Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een agenda voor een duurzaam en concurrerend Europees toerisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een agenda voor een duurzaam en concurrerend Europees toerisme

Europa is de meest gewaardeerde toeristische bestemming ter wereld. Het toerisme draagt sterk bij aan de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid in Europa. Het concurrentievermogen van de sector is echter nauw verbonden met de duurzaamheid ervan, aangezien de kwaliteit van de toeristische bestemmingen sterk afhankelijk is van de natuurlijke omgeving en de plaatselijke bevolking. Daarom is een globale benadering nodig die gericht is op zowel economische welvaart als sociale cohesie, bescherming van het milieu en bevordering van de cultuur van de Europese toeristische bestemmingen.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie van 19 oktober 2007: "Een agenda voor een duurzaam en concurrerend Europees toerisme" [COM(2007) 621 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Deze mededeling moet worden beschouwd als de officiële lancering en goedkeuring van een agenda voor een duurzaam en concurrerend Europees toerisme. Economische welvaart, sociale rechtvaardigheid en cohesie, bescherming van het milieu en de cultuur: dat zijn de doelstellingen van deze agenda.

De voornoemde doelstellingen houden voor de sector tal van uitdagingen in, waaronder:

 • het garanderen van de veiligheid van de toeristen en de plaatselijke gemeenschappen;
 • bescherming van de natuurlijke en culturele hulpbronnen van de toeristische bestemmingen;
 • beperking van het verbruik van grondstoffen en van vervuiling op toeristische bestemmingen;
 • beheer van de veranderingen in het belang van de gemeenschap;
 • vermindering van het seizoensgebonden karakter van de vraag;
 • bestrijding van de milieueffecten van het toeristenverkeer;
 • totstandbrenging van een voor iedereen toegankelijk toerisme, zonder discriminatie (EN);
 • kwalitatieve verbetering van de werkgelegenheid binnen de toeristische sector.

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de agenda zullen passende beleidsmaatregelen ten uitvoer worden gelegd, zoals een duurzaam beheer van de bestemmingen (bijvoorbeeld door een effectieve ruimtelijke ordening en ontwikkelingsplanning en door investeringsbeslissingen ten behoeve van infrastructuur en diensten), integratie van aspecten van duursame ontwikkeling in het bedrijfsleven (EN) en bewustmaking van toeristen ten aanzien van het belang van een duurzaam toerisme.

Om een duurzaam en concurrerend toerisme tot stand te brengen stelt de Commissie de volgende uitgangspunten voor:

 • toepassing van een globale en geïntegreerde benadering teneinde een uitgebalanceerd toerisme te ontwikkelen dat respectvol omgaat met de samenleving en het milieu;
 • langetermijnplanning, door rekening te houden met de belangen van zowel de huidige als de toekomstige generaties;
 • het bereiken van het juiste ontwikkelingsritme, met eerbiediging van de eigen kenmerken van de toeristische;
 • benutting en uitwisseling van de beste beschikbare kennis in geheel Europa;
 • risicominimalisering en -management (het voorzorgbeginsel), door preventieve maatregelen te nemen om negatieve gevolgen voor het milieu of de samenleving te voorkomen;
 • koppeling van effecten en kosten (de gebruiker en de vervuiler betalen), teneinde de aan verbruik en productie verbonden kosten voor de samenleving beter tot uitdrukking te laten komen in de prijzen;
 • in voorkomend geval, vaststelling en naleving van capaciteitsgrenzen, aangezien het soms nodig kan zijn om de belastingscapaciteit (pdf) van een toeristische bestemming te bepalen en de omvang van de toeristische ontwikkeling aan banden te leggen;
 • doorlopende monitoring, aangezien duurzaamheid een nooit aflatende waakzaamheid vereist.

Alle actoren die betrokken zijn bij het toerisme in Europa wordt verzocht deel te nemen aan de tenuitvoerlegging van deze agenda: alle overheidsniveaus, bedrijven, toeristen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, vakverenigingen, consumentenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties. De Commissie zelf is voornemens de onderstaande acties te ontplooien.

De actoren aanzetten tot de opbouw en uitwisseling van kennis

Uitwisseling van goede praktijken inzake duurzaamheid en concurrentievermogen van het toerisme is absoluut onontbeerlijk. Daarom verleent en/of zal de Commissie actieve steun verlenen aan de volgende initiatieven:

 • conferenties, onderzoek en publicatie van een handleidung bij de professionalisering van het toerisme;
 • samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en publieke en private observatoria, onderwijs over toerisme en transnationale scholing;
 • oprichting van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende soorten bestemmingen en versterking of totstandbrenging van platforms;
 • organisatie van het jaarlijks Europees Forum voor het toerisme (EN);
 • gebruikmaking van de jaarverslagen van de lidstaten;
 • verzameling en verspreiding van statistische en geografische gegevens en tenuitvoerlegging van de activiteiten van de observatoria;
 • uitwisseling van goede praktijken met de betrokken internationale organisaties.

Promoten van topbestemmingen

De Commissie zal de uitvoering van het initiatief " Europese topbestemmingen " (EDEN) (EN) voortzetten. Bovendien zal zij Europa blijven promoten als een hoogkwalitatieve en duurzame bestemming. Zij zal daarvoor samenwerken met de

Europese Commissie voor toerisme (EN) en de nationale organisaties voor toerisme en zij zal daarbij maximaal gebruik maken van het portaal van Europese toeristische bestemmingen.

Aanboren van financiële instrumenten van de EU

De toeristische projecten komen in aanmerking voor steun uit diverse communautaire fondsen, waaronder:

Volledige integratie van duurzame ontwikkeling en concurrentievermogen in het beleid van de Commissie

Verscheidene Europese beleidsterreinen kunnen van grote invloed zijn op het toerisme en de duurzame ontwikkeling ervan: milieu, vervoer, werkgelegenheid en ook onderzoek. De impact van deze beleidsterreinen verschilt van gebied tot gebied. De Commissie zal rekening houden met de specifieke behoeften van elk van deze gebieden, of het nu gaat om kust- of zeegebieden, bergstreken, plattelandsgebieden of stedelijke gebieden.

See also

Meer informatie betreffende de communautaire acties ten behoeve van de toeristische sector vindt u op de website van het DG Ondernemingen en industrie.

Laatste wijziging: 15.02.2008

Top