Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten

1) DOELSTELLING

Invoering van een systeem door middel waarvan de gegevens ten behoeve van de statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten rechtstreeks bij afzenders en geadresseerden worden verzameld en niet meer door middel van controles aan de binnengrenzen

2) COMMUNAUTAIRE MAATREGEL

Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad van 7 november 1991 betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten.

Gewijzigd bij:

Verordening (EG) nr. 1182/99 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999.

Verordening (EG) nr. 1624/2000 van de Raad van 10 juli 2000

3) INHOUD

Verordening (EEG) nr. 3330/91

Deze verordening is van kracht gedurende de overgangsperiode, die loopt van 1 januari 1993 tot op het moment van de overgang op een eenvormig belastingstelsel in de lidstaat van oorsprong.

Definitie van de begrippen "goederenverkeer tussen lidstaten", "goederen", "communautaire goederen", "niet-communautaire goederen", "statistisch registratiegebied van een lidstaat", "goederen die zich op de interne markt van de Gemeenschap in het vrije verkeer bevinden", enzovoort.

Omschrijving van de algemene doelstelling van de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten en van die van elk van deze statistieken (voor de doorvoer, het entrepotverkeer en de handel) ten opzichte van de andere.

Bepalingen ten aanzien van de vrijstelling van verplichtingen op statistisch gebied.

Bepalingen betreffende een permanent stelsel voor het verzamelen van statistische gegevens (Intrastat). Toepassing van het stelsel op lidstaten, goederen en bijzondere statistieken. Het verzamelen van de gegevens betreffende goederen waarop het Intrastat-stelsel niet van toepassing is, wordt geregeld door de Commissie.

Bepalingen betreffende de informatieplichtige voor de statistiek in het kader van het Intrastat-stelsel. Algemene definitie van de informatieplichtige en voorwaarden waaronder de verplichting tot het verschaffen van informatie kan worden overgedragen.

Bepalingen betreffende het inrichten en bijhouden in de lidstaten van registers van intracommunautaire subjecten in het kader van het Intrastat-stelsel door de diensten van de lidstaten die belast zijn met de opstelling van de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten.

Bepalingen betreffende de steun die de belastingadministratie van een lidstaat moet geven aan de diensten die in die lidstaat zijn belast met de opstelling van de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten.

Reeks bepalingen, in het kader van het Intrastat-stelsel, betreffende de dragers van de statistische informatie, de indiening van de gegevens door de informatieplichtigen bij de bevoegde nationale diensten door middel van periodieke aangiften, de bevoegdheid van de lidstaten sancties vast te stellen, de door de Commissie te organiseren periodieke enquêtes en het verslag van de Commissie aan het Europese Parlement en de Raad over de werking van het Intrastat-stelsel.

Van de statistieken van de goederenhandel wordt de statistiek van de handel tussen de lidstaten als eerste geregeld. Vaststelling van het specifieke doel ervan, definitie van de lidstaat van verzending en de lidstaat van aankomst, toepassing van het Intrastat-stelsel op deze statistiek. Bepalingen betreffende de goederennomenclatuur, met name de gecombineerde nomenclatuur, en de landennomenclatuur. Vaststelling van de lijst van de elementen die in de statistische aangifte moeten worden vermeld, alsmede definitie van deze elementen. Bepalingen betreffende de opstelling van deze statistiek, de indiening van de gegevens door de lidstaten, de vertrouwelijke gegevens en de eventuele vereenvoudiging van de statistische informatie.

Definitie van de verschillende statistische drempels waarbij ondanks een aanzienlijke verlichting van de taak van de informatieplichtigen voor de statistiek toch betrouwbare resultaten worden verkregen, namelijk de uitsluitings-, assimilatie- en vereenvoudigingsdrempels, de belangrijkste door de lidstaten in acht te nemen toepassingsbepalingen en de bevoegdheid van de Commissie ter zake, met name wat de vaststelling van de kwaliteitscriteria betreft waaraan de door de lidstaten opgestelde resultaten moeten voldoen.

Instelling van een beheercomité voor de statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Slotbepalingen betreffende de doorvoer- en de entrepotstatistiek, de voorwaarden voor de geheimhouding van de statistische gegevens en de bijzondere goederenbewegingen. Bovendien heeft de Commissie bevoegdheden op het gebied van vereenvoudigde procedures en zorgt zij voor gunstige voorwaarden voor het gebruik van automatische verwerking en de elektronische overbrenging van de informatie.

Om rekening te houden met hun eigen administratieve organisatie mogen lidstaten andere dan de door de Commissie voorgestelde vereenvoudigde procedures instellen, mits de informatieplichtigen tussen beide mogen kiezen. De lidstaten die van deze mogelijkheid gebruik maken, stellen de Commissie daarvan in kennis.

Verordening (EG) nr. 1182/99

Deze verordening leidt tot een vermindering van het aantal gegevens die de lidstaten verplicht zijn te verstrekken.

Verordening (EG) nr. 1624/2000

Deze verordening vereenvoudigt het gebruik van de gecombineerde nomenclatuur voor de intracommunautaire en de buitenlandse handel.

4) einddatum voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving in de lidstaten

5) datum van inwerkingtreding (indien verschillend van 4)

  • Verordening (EEG) nr. 3330/91:19.11.199101.01.1993: artikelen 1 tot en met 9, artikel 11, artikel 13, lid 1, artikelen 14 tot en met 27.
  • Verordening (EG) nr. 1182/99:datum van inwerkingtreding: 29.06.1999datum van toepassing: 01.01.2001
  • Verordening (EG) nr. 1624/2000:datum van inwerkingtreding: 27.07.2000datum van toepassing: 01.01.2001

6) referenties

Publicatieblad L 316, 16.11.1991Publicatieblad L 144, 09.06.1999Publicatieblad L 187 van 23.10.1992

7) verdere werkzaamheden

Verordening - Publicatieblad L 273, 16.10.2001 Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie van 15 oktober 2001 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en de handel tussen de lidstaten.

8) uitvoeringsmaatregelen van de commissie

Verordening (EEG) nr. 2256/92 - Publicatieblad L 219, 04.08.1992 Verordening van de Commissie van 31 juli 1992 betreffende de statistische drempels voor de statistiek van de handel tussen de lidstaten.

In deze verordening worden de regels gegeven, die de lidstaten bij de vaststelling van de statistische drempels moeten volgen. De statistische drempels hebben tot gevolg dat de verplichtingen van de informatieplichtigen worden geschorst of verminderd. Bij de toepassing wordt rekening gehouden met de in deze verordening vastgelegde kwaliteitseisen en mogelijkheden de taak van de deelnemers aan het intracommunautaire goederenverkeer te verlichten.

Verordening - Publicatieblad L 307, 23.10.1992 Verordening (EEG) nr. 3046/92 van de Commissie van 22 oktober 1992 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten en tot wijziging van die verordening.

In deze verordening wordt het toepassingsgebied van het Intrastat-stelsel afgebakend. De verplichtingen van de deelnemers aan het intracommunautaire goederenverkeer worden vastgesteld, evenals de regels betreffende de procedure en de verstrekking van de informatie.

Deze verordening werd door de volgende verordening gewijzigd:

Verordening (EG) nr. 860/97 - Publicatieblad L 123, 15.05.1997Verordening (EG) nr. 1894/98 - Publicatieblad L 245, 04.09.1998Verordening (EG) nr. 2535/98 - Publicatieblad L 318, 27.11.1998 Deze verordening en de eerdere wijzigingen zijn samengevoegd in Verordening (EG) nr. 1901/2000 van de Commissie van 7 september 2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten [Publicatieblad L 228 van 08.09.2000].

Verordening - Publicatieblad L 364, 12.12.1992 Verordening (EEG) nr 3590/92 van de Commissie van 11 december 1992 betreffende gegevensdragers voor de statistiek van de handel tussen de lidstaten.

In deze verordening worden de gegevensdragers voor het bij Verordening nr. 3330/91 ingevoerde Intrastat-stelsel vastgesteld. Het gaat om de Intrastat-formulieren, die zijn bestemd voor de aangifte door elk van de categorieën informatieplichtigen. Daarnaast worden specifieke instructies gegeven betreffende de magnetische gegevensdragers, het vrijwillig gebruik van het enig administratief document en de door de lidstaten ingevoerde formulieren.

Laatste wijziging: 22.10.2001

Top