Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rechtsmacht bij strafprocedures: voorkomen en beslechten van geschillen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rechtsmacht bij strafprocedures: voorkomen en beslechten van geschillen

Dit kaderbesluit is erop gericht de justitiële samenwerking tussen de landen van de Europese Unie (EU) te verbeteren, om onnodige parallelle strafrechtelijke procedures tegen dezelfde persoon wegens dezelfde feiten te voorkomen. Hierdoor kan de strafrechtsbedeling in grensoverschrijdende gevallen efficiënter worden, door tijd te besparen en te besparen op de menselijke en financiële middelen van de bevoegde autoriteiten bij de procedure.

BESLUIT

Kaderbesluit 2009/948/JHA van de Raad van 30 november 2009 over het voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures.

SAMENVATTING

Dit kaderbesluit is erop gericht de justitiële samenwerking tussen de landen van de Europese Unie (EU) te verbeteren, om onnodige parallelle strafrechtelijke procedures tegen dezelfde persoon wegens dezelfde feiten te voorkomen. Hierdoor kan de strafrechtsbedeling in grensoverschrijdende gevallen efficiënter worden, door tijd te besparen en te besparen op de menselijke en financiële middelen van de bevoegde autoriteiten bij de procedure.

Het kaderbesluit legt de procedure vast volgens dewelke de bevoegde nationale autoriteiten contact met elkaar opnemen, indien ze redelijke gronden hebben om aan te nemen dat in een ander EU-land een parallelle procedure wordt gevoerd. Het besluit legt ook het kader vast voor deze autoriteiten om rechtstreeks overleg aan te gaan wanneer er parallelle procedures lopen, om een oplossing te vinden ter voorkoming van de nadelige gevolgen van die procedures.

Uitwisseling van informatie

Indien de bevoegde autoriteit van een EU-land op redelijke gronden aanneemt dat in een ander EU-land een parallelle procedure wordt gevoerd, moet ze via de bevoegde autoriteit van het desbetreffende land nagaan of zo'n parallelle procedure daar effectief wordt gevoerd. De gecontacteerde autoriteit is verplicht om hierop met bekwame spoed of binnen een door de contacterende autoriteit gestelde termijn te antwoorden.

De contacterende autoriteit moet in haar verzoek minstens de volgende informatie geven:

  • contactgegevens van de bevoegde autoriteit;
  • een beschrijving van de feiten en omstandigheden die het voorwerp uitmaken van de strafprocedure;
  • alle relevante identiteitsgegevens van de verdachte en, in voorkomend geval, van slachtoffers;
  • de stand van de procedure;
  • in voorkomend geval, informatie over de voorlopige hechtenis van de verdachte.

De gecontacteerde autoriteit moet in haar antwoord aangeven of in haar land een strafrechtelijke procedure wordt of is gevoerd betreffende feiten en personen waarvan een aantal of alle overeenstemmen met die in de strafrechtelijke procedure in het land van de contacterende autoriteit. Indien dit het geval is, moet de gecontacteerde autoriteit ook haar contactgegevens verstrekken en de stand van de procedure of de aard van de einduitspraak.

Rechtstreeks overleg

Indien er parallelle procedures lopen, moeten de betrokken autoriteiten rechtstreeks met elkaar in overleg treden om een oplossing te vinden ter voorkoming van de nadelige gevolgen van die procedures. Dit kan leiden tot de concentratie van de strafvervolgingen in één EU-land.

Wanneer de betrokken autoriteiten rechtstreeks met elkaar in overleg treden, moeten ze alle feiten en juridische aspecten van de zaak, alsmede alle andere relevante factoren, in acht nemen. Indien geen oplossing wordt gevonden, dan wordt, in voorkomend geval, de zaak verwezen naar Eurojust, mits Eurojust hiertoe bevoegd is.

Tenuitvoerlegging

In 2014 heeft de Europese Commissie een rapport uitgegeven over hoe EU-landen Kaderbesluit 2009/948/JHA hadden uitgevoerd. Op het moment van publicatie hadden amper 15 EU-landen wetten ingevoerd waarmee het besluit in hun nationale wetgeving werd opgenomen.

De Commissie is bezorgd dat een aanzienlijk aantal EU-landen het kaderbesluit nog steeds niet heeft uitgevoerd, waardoor hen een belangrijk hulpmiddel wordt ontzegd om eventuele gevallen van rechtsmachtgeschillen te beslechten. De Commissie verzoekt dus met klem alle landen die dit nog niet hebben gedaan om snel maatregelen te nemen om het kaderbesluit volledig uit te voeren.

Voor meer informatie, zie justitiële samenwerking op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Kaderbesluit 2009/948/JHA

15.12.2009

15.6.2012

PB L 328 van 15.12.2009, blz. 42-47

GERELATEERD BESLUIT

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering door de lidstaten van Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over het voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures (COM(2014) 313 final van 2.6.2014).

Laatste bijwerking 10.12.2014

Top