Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Pact inzake immigratie en asiel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europees Pact inzake immigratie en asiel

Dit pact vormt de basis voor de immigratie- en asielbeleidsmaatregelen van de Europese Unie (EU) in een geest van wederzijdse verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de lidstaten en een vernieuwd partnerschap met derde landen.

BESLUIT

Europees Pact inzake immigratie en asiel van 24 september 2008 (Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

SAMENVATTING

Al vele jaren werken de Europese landen aan een harmonisatie van hun immigratie- en asielbeleid. Op verschillende punten werd ook al heel wat vooruitgang geboekt, in het bijzonder in het kader van het programma van Tampere, het Haags programma en vooral het Programma van Stockholm.

De algemene doelstellingen van het Pact zijn:

  • legale immigratie zodanig organiseren dat ze rekening houdt met de door iedere lidstaat vastgestelde prioriteiten, behoeften en opvangcapaciteit, en de integratie van immigranten bevordert;
  • onregelmatige immigratie controleren en vrijwillige terugkeer naar de landen van afkomst of van doorreis van immigranten stimuleren;
  • grenscontroles doeltreffender maken;
  • een Europees kader voor asiel opbouwen;
  • een allesomvattend partnerschap creëren met derde landen om de synergie tussen migratie en ontwikkeling te bevorderen.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN

Asiel

Vanaf 2008 is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van immigratie, asiel en grensbeheer. In dit opzicht was een belangrijk resultaat het aannemen van het voltooide gemeenschappelijk Europees asielstelsel (Common European Asylum System - CEAS) waarin gemeenschappelijke normen en sterkere samenwerking zijn vastgelegd om ervoor te zorgen dat asielzoekers gelijk behandeld worden in een open en eerlijk systeem binnen de hele Europese Unie (EU).

Belangrijke veranderingen inzake grensbeheer zijn ook teweeggebracht, met name ten aanzien van de versterking van het bestuur van het Schengensysteem, de instelling van een Europees grensbewakingssysteem (EUROSUR) om grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen, en nieuwe taken en middelen die beschikbaar gesteld worden door het Agentschap Frontex.

Er werden ook maatregelen genomen op het gebied van het terugkeerbeleid door gebruik te maken van de beste praktijken van lidstaten en operationele samenwerking in de hele EU en in de strijd tegen de exploitatie van immigranten.

Voor wat betreft partnerschappen met derde landen is er een dialoog in gang gezet, met name binnen de context van de totaalaanpak van migratie en het afsluiten van bilaterale overeenkomsten met de zuidelijke mediterrane en oostelijke partnerlanden, met het oog op de aanpak van de diepere oorzaken van onregelmatige en geforceerde migratie.

Legale migratie

Er zijn verschillende belangrijke rechtshandelingen aangenomen op het gebied van legale migratie zoals de richtlijn betreffende een gecombineerde vergunning waarmee het voor niet-EU-ingezetenen mogelijk is om binnen de hele EU te wonen en te werken met een enkele vergunning, en de richtlijn inzake de Europese blauwe kaart die zorgt voor hun mobiliteit. Er zijn nog andere wetten aangenomen om niet alleen de immigratie van niet-EU-studenten en -onderzoekers in de EU mogelijk te maken, maar ook die van seizoenwerkers, niet-EU-managers of -specialisten in geval van een overplaatsing tussen ondernemingen, of niet-EU gedetacheerde werknemers in het kader van de bepalingen van de Dienstenrichtlijn.

Alle EU-lidstaten voeren nu ook de wet in die voorziet in sancties tegen werkgevers die gebruikmaken van illegale arbeidskrachten.

VOLGENDE STAPPEN

Een vastberaden optreden is nu nodig om te voorkomen dat migranten om het leven komen wanneer zij trachten de Europese kust te bereiken. Er moeten ook inspanningen gedaan worden om georganiseerde criminaliteit te bestrijden en integratie te bevorderen.

Voor de periode 2014-2020 zullen acties op dit vlak door twee nieuwe fondsen gefinancierd worden:

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Vijfde jaarverslag over immigratie en asiel (2013) (COM(2014) 288 final - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Vierde jaarverslag over immigratie en asiel (2012) (COM(2013) 422 final - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Derde jaarverslag over immigratie en asiel (2011) (COM(2012) 250 final - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Tweede jaarverslag over immigratie en asiel (2010) (COM(2011) 0291 final - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Eerste jaarverslag over immigratie en asiel (2009) (COM(2010) 214 final - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Follow-up-methode voor de controle van de uitvoering van het Europees pact inzake immigratie en asiel (COM(2009) 266 final - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Laatste wijziging: 11.09.2014

Top