Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ARTEMIS

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

ARTEMIS

Hoewel ingebedde computersystemen onzichtbaar zijn, dragen zij voor een belangrijk deel bij tot het verbeteren van ons alledagsleven. Daarnaast maken zij industriële speerpunttoepassingen mogelijk waarvan de positieve effecten op de Europese economie niet uitblijven. Om de schaalvoordelen te bevorderen, de kosten te veemen in de vorm van een gezamenlijk technologie-initiatief, dat door de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS wordt uitgevoerd.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 74/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen.

SAMENVATTING

Mobiele telefoon, bankkaart, auto, vliegruig: ingebedde computersystemen zijn niet meer weg te denken uit ons leven van alledag.

Bovendien maken zij in tal van industriële sleutelsectoren een steeds groter deel van de waarde van afgewerkte producten uit.

Volgens recente cijfers vertegenwoordigen deze technologieën een echte groeimarkt:

 • 98 % van de computers is in andere apparatuur geïntegreerd;
 • in 2007 zijn meer dan 4 miljard ingebedde systemen verkocht;
 • de wereldmarkt is goed voor 60 miljard euro en groeit onafgebroken met 14 % per jaar;
 • tegen 2010 zouden meer dan 16 miljard geïntegreerde computers in omloop moeten zijn (meer dan 40 miljard in 2020).

Op deze markt mikt vandaag de Europese Unie (EU), nu zij investeert in de nieuwe gemeenschappelijke onderneming "ARTEMIS".

De gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voert het gezamenlijk technologie-initiatief (GTI) inzake ingebedde computersystemen uit.

Dit publiek-privaat partnerschap wil vooral de medefinanciering van onderzoeksinitiatieven op Europese schaal ondersteunen en de samenwerking tussen de verschillende actoren uit de sector verbeteren.

De in Brussel gevestigde gemeenschappelijke onderneming is een communautair orgaan met rechtspersoonlijkheid. Zij wordt opgericht voor een periode die loopt tot 31 december 2017. De oprichtende leden van de gemeenschappelijke onderneming zijn de Gemeenschap (vertegenwoordigd door de Commissie), België, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk alsook de ARTEMISIA-vereniging, die de ondernemingen en organisaties voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) op het gebied van ingebedde computersystemen vertegenwoordigt. De gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS staat overigens open voor nieuwe leden.

Doelstellingen

De gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS draagt bij tot de uitvoering van het specifieke programma "Samenwerking" van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (7e KPOO).

Zij heeft met name de volgende doelstellingen:

 • een "onderzoeksagenda" vaststellen en ten uitvoer leggen voor de ontwikkeling van cruciale technologieën voor ingebedde computersystemen;
 • verschillende O&O-activiteiten financieel ondersteunen;
 • een publiek-privaat partnerschap bevorderen dat de convergentie van de communautaire en nationale (publieke en private)inspanningen, de investeringen en de samenwerking tussen de verschillende betrokken sectoren in de hand werkt;
 • de coördinatie verbeteren van de O&O-inspanningen op het gebied van ingebedde computersystemen;
 • de deelname van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) stimuleren.

Werking

De organen van de gemeenschappelijke onderneming zijn:

 • de raad van bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS en de voorzitter van het comité industrie en onderzoek. De raad heeft de eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de gemeenschappelijke onderneming en houdt toezicht op de uitvoering van haar activiteiten;
 • de uitvoerend directeur. Hij wordt door de raad van bestuur benoemd voor een periode van drie jaar, is hoofdverantwoordelijke voor het dagelijks beheer en vertegenwoordigt de onderneming in rechte;
 • de raad van openbare instanties: samengesteld uit de openbare instanties van de gemeenschappelijke onderneming die hun vertegenwoordigers en een afgevaardigde benoemen. Hij heeft onder meer tot taak het toepassingsgebied en het uitbrengen van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen goed te keuren en te beslissen over de selectie en financiering van de gekozen voorstellen;
 • het comité industrie en onderzoek, samengesteld uit maximaal vijfentwintig leden, die door de ARTEMISIA-vereniging zijn benoemd. Het comité werkt met name het ontwerp van strategisch meerjarenplan uit en formuleert voorstellen betreffende de strategie van de gemeenschappelijke onderneming.

De middelen van ARTEMIS bestaan uit de bijdragen van de leden en de Gemeenschap alsook uit de door ARTEMIS zelf gegenereerde inkomsten. Elke rechtspersoon die geen lid is kan in de middelen van ARTEMIS bijdragen in natura of in geld.

De kosten van ARTEMIS bestaan uit:

 • de door haar leden gefinancierde bedrijfskosten. ARTEMISIA betaalt ook een bijdrage van maximaal 20 miljoen euro of maximaal 1 % van de totale kosten van alle projecten. De Gemeenschap betaalt een bijdrage van maximaal 10 miljoen euro. De lidstaten van ARTEMIS betalen een bijdrage in natura;
 • de kosten van de O&O-activiteiten. De Gemeenschap betaalt een bijdrage van maximaal 410 miljoen euro. De financiële bijdragen van de ARTEMIS-lidstaten, die in totaal ten minste 1,8 maal de financiële bijdrage van de Gemeenschap bedragen, worden niet via de gemeenschappelijke onderneming, maar rechtstreeks aan de instellingen voor onderzoek en ontwikkeling die aan de projecten deelnemen, betaald. Overigens verstrekken diezelfde instellingen in de projecten bijdragen in natura waarvan de totale waarde tijdens de duur van de gemeenschappelijke onderneming gelijk is aan of groter is dan de bijdrage van de overheid.

De O&O-activiteiten worden uitgevoerd door middel van projecten die worden opgestart na openbare en competitieve uitnodigingen tot het indienen van voorstellen. Deze projecten worden gefinancierd uit de financiële bijdragen van de Gemeenschap en de deelnemende lidstaten en uit de bijdragen in natura van de instellingen voor onderzoek en ontwikkeling die aan de projecten van de gemeenschappelijke onderneming deelnemen.

Omdat het om een communautair initiatief gaat, valt de gemeenschappelijke onderneming, met inbegrip van haar personeel, onder de communautaire wetgeving. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is met name bevoegd om uitspraak te doen in alle geschillen tussen de leden en over beroepen die tegen de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS worden ingesteld. De Commissie en de Rekenkamer voeren controles uit bij de begunstigden van financiële middelen van de gemeenschappelijke onderneming.

Context

Het Lissabon-programma voor groei en werkgelegenheid heeft het accent gelegd op investeringen op het gebied van kennis en innovatie. In dat verband zijn in het kader van het 7e KPOO de GTI's ingesteld, door gemeenschappelijke ondernemingen uitgevoerde publiek-/private partnerschappen. Deze GTI's resulteren uit het werk van de op grond van het 6e KPOO ingestelde Europese technologieplatforms (link naar http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/i23012.htm).

Samen met het «ARTEMIS»-initiatief zijn vijf andere GTI's gepland in de sectoren ingebedde computersystemen (ENIAC), innovatieve geneesmiddelen (IMI), luchtvaart en luchtvervoer (CLEAN SKY), waterstof en brandstofcellen (FUEL CELL) en wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid (GMES).

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 74/2008 [goedkeuring: raadplegingsprocedure CNS/2007/088]

7.2.2008

-

PB L 30 van 4.2.2008.

See also

 • Aanvullende informatie op de site van de communautaire dienst voor informatie over onderzoek en ontwikkeling – CORDIS (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 03.06.2008

Top