Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

In 2013 werd SIS 1+ vervangen door het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II). SIS II is een grootschalig informatiesysteem op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Het bevat signalering van bepaalde categorieën personen en voorwerpen en wordt van cruciaal belang geacht voor het behoud van een hoog veiligheidspeil in een ruimte zonder toezicht aan de binnengrenzen (het Schengengebied).

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (Zie wijzigingsbesluit(en)).

Verordening (EG) nr. 839/2008/JBZ van van de Raad 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (Zie wijzigingsbesluit(en)).

Deze wettelijke besluiten (inclusief wijzigingsbesluiten) zijn nu niet meer van toepassing.

SAMENVATTING

Aanvankelijk was het Schengeninformatiesysteem (SIS) opgezet binnen het intergouvernementele kader van de Schengenuitvoeringsovereenkomst. Volgend op het Verdrag van Amsterdam werd het geïntegreerd in het kader van de Europese Unie (EU). Het systeem bevat informatie over personen die betrokken zouden kunnen zijn bij ernstige misdrijven of die geen recht op toegang of verblijf in de EU zouden kunnen hebben. Het bevat ook signalering van vermiste personen, met name kinderen, en informatie over voertuigen, vuurwapens, bankbiljetten en identiteitspapieren die gestolen, verduisterd of anderszins vermist zijn.

Door de snelle technologische veranderingen en de geografische uitbreiding van de EU was het echter noodzakelijk dit systeem van de eerste generatie te vervangen.

VAN SIS 1+ NAAR SIS II

Een bijgewerkte versie van SIS (SIS+) moest de uitbreiding van het Schengengebied voor nieuwe EU-lidstaten mogelijk te maken. Er was ook een verbetering nodig om het oorspronkelijke systeem door een actueler systeem en aanvullende functies te vervangen.

Het SIS II maakt onder meer het gebruik van biometrische gegevens, nieuwe soorten signalering en de mogelijkheid verschillende soorten signalering te koppelen (zoals bijvoorbeeld de signalering voor een persoon en een voertuig) mogelijk.

De ontwikkeling van dit moderne IT-systeem was wereldwijd een van de grootste in zijn soort en behoefde daarom meer tijd vanwege het veranderende juridische, technische en politieke klimaat en had strenge testfasen nodig om een hoog prestatie- en veiligheidsniveau te garanderen.

MIGRATIE VAN HET ENE SYSTEEM NAAR HET ANDERE

De migratiestappen van SIS 1+ naar SIS II omvatten technisch gezien:

  • het laden van de gegevens van SIS 1+ in SIS II via een converter;
  • de overschakeling van de nationale toepassingen van SIS 1+ naar SIS II, en
  • een monitoringperiode om er voor te zorgen dat het systeem betrouwbaar was waarin beide systemen naast elkaar bestonden en via een converter synchroon bleven lopen.

Testfase:

Voordat SIS II volledig operationeel kon worden, was er gedurende een lange voorbereidingsfase voorafgaand aan de inschakeling ervan een hele serie tests gepland. De belangrijkste test, de zogenaamde integrale test, behelsde het testen van alle hoofdonderdelen van SIS II. Het slagen van deze test was zowel een technische als een juridische voorwaarde voor de inbedrijfstelling van SIS II.

Alle EU-lidstaten die deelnemen aan SIS II hebben deze testfase in 2013 succesvol afgerond. Hierdoor kon het systeem van de eerste generatie op 9 april 2013 overgeschakeld worden op SIS II. Op 9 mei 2013 nam het Europees Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse functioneren het centrale systeem van SIS II over.

Meer informatie is hier te vinden:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1104/2008

11.11.2008

-

PB L 299 van 8.11.2008, blz. 1-8

Besluit 2008/839/JBZ

11.11.2008

-

PB L 299 van 8.11.2008, blz. 43-49

Besluit(en) tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1104/2008

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 541/2010

25.6.2010

-

PB L 155 van 22.6.2010, blz. 19-22

Verordening (EU) nr. 1273/2012

30.12.2012

-

PB L 359 van 29.12.2012, blz. 32-44

Besluit(en) tot wijziging van Besluit nr. 2008/839/JBZ

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 542/2010

25.6.2010

-

PB L 155 van 22.6.2010, blz. 23-26

Verordening (EU) nr. 1272/2012

30.12.2012

-

PB L 359 van 29.12.2012, blz. 21-31

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen (PB L 381 van 28.12.2006).

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 381 van 28.12.2006).

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 205 van 7.8.2007).

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Laatste voortgangsrapport over de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) januari 2013 - mei 2013 (COM(2013) 777 final van 2.12.2013 - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Laatste wijziging: 03.10.2014

Top