Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De uitvoerende agentschappen van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De uitvoerende agentschappen van de EU

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 58/2003 — uitvoerende agentschappen van de EU

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening stelt het statuut vast van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van EU-programma's worden gedelegeerd. Ze regelt met name bepaalde essentiële aspecten met betrekking tot hun:

structuur,

taken,

werking,

begrotingssysteem,

personeel,

toezicht,

verantwoordelijkheid.

KERNPUNTEN

De Europese Commissie heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bepaalde EU-programma's gedelegeerd aan derde instanties die bekend staan als „uitvoerende agentschappen” . Er zijn zes uitvoerende agentschappen:

Oprichten van een uitvoerend agentschap

De Commissie heeft de bevoegdheid om na een voorafgaande kosten-batenanalyse een uitvoerend agentschap op te richten, de werkingsperiode ervan te verlengen of het agentschap op te heffen. In die kosten-batenanalyse wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals:

bepaling van de taken die externalisering wettigen;

een evaluatie van baten en kosten, met inbegrip van de impact op de menselijke hulpbronnen;

de doeltreffendheid en flexibiliteit van uitvoering;

vereenvoudiging van de gebruikte procedures;

de afstand van de uitbestede actie ten opzichte van de eindbegunstigden.

Indien de Commissie oordeelt dat een uitvoerend agentschap niet langer nodig is, of dat het voortbestaan ervan niet langer strookt met de beginselen van goed financieel beheer, kan zij besluiten het op te heffen.

Taken

Aan een uitvoerend agentschap kunnen onder meer de volgende taken worden opgedragen:

het beheer van de verschillende projectcyclusfasen;

het vaststellen van besluiten tot uitvoering van de budgettaire handelingen en het toekennen van overheidsopdrachten en subsidies;

het verzamelen, analyseren en aan de Commissie verstrekken van alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het EU-programma.

Ze mogen geen taken uitvoeren die het maken van politieke keuzen inhouden.

De Commissie stelt in de akte van delegatie de voorwaarden, criteria, parameters en regels vast die het uitvoerend agentschap in acht moet nemen.

Structuur

Uitvoerende agentschappen worden bestuurd door een directiecomité en een directeur.

Het directiecomité bestaat uit vijf leden, die door de Commissie worden aangewezen voor twee jaar (verlengbaar). Het directiecomité stelt het jaarlijkse werkprogramma van het uitvoerend agentschap op, stelt de huishoudelijke begroting en het jaarlijkse activiteitenverslag ervan vast en stelt maatregelen ter bestrijding van fraude en onregelmatigheden vast en past deze toe.

De directeur is een EU-ambtenaar die wordt benoemd door de Commissie voor vier jaar (verlengbaar).

Het personeel van het uitvoerend agentschap bestaat enerzijds uit EU-ambtenaren die door de instellingen tijdelijk worden gedetacheerd en anderzijds uit personeelsleden die door het uitvoerend agentschap op basis van een verlengbaar contract worden aangeworven.

Controles

De uitvoerende agentschappen worden gecontroleerd door:

de Commissie, met name de interne controleur van de Commissie;

het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF);

Om de drie jaar wordt een extern evaluatieverslag over elk uitvoerend agentschap opgesteld en voorgelegd aan het directiecomité van het uitvoerend agentschap, het Europees Parlement, de Raad en de Europese Rekenkamer.

ACHTERGROND

Agentschappen en andere EU-instellingen

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 58/2003 van 19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1–8)

Laatste bijwerking 25.11.2015

Top