Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preventie en bestrijding van mensenhandel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preventie en bestrijding van mensenhandel

Mensenhandel wordt beschouwd als een van de ernstigste misdrijven wereldwijd. Het is een ernstige schending van de mensenrechten. Deze richtlijn stelt regels op in de hele Europese Unie (EU) om dit afschuwelijke verschijnsel aan te pakken.

BESLUIT

Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Hierin staan de minimale gemeenschappelijke regels voor het vaststellen van mensenhandel en de bijbehorende straf. De richtlijn voorziet ook in maatregelen om dit verschijnsel beter te voorkomen en de bescherming van slachtoffers te verbeteren.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Definities

  • De volgende opzettelijke gedragingen zijn strafbaar: het met geweld werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen ten behoeve van uitbuiting.
  • Uitbuiting omvat ten minste: i) seksuele uitbuiting of prostitutie; ii) gedwongen arbeid of dienstverlening (bedelarij, slavernij, uitbuiting van strafbare activiteiten of de verwijdering van organen daaronder begrepen).

Sancties: de richtlijn stelt de maximale straf voor deze strafbare feiten op ten minste vijf jaar gevangenisstraf en ten minste tien jaar in geval van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld als het strafbare feit is gepleegd tegen heel kwetsbare slachtoffers (zoals kinderen) of wanneer dat door een criminele organisatie is gepleegd.

Vervolging: EU-landen mogen hun onderdanen vervolgen voor strafbare feiten gepleegd in een ander EU-land en ze mogen gebruikmaken van opsporingsmethoden zoals aftappen (van bijvoorbeeld telefoongesprekken of e-mails).

Ondersteunen van slachtoffers: slachtoffers krijgen bijstand vóór, tijdens en na de strafprocedure zodat zij hun rechten verleend door hun status van slachtoffer in de strafprocedure kunnen uitoefenen. Bijstand kan bestaan uit opvang in opvanghuizen of het verlenen van medische en psychologische bijstand en informatie- en tolkdiensten.

Kinderen en tieners (onder de 18) kunnen gebruikmaken van aanvullende maatregelen, zoals fysieke en psychosociale ondersteuning, toegang tot onderwijs en, waar van toepassing, de mogelijkheid om een voogd of een vertegenwoordiger aan te wijzen. Zij moeten onmiddellijk en in geschikte ruimten worden ondervraagd door gekwalificeerde deskundigen.

Slachtoffers hebben het recht op politiebescherming en juridische bijstand om hen in staat te stellen een schadevergoeding te vorderen.

Preventie: EU-landen moeten maatregelen nemen om:

  • de vraag die mensenhandel stimuleert, te ontmoedigen;
  • bewustwordingscampagnes en opleidingen voor ambtenaren op te zetten zodat zij in staat zijn slachtoffers en potentiële slachtoffers van mensenhandel te herkennen en met hen om te gaan.

Er is een EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel aangewezen die voor een eenduidige en gecoördineerde aanpak van dit verschijnsel moet zorgen.

Om nationale overheden te helpen het misbruik van het recht op vrij verkeer te beheersen, heeft de Commissie een handboek gepubliceerd over schijnhuwelijken tussen EU-burgers en niet-EU-onderdanen. Sommige gedwongen huwelijken kunnen bijvoorbeeld aspecten van mensenhandel omvatten.

WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is op 15 april 2011 in werking getreden en zou op 6 april 2013 moeten zijn omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Mensenhandel is uitdrukkelijk verboden door het Handvest van de grondrechten van de EU (artikel 5), en de EU heeft een uitgebreid juridisch en beleidskader opgesteld om dit verschijnsel aan te pakken, met name door middel van deze richtlijn (2011/36/EU) en de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016.

Kijk voor meer informatie naar het beleid „Samen tegen mensenhandel”, en websites met wetgeving, de publicatie van 2015 van Eurostat over dit onderwerp en de publicatie van 2014 van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2011/36/EU

15.4.2011

6.4.2013

PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1-11

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: De EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 (COM(2012) 286 final van 19 juni 2012).

EU-plan inzake de beste praktijken, normen en procedures bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel (PB C 311 van 9 december 2005, blz. 1-12).

Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Hulp aan de nationale autoriteiten bij de bestrijding van misbruik van het recht op vrij verkeer: Handboek voor de aanpak van vermoedelijke schijnhuwelijken tussen EU-burgers en burgers van derde landen in de context van het EU-recht inzake vrij verkeer van EU-burgers (COM(2014) 604 final van 26 september 2014).

Werkdocument van de diensten van de Commissie: tussentijds verslag over de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel (SWD(2014) 318 final van 17 oktober 2014).

Laatste bijwerking 03.03.2015

Top