Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zesde kaderprogramma (2000-2006): Technologieën van de informatiemaatschappij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zesde kaderprogramma (2000-2006): Technologieën van de informatiemaatschappij

Dit specifieke programma beoogt de ontwikkeling van technologieën op het gebied van materialen, programmatuur en toepassingen te bevorderen teneinde het concurrentievermogen van de Europese industrie te versterken en de Europese burgers de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de kennismaatschappij.

BESLUIT

Beschikking 2002/835/EG van de Raad van 30 september 2002 tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie: "Structurering van de Europese onderzoeksruimte" (2002-2006) [Publicatieblad L 294 van 29.10.2002].

SAMENVATTING

In 2000 is heeft de Europese Raad van Lissabon de ontwikkeling van de informatiemaatschappij een cruciale voorwaarde genoemd voor de versnelde overgang naar een concurrerende en dynamische kenniseconomie die een duurzame groei, gepaard aan een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de werkgelegenheid en een grotere sociale cohesie, kan bewerkstelligen.

Deze beleidsoptie is concreet vertaald in het initiatief eEurope 2002, dat door de Europese Commissie is gelanceerd met het oog op de verwezenlijking van de "informatiemaatschappij voor iedereen". Tegelijk moet eEurope 2005 tegen 2010 de toepassingen en diensten van de informatiemaatschappij toegankelijk maken voor alle burgers, huishoudens, scholen en ondernemingen.

De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën maken nieuwe productie-, uitwisselings- en communicatiemethoden mogelijk. Deze sector is de tweede economische sector van de Unie geworden en zorgt voor banen voor 2 miljoen mensen. In deze context tracht het zesde kaderprogramma een antwoord te bieden op de behoeften van de markten, de overheden en het publiek.

Om in economische en sociale zin de inspanningen op dit gebied maximaal te doen renderen, zal de toekomstige generatie technologieën meer worden geïntegreerd in de omgeving en toegankelijker worden gemaakt, zodat een hele reeks diensten en toepassingen gemakkelijker beschikbaar wordt.

Het einddoel is gemakkelijker hanteerbare technologieën in te voeren op alle gebieden: veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onderwijs en opleiding, toegang voor bejaarden en gehandicapten, werken op afstand, elektronische handel en overheid, on-line-gezondheidszorg (e-gezondheid), intelligent vervoer, enz.

De totale begroting voor het programma "Technologieën van de informatiemaatschappij" (EN) bedraagt 3,625 miljoen euro. Voor het werkprogramma 2003-2004 is een totaalbedrag van 1,725 miljard euro uitgetrokken. Er is ongeveer 90 miljoen euro voorzien voor deelnemers uit de volgende landen: Rusland en de nieuwe onafhankelijke landen, de mediterrane landen inclusief de Balkanlanden, en de ontwikkelingslanden. Op basis van die begroting zullen twee uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden gepubliceerd.

De gesubsidieerde acties hebben betrekking op de volgende technologische prioriteiten:

A) Integratieonderzoek op gebieden van prioritair belang voor burgers en ondernemingen

Het doel is oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waarmee de nieuwe kenniseconomie wordt geconfronteerd, onder meer de gevolgen voor de beroepsactiviteit en het milieu op de werkplek.

De onderzoeksactiviteit wordt toegespitst op de volgende gebieden:

 • onderzoek naar technologieën om de veiligheid en vertrouwelijkheid van informatiesystemen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger te waarborgen;
 • ontwikkeling van systemen met omgevingsintelligentie ("ambient intelligence") ter vergemakkelijking van de toegang tot de informatiemaatschappij voor iedereen, ook bejaarden en gehandicapten;
 • ontwikkeling van de elektronische handel, nieuwe arbeidsinstrumenten en -methoden, opleidingstechnologieën, procédés voor het geïntegreerd beheer van ondernemingen, enz.;
 • ontwikkeling van grootschalige systemen met gebruikmaking van algemene databanken en middelen op gebieden zoals het milieu, de energie, de volksgezondheid, het vervoer, enz.

B) Communicatie- en gegevensverwerkingsinfrastructuren

De doelstelling is mobiele, draadloze, optische, breedbandige communicatietechnologieën te ontwikkelen die betrouwbaar, ruim toepasbaar en aanpasbaar zijn om te voldoen aan de behoeften van de burger.

Het onderzoek heeft de volgende prioriteiten:

 • onderzoek naar een nieuwe generatie van communicatie-infrastructuren en -netwerken teneinde de toekomstige internetgeneratie voor te bereiden;
 • de ontwikkeling van technologieën waarbij diverse maatschappelijke spelers betrokken zijn, engineering en beheersing van complexe grootschalige systemen.

C) Componenten en microsystemen

Het doel is het onderzoek te bevorderen naar geminiaturiseerde en goedkope componenten op basis van nieuwe materialen. Het onderzoek wordt toegespitst op:

 • de productie van nano-/micro-componenten om een zeer sterke miniaturisering van systemen mogelijk te maken (klein, licht, minder verbindingen en laag energieverbruik);
 • onderzoek naar nano-elektronica, microtechnologieën, beeldvormingssystemen, nieuwe materialen, inrichtingen en modellen voor gegevensverwerking, enz..

D) Beheer van informatie en interfaces

De doelstelling is instrumenten te ontwikkelen die de interactie vergemakkelijken met op kennis gebaseerde diensten en toepassingen, om het even waar en wanneer. De inspanningen worden geconcentreerd op de volgende gebieden:

 • ontwikkeling van systemen voor het beheer en de weergave van kennis, gebaseerd op context en semantiek, ook met behulp van cognitieve systemen, instrumenten voor de invoer van gegevens, organisatie, navigatie, opvraging, enz;
 • ontwikkeling van multisensoriële systemen die op intelligente wijze zowel op woord en taal als op gebaren en visuele, tactiele en andere zintuiglijke tekens reageren.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Beschikking 1513/2002/EG

Datum van toepassing: 1.1.2003Einddatum: 31.12.2006

-

Laatste wijziging: 04.01.2007

Top