Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Versterking van de totaalaanpak van migratie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Versterking van de totaalaanpak van migratie

Deze mededeling verzekert de follow-up van de mededeling over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa die door de Commissie werd goedgekeurd op 17 juni 2008. Zij is een van de eerste bouwstenen voor het Europese pact inzake immigratie en asiel, dat in oktober 2008 werd goedgekeurd. Zij spoort de Europese Unie aan om de coördinatie en synergie met derde landen te versterken voor een doeltreffender en coherenter uitvoering van de totaalaanpak van migratie.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 8 oktober 2008 – Versterking van de totaalaanpak van migratie: naar een betere coördinatie, coherentie en synergie [COM(2008) 611 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

INHOUD

In deze mededeling wordt verslag uitgebracht over de tenuitvoerlegging van de totaalaanpak van migratie. Zij gaat in op de toekomstmogelijkheden van de aanpak en bevat aanbevelingen voor de verbetering ervan op het gebied van coördinatie, coherentie en synergie. Er wordt zowel aandacht besteed aan de thematische ontwikkeling als aan de geografische aspecten van de totaalaanpak.

Legale economische migratie

De samenwerking met derde landen dient te worden uitgebreid om tekorten op de arbeidsmarkten van de Europese Unie (EU) op te vangen. Mogelijke migranten moeten dan ook in kennis worden gesteld van de regels en procedures om legale toegang te krijgen tot de EU en van de risico’s van onregelmatige immigratie. Hiervoor zal een portaalsite over migratie worden gecreëerd en zullen doelgerichte informatiecampagnes worden gevoerd. Het is ook van cruciaal belang dat arbeidsmigranten vlot toegang kunnen krijgen tot de EU en dat de mobiliteit voor onderzoeks- en zakendoeleinden wordt vergemakkelijkt. Hiertoe zal de Commissie werk maken van het volgende:

 • de tenuitvoerlegging van de eerste generatie mobiliteitspartnerschappen in het kader van de strategische samenwerkingsactiviteiten;
 • de oprichting van informatie- en beheerscentra op het gebied van migratie;
 • de ontwikkeling van hulpmiddelen om werkzoekenden te koppelen aan vacatures;
 • de uitwisseling van beste praktijken tussen de betrokken partijen;
 • het nemen van juridische en operationele maatregelen ter bevordering van circulaire migratie;
 • gemeenschappelijke centra voor de verwerking van visumaanvragen.

Bestrijding van onregelmatige immigratie

Teneinde de onregelmatige immigratie in te tomen, ondersteunt de EU derde landen op het gebied van grensbeheer. De Raad heeft de Commissie verzocht de rol van FRONTEX in deze context uit te breiden. Voorts wordt ook ondersteuning geboden in de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel, meer bepaald door middel van internationale instrumenten, de nationale actieplannen ter bestrijding van mensenhandel en verbeteringen in de wetgeving. Ook de voortgezette dialoog en samenwerking met partnerlanden betreffende deze aangelegenheden werden benadrukt. De Commissie is daarom voornemens:

 • informatie te verzamelen over wijzigingen in de migratieroutes naar de EU;
 • werk te maken van migratiebeheer in belangrijke derde landen;
 • derde landen bij te staan bij de goedkeuring en de uitvoering van nationale geïntegreerde grensbeheerstrategieën;
 • de samenwerking met derde landen op te voeren door het opzetten van een grensbewakingsinfrastructuur in het kader van het Europese grensbewakingssysteem (EUROSUR);
 • het actieplan van Ouagadougou uit te voeren en regionale organisaties te helpen strategieën ter bestrijding van mensenhandel uit te werken.

Migratie en ontwikkeling

De werkzaamheden in verband met migratie en ontwikkeling moeten worden uitgediept en verfijnd. Hiervoor moeten de in de Europese consensus voor ontwikkeling vastgestelde beginselen worden toegepast, met name om de diepere oorzaken van migratie aan te pakken. Het is ook van cruciaal belang dat het migratiebeleid wordt geïntegreerd in alle andere relevante beleidsterreinen. Daarom wil de Commissie werk maken van verbeteringen op de volgende gebieden:

 • systemen voor het overmaken van geld;
 • de participatie van migrantengroepen en migrantenorganisaties aan de beleidsvorming van de EU;
 • de samenhang in het ontwikkelingsbeleid, met name op het gebied van braindrain;
 • de kwaliteit van en toegang tot onderwijs en beroepsopleiding alsook de arbeidsmogelijkheden en -voorwaarden in gebieden met een hoge emigratiedruk;
 • de toepassing van de Europese consensus voor ontwikkeling op vraagstukken in verband met werkgelegenheid, bestuur en demografische ontwikkelingen;
 • inzicht in het verband tussen de klimaatverandering en migratie alsook de gevolgen ervan, nu en in de toekomst.

Migratieroutes

Voor de zuidelijke migratieroutes is meer nood aan coherentie op het gebied van de beleidsvorming en de tenuitvoerlegging ervan. Daarom wil de Commissie Afrikaanse landen aanmoedigen om onderling beter samen te werken en een Afrikaans migratiebeleidskader vast te stellen. Op EU-niveau wil de Commissie de samenwerking tussen de EU en Afrika coördineren door middel van het EU-team voor de uitvoering van het partnerschap inzake migratie, mobiliteit en werkgelegenheid.

De migratie- en ontwikkelingsdimensie dient ook te worden doorgetrokken naar de samenwerking van de EU met haar oostelijke en zuidoostelijke buurlanden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met kwesties als arbeidsmigratie, geldovermaking, terugkeer en herintegratie alsook migrantennetwerken.

Andere gebieden, zoals de zuidelijke Kaukasus, Centraal-Azië, het Midden-Oosten, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied hebben eveneens invloed op het migratiebeleid van de EU, zowel wat onregelmatige als wat legale migratie betreft. Om de dialoog en samenwerking te versterken, is voor deze gebieden dan ook een gedifferentieerde methodiek vereist, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel een multilaterale als een bilaterale benadering.

Beter beheer

De totaalaanpak moet een praktisch kader bieden voor een beter migratiebeheer. Daarom moeten de coherentie en efficiëntie worden verbeterd. Ook de coördinatie tussen het Europese, nationale, regionale en lokale niveau en met derde landen dient te worden versterkt. In de dialoog en samenwerking met derde landen moet het delen van informatie over de politieke doelstellingen van de EU op het gebied van migratie een plaats krijgen. Bovendien moeten de EU en de lidstaten hun beleidsprofiel duidelijker zichtbaar maken en de totaalaanpak in de verschillende samenwerkingskaders bevorderen.

Tot slot is de algemene efficiëntie van de totaalaanpak ook afhankelijk van de financiering ervan. Bijgevolg moeten de financieringsinstrumenten van de Gemeenschap en van de lidstaten alsook andere externe bronnen worden herzien en beter worden gebruikt.

Laatste wijziging: 07.11.2008

Top