Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), met als doel de innovatiecapaciteit van de landen van de Europese Unie (EU) te versterken, door hoger onderwijs, onderzoek en innovatie te integreren en synergieën en samenwerking te bevorderen, en dat volgens de hoogste normen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 294/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie.

SAMENVATTING

Het EIT bevordert integratie, synergieën en samenwerking tussen de drie elementen van de kennisdriehoek - onderwijs, onderzoek en innovatie - door het bevorderen van uitmuntendheid, gebaseerd op de strategische netwerken die op die manier worden gevormd.

Het EIT draagt onder andere bij tot de financiering van „kennis- en innovatiegemeenschappen” (KIG’s), die bestaan uit instellingen voor hoger onderwijs, bedrijven, onderzoeksinstituten en andere partijen die samenwerken aan innovatieve projecten.

Belangrijkste doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het EIT zijn de volgende:

 • zijn prioritaire gebieden en activiteiten bepalen;
 • mogelijke partnerorganisaties bewust maken;
 • KIG’s selecteren, vormgeven en coördineren;
 • de nodige financiële middelen aantrekken uit de publieke en particuliere sector;
 • aanmoedigen dat de kwalificaties en diploma’s in de EU worden erkend die zijn afgegeven door partnerinstellingen voor hoger onderwijs die EIT-diploma’s uitreiken;
 • bevorderen van de verspreiding van de goede praktijken om een gemeenschappelijke cultuur in te voeren van innovatie en kennisoverdracht;
 • een wereldwijde standaard worden als topinstelling voor hoger onderwijs, onderzoek en innovatie;
 • een multidisciplinaire benadering van innovatie aanmoedigen;
 • zorgen voor complementariteit en synergieën tussen zijn activiteiten en andere programma’s van de EU;
 • een forum van belanghebbenden oprichten.

Governance

Het EIT is opgericht in 2008 en is gevestigd in Budapest, Hongarije, als een onafhankelijk orgaan van de gemeenschap. Zijn activiteiten worden uitgevoerd in lijn met acties op regionaal, nationaal en intergouvernementeel niveau. Het EIT bezit rechtspersoonlijkheid. Het heeft een specifiek statuut dat zijn werkzaamheden en de verantwoordelijkheid van zijn belangrijkste actoren vastlegt, met inbegrip van het beheerscomité, de directeur en de functie inzake interne audit.

Kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s)

Het EIT steunt op KIG’s of onafhankelijke partnerschappen van instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksinstituten, bedrijven en andere belanghebbenden in het innovatieproces in de vorm van strategische netwerken.

De belangrijkste taken van de KIG’s zijn:

 • innovatieve activiteiten en investeringen met Europese meerwaarde;
 • baanbrekend wetenschappelijk onderzoek („speerpunttechnologie”) met als doel de wezenlijke belangen te behartigen van de economie (zoals grondstoffen) of de samenleving (zoals gezondheid);
 • onderwijs- en opleidingsactiviteiten op universitair niveau (niveau van master en doctor) en beroepsopleiding;
 • bewustmaking en verspreiding van de goede praktijken.

De KIG’s worden gefinancierd door het EIT en worden geselecteerd via oproepen tot het indienen van voorstellen. Ze hebben een hoge graad van vrijheid om hun wettelijke vorm en samenstelling te bepalen.

De periode van activiteit van een KIG is in principe 7 tot 15 jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

Aan een KIG moeten minstens drie partnerorganisaties deelnemen die in ten minste drie verschillende landen van de EU gevestigd zijn. Al deze partnerorganisaties moeten onafhankelijk van elkaar zijn. Ten minste twee derde van de partnerorganisaties die samen een KIC vormen, moeten gevestigd zijn in landen van de EU. Van elke KIG maken ten minste één instelling voor hoger onderwijs en één particuliere onderneming deel uit.

Het strategische innovatieprogramma van het EIT voor 2014-2020

Onder andere de prioriteiten, langetermijnstrategie en financiële behoeften van het EIT worden voor een periode van zeven jaar vastgelegd in de strategische innovatieprogramma’s (SIP’s). Op basis van die SIP’s neemt het EIT een werkprogramma aan voor drie jaar, met inbegrip van een beoordeling van zijn financiële behoeften en bronnen.

Voor de periode 2014-2020 zijn de doelstellingen en prestatie-indicatoren van het EIT gedefinieerd in het Horizon 2020-programma.

Bijkomende informatie is beschikbaar op de EIT-website.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 294/2008

29.4.2008

-

PB L 97, 9.4.2008, blz. 1-12

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1292/2013

1.1.2014

-

PB L 347, 20.12.2013, blz. 174-184

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2008/634/EG in onderlinge overeenstemming genomen door de vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-landen van 18 juni 2008 betreffende de plaats van vestiging van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (PB L 206, 2.8.2008).

Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)” en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347, 20.12.2013).

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347, 20.12.2013).

Besluit nr. 1312/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de bijdrage van het EIT aan een meer innoverend Europa (PB L 347, 20.12.2013).

Laatste bijwerking 25.11.2014

Top