Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Versterking van de rechten van slachtoffers in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Versterking van de rechten van slachtoffers in de EU

Het doel van deze EU-wetgeving is om de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken te verzekeren om zo de rechten van slachtoffers in de EU te versterken.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken.

SAMENVATTING

In deze EU-verordening zijn regels vastgesteld voor een eenvoudige en snelle regeling voor de erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken gelast in EU-lidstaten.

De bedoeling is dat slachtoffers van (bijvoorbeeld huiselijk) geweld of personen van wie de lichamelijke en/of psychische integriteit of vrijheid in gevaar zijn en die krachtens een maatregel bescherming in één EU-lidstaat genieten, dezelfde mate van bescherming genieten in andere EU-lidstaten wanneer zij verhuizen of reizen, zonder tijdrovende procedures te moeten doorlopen.

Een beschermingsmaatregel in een EU-lidstaat is bedoeld om bescherming te bieden aan slachtoffers van geweld (bijvoorbeeld huiselijk geweld, stalking of geweld tegen kinderen), indien hun fysieke en/of psychische integriteit of vrijheid in gevaar zijn.

Beschermingsmaatregelen worden afgegeven door een gerechtelijke of andere instantie op verzoek van de persoon die in gevaar verkeert. Veel van deze maatregelen worden afgegeven zonder dat de persoon van wie de dreiging uitgaat wordt gedagvaard, voornamelijk bij spoedprocedures.

Veel mensen verhuizen of reizen naar het buitenland. Het is daarom uiterst belangrijk ervoor te zorgen dat deze tijdelijke bescherming die wordt verleend in één EU-lidstaat, ook wordt volgehouden wanneer een persoon reist of verhuist naar een andere EU-lidstaat, zonder tijdverslindende procedures te moeten doorlopen.

Een gestandaardiseerd meertalig certificaat is bedoeld om het proces te versnellen door ervoor te zorgen dat de EU-lidstaat waarheen de bedreigde persoon is gegaan, de beschermingsmaatregel erkent die de eerste EU-lidstaat heeft uitgevaardigd zonder tussenliggende formaliteiten.

Het certificaat bevat alle relevante informatie voor erkenning en, waar van toepassing, handhaving van de beschermingsmaatregel. Het is bedoeld om als volgt te werken:

  • De bevoegde instantie van het eerste land vaardigt het certificaat uit aan de beschermde persoon en stelt de persoon van wie de dreiging uitgaat in kennis. (Een vertaling van dit certificaat kan worden aangevraagd door de beschermde persoon.)
  • De beschermde persoon geeft het certificaat en een kopie van de beschermingsmaatregel aan de bevoegde instantie van het tweede land, dat er vervolgens voor zorgt dat het wordt gehandhaafd door de feitelijke elementen van de beschermingsmaatregel indien nodig aan te passen.

REFERENTIE

Besluit

Datum vanwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 606/2013

11.1.2015

-

PB L 181 van 29.6.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2012/29/EU van het Europese Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PB L 315 van 14.11.2012).

Deze richtlijn vervangt de bepalingen van Kaderbesluit 2001/220/JBZ betreffende de status van het slachtoffer in de strafprocedure. Met de richtlijn wordt de bevordering beoogd van het recht op waardigheid, leven, lichamelijke en mentale integriteit; vrijheid en veiligheid; respect voor het privé- en gezinsleven; het recht op eigendom; het principe van non-discriminatie; het gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen; de rechten van het kind, van ouderen en van personen met een handicap, en het recht op een eerlijk proces, met name om op EU-niveau minimumnormen vast te leggen voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.

Laatste wijziging: 07.03.2014

Top