Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitwisseling van informatie uit strafregisters tussen EU-landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uitwisseling van informatie uit strafregisters tussen EU-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Kaderbesluit 2009/315/JBZ — uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de EU-landen

WAT IS HET DOEL VAN DIT KADERBESLUIT?

 • Het stelt de algemene principes vast voor het functioneren van de uitwisseling van strafregisters tussen EU-landen, naast Besluit 2009/316/JBZ van de Raad, dat het Europees Strafregister Informatiesysteem (European Criminal Records Information System — Ecris) oprichtte.
 • Het heeft ten doel te voorkomen dat criminelen aan hun verleden ontkomen door te verhuizen naar een ander EU-land vanuit het land waarin ze zijn veroordeeld. Dit wordt bewerkstelligd door ervoor te zorgen dat gegevens over al hun veroordelingen beschikbaar zijn wanneer dat nodig is, ongeacht het EU-land waarin zij zijn veroordeeld.

KERNPUNTEN

Doelstellingen

De doelstellingen van het kaderbesluit zijn:

 • een EU-land dat een staatsburger van een ander EU-land veroordeelt, verplichten om gegevens over deze veroordeling door te sturen naar het land van de nationaliteit van deze staatsburger;
 • de verplichtingen bepalen van het EU-land waarvan de persoon een staatsburger is om de ontvangen informatie op te slaan over veroordelingen en de procedures die dat EU-land moet volgen bij het beantwoorden van een verzoek om informatie over zijn staatsburgers;
 • een reeks voorschriften vaststellen voor de ontwikkeling van een elektronisch systeem voor de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

Aanstelling van autoriteiten

Ieder EU-land moet een centrale autoriteit aanstellen om de taken in verband met de uitwisseling van informatie uit te voeren.

Registratie van veroordelingen en opslag van informatie

Het EU-land waar een veroordeling wordt uitgesproken, moet de nationaliteit(en) van de veroordeelde persoon registreren en het EU-land of de EU-landen waarvan die persoon staatsburger is, op de hoogte stellen van de details van de veroordeling, inclusief informatie over:

 • de veroordeelde persoon,
 • de aard en inhoud van de veroordeling, en
 • de overtreding die tot de veroordeling heeft geleid.

Het EU-land waarvan de veroordeelde persoon een staatsburger is, moet de informatie opslaan die het krijgt toegestuurd om te kunnen antwoorden op een verzoek om informatie over veroordelingen van zijn staatsburgers. Het antwoord moet:

 • informatie bevatten over veroordelingen op het eigen grondgebied, in andere EU-landen en in landen buiten de EU en
 • binnen tien werkdagen worden gedaan, of twintig, als het verzoek is gedaan door een persoon met betrekking tot zijn/haar eigen strafregister.

Uitwisseling van informatie

 • De informatie kan worden uitgewisseld in het kader van een strafrechtelijke procedure of voor enig ander doel, bv. een aan indiensttreding voorafgaande controle. Terwijl het antwoorden op verzoeken in het kader van een strafrechtelijke procedure verplicht is, moet het antwoorden op verzoeken voor andere doelstellingen gebeuren in overeenstemming met het nationale recht.
 • Wanneer een centrale autoriteit van een land van de EU een verzoek om informatie ontvangt van een bevoegde nationale instantie, kan deze op haar beurt informatie vragen van een ander EU-land, in het bijzonder van het land waarvan de betrokken persoon een staatsburger is.
 • Wanneer een centrale autoriteit van een EU-land een verzoek krijgt van een staatsburger van een ander land van de EU met betrekking tot het eigen strafregister van die persoon, moet het informatie vragen van het land van de EU waarvan die persoon staatsburger is, en de informatie opnemen in het afgegeven certificaat.

Deelname door het Verenigd Koninkrijk

Op basis van zijn recht zoals voorzien in Protocol nr. 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft het Verenigd Koninkrijk beslist om weer deel te nemen aan Ecris vanaf 1 december 2014. Dat werd bevestigd door Besluit 2014/858/EU van de Commissie.

Tenuitvoerlegging

 • In een in 2016 door de Europese Commissie gepubliceerd verslag wordt de tenuitvoerlegging van het kaderbesluit in EU-landen beschreven. Algemeen wordt opgemerkt dat aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de uitwisseling van strafregisterinformatie tussen EU-landen.
 • 22 EU-landen hebben de Europese Commissie op de hoogte gesteld van de maatregelen die zij hebben genomen om het kaderbesluit in nationale wetgeving op te nemen. Vijf van de zes landen die de Commissie nog niet op de hoogte hebben gesteld van hun maatregelen, wisselen strafregisterinformatie uit via ECRIS.
 • In sommige gevallen zijn bepaalde aspecten van het kaderbesluit niet goed of niet volledig opgenomen in de nationale wetgeving, en de Commissie dringt aan op de noodzaak om urgente actie te ondernemen.

VANAF WANNEER IS HET KADERBESLUIT VAN TOEPASSING?

Het is van toepassing vanaf 27 april 2009. EU-landen moesten het voor 27 april 2012 in nationale wetgeving omzetten.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (PB L 93, 7.4.2009, blz. 23-32)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit 2009/316/JBZ van de Raad van 6 april 2009 betreffende de oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ (PB L 93, 7.4.2009, blz. 33-48)

Besluit 2014/858/EU van de Commissie van 1 december 2014 betreffende de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van de wens deel te nemen aan de handelingen van de Unie op het gebied van de politiële samenwerking en de justitiële samenwerking in strafzaken die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld en die geen deel uitmaken van het Schengenacquis (PB L 345, 1.12.2014, blz. 6-9)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (COM(2016) 6 final, 19.1.2016)

Laatste bijwerking 10.01.2017

Top