Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese samenwerking inzake criminaliteitspreventie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese samenwerking inzake criminaliteitspreventie

Besluit 2009/902/JBZ van de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP)

BESLUIT

Besluit 2009/902/JBZ van de Raad van 30 november 2009 betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) en tot intrekking van Besluit 2001/427/JBZ

SAMENVATTING

Het beleid voor criminaliteitspreventie in de Europese Unie (EU) wordt versterkt door samenwerking tussen nationale en plaatselijke autoriteiten en andere deskundigen en beroepsbeoefenaars.

WAT DOET DIT BESLUIT?

Het richt het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) op om bij te dragen aan de ontwikkeling van maatregelen voor criminaliteitspreventie in de EU. Het creëert een kader voor samenwerking tussen de EU-landen. Het netwerk ondersteunt ook activiteiten voor criminaliteitspreventie op nationaal en plaatselijk niveau.

KERNPUNTEN

Het ENCP is verantwoordelijk voor:

het verbeteren van de samenwerking, contacten en uitwisseling van informatie tussen de belanghebbenden;

het verzamelen, beoordelen en delen van informatie over criminaliteitspreventie;

het organiseren van conferenties en activiteiten met het oog op het uitbouwen van criminaliteitspreventie en het delen van de resultaten van het werk inzake criminaliteitspreventie;

het ter beschikking stellen van expertise aan de Europese instellingen (de Raad en de Commissie);

het jaarlijks rapporteren over zijn werk aan de Raad;

het ontwikkelen en uitvoeren van een werkprogramma dat van belang zijnde criminaliteitsdreigingen aanpakt.

De doelstellingen van het ENCP worden behaald via een jaarlijks werkprogramma, dat deel uitmaakt van een meerjarenstrategie (2010-2015).

Het netwerk bestaat uit:

een raad van bestuur , die verantwoordelijk is voor het algemeen beheer;

een secretariaat , dat administratieve diensten levert aan de raad van bestuur;

contactpunten, die de uitwisseling van informatie en expertise tussen de nationale vertegenwoordigers ondersteunen.

Activiteiten

Het ENCP voert o.a. de volgende activiteiten uit:

het bevorderen van goede praktijken via een database die voorbeelden uit de hele EU bevat van initiatieven en projecten inzake criminaliteitspreventie (variërend van geweldsmisdrijven tot computermisdaad);

het organiseren van de conferentie over beste praktijken, een jaarlijks evenement voor beleidsmakers, beroepsbeoefenaars en onderzoekers voor het delen en doorgeven van ervaringen en beste praktijken inzake criminaliteitspreventie, veiligheid en beveiliging in de EU-landen;

het uitreiken van de European Crime Prevention Award, als beloning voor het beste Europese project voor criminaliteitspreventie. Voor de prijs komen alle projecten, initiatieven en maatregelenpakketten in aanmerking die bedoeld zijn om criminaliteit en de angst voor criminaliteit binnen een bepaald thema te verminderen;

het verzamelen en propageren van bevindingen en activiteiten op basis van onderzoek ter preventie van criminaliteit. „Kits” over specifieke aspecten van criminaliteitspreventie moeten plaatselijke beroepsbeoefenaars en beleidsmakers informeren, ondersteunen en inspireren met actuele kennis in de vorm van een vlot leesbaar document;

het oprichten en bijhouden van een archief van studies, artikelen en andere documenten inzake criminaliteitspreventie dat kan worden geraadpleegd via de zoekmachine van de online bibliotheek van de ENCP-website.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Vanaf 30 november 2009.

Voor meer informatie, zie de website van het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2009/902/JBZ

30.11.2009

-

PB L 321 van 8.12.2009, blz. 44-46

Laatste wijziging: 13.08.2015

Top