Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bescherming van kritieke infrastructuren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bescherming van kritieke infrastructuren

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/114/EG — Identificatie en aanmerking van Europese kritieke infrastructuren en beoordeling van de noodzaak hun bescherming te verbeteren

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn wordt een procedure van de Europese Unie (EU) vastgelegd voor het identificeren en aanmerken van Europese kritieke infrastructuren* (ECI's) en wordt een aanpak vooropgesteld voor de verbetering van hun bescherming.

KERNPUNTEN

Identificatie en aanmerking van ECI's

 • De EU-landen doorlopen een proces van identificatie van mogelijke ECI's, indien nodig met de hulp van de Europese Commissie. Bij het identificeren van mogelijke ECI's, moeten ze het volgende gebruiken:
  • sectoroverschrijdende criteria zoals mogelijke slachtoffers, economische gevolgen en gevolgen voor het publiek; en
  • sectorspecifieke criteria die eigen zijn aan het type ECI.
 • De EU-landen doorlopen een aanmerkingproces in samenwerkingsverband (bijv. overleg met andere EU-landen) voor mogelijke ECI's die zich op hun grondgebied bevinden.
 • De EU-landen evalueren regelmatig de identificatie en aanmerking van ECI's.
 • De richtlijn is alleen van toepassing op de sectoren energie en vervoer (zie Bijlage I van de richtlijn). Na verloop van tijd kunnen ook andere sectoren in de richtlijn worden opgenomen.

Beveiligingsplannen van de exploitant

 • De EU-landen moeten ervoor zorgen dat voor elke ECI een beveiligingsplan van de exploitant (Operator Security Plan of OSP) is opgesteld.
 • De OSP-procedure is bedoeld om de kritieke voorzieningen van de ECI en de bestaande beveiligingsmaatregelen ter bescherming daarvan te identificeren.

Veiligheidsverbindingsfunctionarissen

 • De EU-landen moeten ervoor zorgen dat voor elke ECI een veiligheidsverbindingsfunctionaris is aangeduid.
 • Deze functionaris vormt het contactpunt tussen de eigenaar/exploitant van de ECI en de autoriteit van het EU-land in kwestie.

Verslaggeving

 • De EU-landen verrichten binnen één jaar na de aanmerking van kritieke infrastructuur een dreigingsanalyse met betrekking tot de ECI's.
 • De EU-landen zenden de Commissie om de twee jaar algemene informatie toe over de soorten risico's, dreigingen en kwetsbaarheden.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 12 januari 2009 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 12 januari 2011 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

 • Het zijn voornamelijk nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van kritieke infrastructuur. De ontwrichting van kritieke infrastructuren hebben echter grensoverschrijdende gevolgen. Daarom is een Europese dimensie nodig om deze risico's te beheren. In 2007 keurde de Raad van de Europese Unie conclusies goed voor een Europees programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur (EPCIP). Dit programma is bedoeld om kritieke infrastructuren te beschermen tegen alle soorten bedreigingen en risico's.
 • Na een evaluatie van Richtlijn 2008/114/EG stelde de Commissie in 2013 een nieuwe aanpak voorop voor de uitvoering van het Europees programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur. Deze aanpak heeft tot doel gemeenschappelijke middelen op te bouwen en een gemeenschappelijke aanpak te volgen voor de bescherming en het vergroten van de weerbaarheid van kritieke infrastructuur in de EU, waarbij meer rekening wordt gehouden met de onderlinge afhankelijkheid van kritieke infrastructuren, actoren uit het bedrijfsleven en overheidsactoren.
 • Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Kritieke infrastructuur: voorzieningen of systemen die van essentieel belang zijn voor het behoud van vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn. Europese kritieke infrastructuur (ECI) is kritieke infrastructuur in EU-landen waarvan de verstoring of vernietiging aanzienlijke gevolgen in tenminste twee EU-landen zou hebben (bv. elektriciteitscentrales of oliepijpleidingen).

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 december 2008inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren (PB L 345 van 23.12.2008, blz. 75–82)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Terrorismebestrijding: bescherming van kritieke infrastructuur (COM(2004) 702 definitief, 20.10.2004)

Groenboek betreffende een Europees programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur (COM(2005) 576 definitief, 17.11.2005)

Mededeling van de Commissie betreffende een Europees programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur (COM(2006) 786 definitief, 12.12.2006)

Commission Staff Working Document on a new approach to the European Programme for Critical Infrastructure Protection: Making European Critical Infrastructures more secure (Werkdocument van de Commissie betreffende een nieuwe aanpak voor het Europees programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur: Europese kritieke infrastructuur veiliger maken) (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013)

Laatste bijwerking 14.11.2016

Top