Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toezicht in afwachting van het proces — wederzijdse erkenning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toezicht in afwachting van het proces — wederzijdse erkenning

SAMENVATTING VAN:

Kaderbesluit 2009/829/JBZ — toezicht in afwachting van het proces (alternatief voor voorlopige hechtenis)

SAMENVATTING

WAT DOET DIT KADERBESLUIT?

Dankzij dit kaderbesluit kunnen EU-burgers, in afwachting van hun proces in een ander EU-land, tot hun proces aanvangt naar hun land terugkeren.

De EU-burger in kwestie wordt in het land van herkomst onder toezicht geplaatst via niet-vrijheidsberovende maatregelen (buiten de gevangenis). Zo kan de EU-burger bijvoorbeeld worden verzocht om zich dagelijks bij het politiebureau te melden.

Hierdoor wordt langdurige voorlopige hechtenis in het buitenland voorkomen.

KERNPUNTEN

Indien de verdachte ervoor kiest om naar huis terug te keren, zal het land waar het proces zal plaatsvinden het type toezicht* kiezen.

Het land waar het proces zal plaatsvinden deelt zijn beslissing mee aan het thuisland, vergezeld van een certificaat.

Het thuisland beschikt over 20 werkdagen om deze beslissing te erkennen.

In sommige gevallen kan een land zo’n beslissing niet erkennen indien:

het strafbaar feit naar nationaal recht geen misdaad is

er gronden zijn tot weigering van de erkenning (bijv. indien het bijbehorende certificaat ontbreekt).

Landen zijn verplicht om een aantal strafbare feiten te erkennen. Deze feiten omvatten:

terrorisme;

mensenhandel;

deelname aan een criminele organisatie.

Indien de verdachte niet verschijnt ter terechtzitting, kan het thuisland de betrokkene overleveren. Dit houdt in dat de betrokkene wordt gedwongen om terug te keren aan de hand van een Europees aanhoudingsbevel.

Het Verenigd Koninkrijk maakt sinds 2014 ook deel uit van dit systeem.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 december 2012.

ACHTERGROND

Wederzijdse erkenning van maatregelen in afwachting van het proces

KERNBEGRIPPEN

Op grond van *toezichtmaatregelen kan iemand worden gevraagd om:

op een bepaalde locatie te blijven;

het land niet te verlaten;

niet te rijden;

de autoriteiten in te lichten bij een verhuis;

zich op gezette tijden bij een bepaalde autoriteit (bijv. politie) te melden;

bepaalde plaatsen niet te bezoeken en op bepaalde plaatsen niet te wonen;

geen contact op te nemen met bepaalde personen.

BESLUIT

Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Kaderbesluit 2009/829/JBZ

1.12.2009

1.12.2012

PB L 294 van 11.11.2009, blz. 20-40

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering door de lidstaten van de Kaderbesluiten 2008/909/JBZ, 2008/947/JBZ en 2009/829/JBZ inzake de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen betreffende vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen, inzake proeftijdbeslissingen en alternatieve straffen en inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (COM(2014) 57 final van 5 februari 2014)

Besluit 2014/858/EU van de Commissie van 1 december 2014 betreffende de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van de wens deel te nemen aan de handelingen van de Unie op het gebied van de politiële samenwerking en de justitiële samenwerking in strafzaken die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld en die geen deel uitmaken van het Schengenacquis (PB L 345 van 1.12.2014, blz. 69)

Laatste bijwerking 28.09.2015

Top