Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie voor de douane-unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategie voor de douane-unie

De Commissie stelt een nieuwe strategie vast voor de douaneactiviteiten van de Europese Unie, met als doel zich aan de huidige en toekomstige veranderingen aan te passen en concrete acties voor te stellen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité van 8 februari 2001 betreffende een strategie voor de douane-unie [COM (2001) 51 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

In deze mededeling worden de huidige en toekomstige uitdagingen voor de douanediensten aangehaald: de uitbreiding van de Europese Unie, de bestrijding van fraude, de georganiseerde misdaad, de rol van de douane bij de inning van ontvangsten, de evolutie van de internationale handel, de veiligheid van de burgers, de nieuwe technieken inzake het handelsverkeer, de invloed op het concurrentievermogen van communautaire ondernemingen en het toenemende belang van indirecte belastingen.

In de mededeling worden de volgende instrumenten aangehaald om de uitdagingen aan te gaan: de beste praktijken, de samenwerking tussen de betrokken entiteiten, de opleiding van beambten en exploitanten, de vereenvoudiging van de wetgeving en de investeringen in infrastructuur en uitrusting.

Dit zijn de strategische doelstellingen van de Europese Unie voor de komende jaren op douanegebied:

Ter invoering van de nieuwe strategie voor de douane-unie heeft de Commissie vijf actieterreinen bepaald: de wetgeving vereenvoudigen en rationaliseren, de douanecontroles verbeteren, een goede dienstverlening voor de ondernemingen garanderen, de opleidingen en de internationale samenwerking op douanegebied verbeteren.

Vereenvoudiging en rationalisering van de wetgeving

De douanewetgeving dient gewijzigd te worden om het hoofd te bieden aan het fraudeprobleem en om rekening te houden met de evolutie van de zakenwereld. In de mededeling worden concrete acties voorgesteld:

 • de ondernemers betrekken bij de voorbereiding van de wetgeving en hen helpen de complexe wetgeving beter te begrijpen;
 • de sancties verder op elkaar afstemmen;
 • ervoor zorgen dat alle regelgevingen de elektronische gegevensoverdracht mogelijk maken;
 • de toepassing van de wetgeving verbeteren.

Betere douanecontroles

Hieromtrent worden verschillende acties voorgesteld:

 • de controlestandaarden en toepassing van de controles perfectioneren;
 • de samenwerking tussen de douanediensten onderling en met de andere diensten (belastingen, politie, enz.) bevorderen;
 • efficiënter gebruik maken van de risicoanalyse;
 • de bestrijding van namaak, piraterij en valse oorsprongsvermelding versterken;
 • een nieuw systeem voor geautomatiseerd douanevervoer ontwikkelen;
 • de nieuwe informatietechnologieën toepassen bij de douane;
 • gemeenschappelijke auditmodules tussen de Commissie en de lidstaten ontwikkelen.

Betere dienstverlening aan het bedrijfsleven

De volgende acties worden in de mededeling aangehaald om de dienstverlening aan het bedrijfsleven te verbeteren:

 • vereenvoudiging en verbetering van de procedures;
 • bevordering van elektronische toegang tot douane-informatie;
 • voortzetting van de werkzaamheden voor de vergemakkelijking van het handelsverkeer;
 • convenantenprogramma's om de samenwerking te bevorderen.

Betere opleiding

De opleiding van douanebeambten en ondernemingen is onontbeerlijk. De Commissie stelt voor om:

 • gemeenschappelijke opleidingsmodules op te stellen;
 • de haalbaarheidsstudie voor een Europese douaneacademie af te ronden;
 • de opleiding te richten op probleemgebieden en op de naleving van de wetgeving door de ondernemingen.

Betere internationale samenwerking

Om de samenwerking tussen de douanediensten te verbeteren, wordt in de mededeling onderstreept dat:

 • de Gemeenschap op de internationale fora voor douanezaken passend vertegenwoordigd moet zijn;
 • de internationale samenwerking bevorderd moet worden, onder meer met het oog op de uitbreiding en de fraudebestrijding.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 1 april 2008 - Strategie voor de ontwikkeling van de douane-unie [COM(2008) 169 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

Deze strategie is bedoeld als aanvulling op de douanehervorming. Na de wettelijke en technologische modernisering van de douanediensten, moet dit proces worden toegepast in de administraties van de douanediensten door de menselijke dimensie ervan te benadrukken.

See also

 • Meer informatie vindt u op de website van het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (DG TAXUD) over de douanestrategie (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 27.05.2008

Top