Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vermindering van de administratieve lasten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vermindering van de administratieve lasten

De Europese Commissie streeft naar een vermindering van de bureaucratische verplichtingen waarmee ondernemingen worden geconfronteerd. Daarom stelt ze voor de administratieve kosten met zo'n 25 % in te perken over een periode van 5 jaar. Dergelijke kostenbeperking zou een verhoging van 1,5 % van het BBP moeten opleveren, wat neerkomt op bijna 150 miljard euro.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's van 24 januari 2007, „Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de Europese Unie” [COM(2007) 23 definitief - Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

SAMENVATTING

Met het oog op de naleving van de ambities vooropgesteld in de herziene strategie van Lissabon en het programma „Betere regelgeving”, heeft de Commissie vastgesteld dat een verlaging van de administratieve lasten van de ondernemingen noodzakelijk is*. Ondernemingen besteden inderdaad erg veel tijd aan het naleven van bepaalde informatieverplichtingen, in plaats van hun tijd te benutten voor de uitvoering van hun hoofdactiviteit.

De administratieve lasten vloeien voort uit de informatieverplichtingen die vervat zitten in de wetgevende teksten. Het programma ter vermindering van de administratieve lasten is gebaseerd op deze informatieverplichtingen. Het is inderdaad eenvoudiger om informatieverplichtingen te vergelijken dan volledige wetgevende teksten. De maatregelen ter vermindering van de administratieve lasten beperken zich tot de vereenvoudiging van de informatie-eisen en wijzigen geenszins de fundamentele principes van de basiswetgeving.

De administratieve lasten vloeien voort uit het internationaal recht, het gemeenschapsrecht, het nationaal recht of het regionaal recht. Zowel het internationaal recht als een deel van het gemeenschapsrecht vereisen een omzetting naar het nationaal niveau. Daarom is hier sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid die een voortdurende samenwerking vereist tussen de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten.

Meten van de administratieve kosten in de EU.

Dit actieprogramma maakt gebruik van een communautair berekeningsmodel van de administratieve lasten. Dit model is gebaseerd op de SKM-methode (Standaard Kosten Model), waarin enkele varianten werden opgenomen. De SKM-methode werd in Nederland ontwikkeld. Deze methode beoogt het identificeren van de informatieverplichtingen in de verordeningen die bedrijven verplichten bepaalde informatie aan de overheid of aan derden te verstrekken. Het model voorziet eveneens een evaluatie van de interne en externe middelen die door bedrijven aangewend worden om de gevraagde informatie te verzamelen.

De SKM-methode wordt toegepast door een netwerk van 17 lidstaten. De Commissie heeft echter aangegeven dat het noodzakelijk is een echt communautair berekingsmodel voor administratieve lasten (EU-SKM) uit te werken. Het EU-SKM is geïnspireerd op de SKM-methode maar verschilt op het vlak van doelgroepen voor wie de informatieverplichtingen bestemd zijn. Deze waarnemingsgebieden zijn ruimer en omvatten bedrijven, vrijwilligersorganisaties, overheid en burgers. Het vernieuwende karakter van de EU-SKM methode situeert zich hoofdzakelijk in de beoordeling van gold-plating *.

Het actieprogramma legt het meten van de administratieve lasten opgelegd door het EG-recht vast als streefdoel voor november 2008. Een meting van de administratieve lasten op EU-niveau moet beantwoorden aan drie uitdagingen, met name:

 • Gedetailleerd identificeren van alle informatieverplichtingen die voortvloeien uit wetteksten. Het programma ter vermindering van de administratieve lasten moet gebaseerd zijn op de informatieverplichtingen en niet op volledige wetteksten. Een duidelijke classificatie van de informatieverplichtingen is noodzakelijk zowel op vlak van de Gemeenschap als op nationaal niveau.
 • Harmonisatie van de te meten informatieverplichtingen. Een minimale harmonisatie is noodzakelijk om de gegevens van de lidstaten te vergelijken en gemeenschappelijke verminderingsdoelstellingen vast te leggen. Enkele van de te harmoniseren parameters zijn: de classificaties naar oorsprong van de informatieverplichtingen, de gestandaardiseerde kostenratio's, de aard van de administratieve activiteiten in kwestie en de betrokken bevolkingsgroepen, de definitie van een „efficiënte onderneming” en tenslotte de betrokken entiteiten. Om praktische redenen mag de harmonisatie aanvankelijk enkel betrekking hebben op de maatregelen bestemd voor de bedrijven.
 • Selectie van de te meten informatieverplichtingen. Om praktische redenen stelt de Commissie voor om alleen metingen te verrichten voor verordeningen en richtlijnen van de EG en de uitvoeringsbepalingen voor hun omzetting naar nationale wetgeving. De Commissie stelt eveneens voor de te meten informatieverplichtingen te beperken tot volgende prioritaire gebieden: ondernemingsrecht, farmaceutische wetgeving, arbeidsrelaties en -omstandigheden, fiscaal recht en BTW, statistieken, landbouw en landbouwsubsidies, voedselveiligheid, transport, visvangst, financiële diensten, milieu, cohesiebeleid en openbare aanbestedingen. De Commissie geeft voorrang aan deze domeinen waar de administratieve lasten het hoogst liggen.

Een communautaire strategie vastleggen voor de verlaging van de administratieve lasten

Vooreerst stelt de Commissie voor om als globaal streefcijfer een verlaging van 25 % van de administratieve lasten aan te houden voor de gehele EU. Deze doelstelling zou moeten bereikt worden binnen een termijn van 5 jaar.

Om deze doelstelling na te streven voorziet de Commissie een verlaging van bepaalde lasten in domeinen waar onmiddellijke actie mogelijk is. Door enkele kleine wijzigingen in de bestaande wetgevingen aan te brengen, kunnen op eenvoudige en snelle wijze belangrijke resultaten worden behaald. De Commissie heeft 11 sectoren aangeduid waar de administratieve lasten kunnen verlaagd worden met 1,3 miljard euro.

De lidstaten zullen eveneens belangrijke beslissingen moeten nemen om de lasten te verminderen want een aanzienlijk deel van de kosten is rechtstreeks afkomstig van de nationale en regionale wetgevingen.

Om deze doelstellingen te realiseren, stelt de Commissie volgende algemene principes voor ter vermindering van de administratieve lasten:

 • verlaag de verplichte rapporteringsfrequentie tot het noodzakelijk minimum;
 • ga na of dezelfde informatieverplichting niet meerdere keren werd opgelegd;
 • geef de voorkeur aan gegevensverzameling via internet;
 • beperk de verplichtingen voor het midden- en kleinbedrijf door drempels voor informatievereisten in te voeren;
 • bepaal de marktdeelnemers die het hoogste risico lopen op administratieve lasten;
 • verminder informatievereisten of schaf deze af wanneer zij betrekking hebben op wettelijke vereisten die verdwenen zijn of ondertussen werden gewijzigd;
 • verduidelijk bepaalde complexe wetteksten die de werking van bedrijven kan afremmen.

Organisatie

De Commissie verduidelijkt tenslotte de organisatorische structuur van het programma. Er zal bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op externe consultants voor de meting van de administratieve lasten van de communautaire wetgeving. De uitvoering van dit programma zal gebeuren in nauwe samenwerking met de lidstaten.

Volgende stappen

De Commissie verzoekt de lidstaten hun meting vanaf heden tot eind 2009 af te ronden en ten laatste in oktober 2008 hun doelstellingen ter vermindering van de administratieve lasten op nationaal niveau vast te leggen.

De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad voor om op korte termijn maatregelen te nemen met betrekking tot de prioritaire gebieden.

Tenslotte zal de Commissie op regelmatige basis de vooruitgang evalueren van de uitvoering van onderhavig programma.

Belangrijkste begrippen

 • Administratieve lasten: lasten die worden gedragen door ondernemingen, vrijwilligersorganisaties, overheden en burgers voor het naleven van wettelijke verplichtingen inzake informatieverstrekking over hun activiteiten (of producten) aan de overheid of aan particulieren.
 • Gold-plating: Gold-plating doet zich voor wanneer een autoriteit een tekst omzet en daarbij de oorspronkelijke verplichtingen instelt of uitbreidt.

Laatste wijziging: 12.02.2007

Top