Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toelating en verblijf van onderzoekers uit niet-EU-landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toelating en verblijf van onderzoekers uit niet-EU-landen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2005/71/EG betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn wordt een speciale procedure ingevoerd voor toegang en verblijf van burgers uit niet-EU-landen om voor een periode van meer dan drie maanden een onderzoeksproject in de EU te verrichten.
 • De procedure voorziet in erkende onderzoeksinstellingen als belangrijke actoren bij de immigratieprocedure, omdat zij een cruciale rol spelen bij de thematische evaluatie van de kandidaat en zijn of haar onderzoeksproject.

KERNPUNTEN

De richtlijn is van toepassing op niet-EU-burgers, behalve wanneer gunstigere bepalingen van toepassing zijn in het kader van bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen de EU of de EU en haar lidstaten en één of meer niet-EU-landen.

Deze richtlijn is niet van toepassing op:

 • asielzoekers of van aanvragers van subsidiaire bescherming in het kader van tijdelijke bescherming;
 • promovendi die onderzoek verrichten met betrekking tot hun dissertatie (dit valt onder de Richtlijn 2004/114/EG betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk);
 • onderdanen van derde landen wier uitzetting op feitelijke of juridische gronden werd opgeschort;
 • onderzoekers die door een onderzoeksinstelling worden gedetacheerd bij een andere onderzoeksinstelling in een ander EU-land.

Onderzoeksinstellingen

Een onderzoeksinstelling die een onderzoeker wenst te ontvangen moet vooraf door het betrokken EU-land worden erkend. Deze vergunningen zijn meestal minimaal vijf jaar geldig. Alle EU-landen moeten jaarlijks een lijst van erkende onderzoeksinstellingen publiceren.

Onderzoeksinstellingen moeten een „gastovereenkomst”, een rechtsgeldig contract met de onderzoeker, ondertekenen, waarin wordt geëist dat:

 • de onderzoeker zich ertoe verbindt het onderzoeksproject af te ronden;
 • de onderzoeksinstelling zich ertoe verplicht, de onderzoeker als gast te ontvangen, mits de onderzoeker over een verblijfstitel beschikt.

Toelating van onderzoekers

EU-landen moeten onderzoekers toelaten als zij:

 • over een geldig paspoort of een daarmee vergelijkbare reisdocumenten beschikken;
 • over een gastovereenkomst met een onderzoeksinstelling beschikken;
 • een aansprakelijkheidsverklaring van de onderzoeksinstelling overleggen;
 • geacht worden geen bedreiging voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid te vormen.

EU-landen moeten een verblijfstitel voor één jaar of langer uitgeven en deze jaarlijks vernieuwen. Als het onderzoeksproject minder dan een jaar in beslag neemt, moet een verblijfstitel worden verstrekt voor de duur van het onderzoek. Er mag een verblijfstitel voor dezelfde periode worden uitgegeven voor gezinsleden van de onderzoeker.

Houders van een verblijfstitel genieten op de volgende gebieden dezelfde behandeling als nationale onderdanen:

 • erkenning van diploma's, certificaten en andere beroepskwalificaties;
 • arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de salariërings- en ontslagvoorwaarden;
 • sociale zekerheid in de zin van nationale wetgeving;
 • belastingvoordelen;
 • toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten.

Procedure

Ieder EU-land besluit of aanvragen voor verblijfstitels door de onderzoeker moeten worden ingediend of door de onderzoeksinstelling.

Aanvragen moeten worden ingediend in het land van vestiging van de onderzoeker via diplomatieke en consulaire instanties van het EU-land waar hij of zij het onderzoek wenst te verrichten.

EU-landen kunnen volgens hun nationale wetgeving ook voorzien in de mogelijkheid dat aanvragers vanaf hun grondgebied een aanvraag indienen.

Intrekking

Richtlijn 2005/71/EG wordt ingetrokken en vanaf 24 mei 2018 vervangen door Richtlijn (EU) 2016/801.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 23 november 2005 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 12 oktober 2007 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

De mobiliteit van onderzoekers vormt een belangrijk element in het verwerven en delen van kennis. Het vereenvoudigen van toelatings- en verblijfsprocedures voor onderzoekers uit landen buiten de EU kan hieraan bijdragen.

Kijk voor meer informatie op:

BESLUIT

Richtlijn 2005/71/EG van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek (PB L 289 van 3.11.2005, blz. 15-22)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2005/71/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk (PB L 375 van 23.12.2004, blz. 12-18)

Aanbeveling van de Commissie van 11 maart 2005 betreffende het Europese Handvest voor Onderzoekers en betreffende een Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers (PB L 75 van 22.3.2005, blz. 67-77)

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van woensdag 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21-57)

Laatste bijwerking 09.08.2016

Top