantie die de vergunning heeft afgegeven.

Tweede verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 december 2005 over de toepassing van Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een Lid- Staat zijn gebracht [COM(2005) 675 def. - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen en Richtlijn 93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht [COM (2000) 325 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Bevoegde instanties

Lijst van bevoegde autoriteiten voor de afgifte van vergunningen voor cultuurgoederen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad [Publicatieblad C 187 van 10.8.2006)

Administratieve samenwerking

Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschrift [Publicatieblad L 82 van 22.3.1997].

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften [COM (2006) 866 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 21.04.2008

Top